Pages

Sunday, 14 July 2013

Anatomie van een Epidemie deel 2 - De Slaaf Mentaliteit
“Anatomie van een Epidemie – De Slaaf Mentaliteit”


Een man die opstond in zijn Generatie voor het beëindigen van de Slavernij

Laat ons het volk van God zijn die zal staan voor onze generatie tegen alle vormen van slavernij vandaag, om hen te bevrijden!

“Het Loon van de Zonde is de Dood”
      
Galaten 5:1    
Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. "Exodus"

2 Petrus 2:19   
Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want mensen zijn een slaaf geworden van dat wat hen overmeesterd heeft.

Romeinen 6:14    
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

Johannes 8:34   
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.

“Exodus = Tot vertrek uitgaan”

Dat wil zeggen uitgaan van Egypte, het tweede boek van de wet van de Pentateuch. De auteur was Mozes. Het werd waarschijnlijk geschreven tijdens de veertig jaar durende omzwervingen in de woestijn.


Eerst zien we een Volk in Slavernij, daarna een Verlost Volk en tot slot een Volk Apart gezet.

“Abolitionisten waren mensen die verzetten tegen de Slavernij”

En zij verheugden zich in de dag dat de Proclamatie van de Emancipatie van kracht ging omdat hun levenslange strijd om slaven te bevrijden was vervuld.

“Hun levenslange strijd om slaven te bevrijden was vervuld”


Een Volk onder Mozes door God verlost


“De evangelisatie van de 21e  Eeuw zal meer en meer beginnen
te komen met de Kracht en het Vuur van God”

"De Confrontatie van alle Krachtmetingen"


"De Eindstrijd"

Openbaring 6:15-16  
En de koningen der aarde en de vorsten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;

“Geen plaats meer om te verbergen”

Jesaja 2:19  
Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de Verschrikking des HEREN en voor de luister Zijner Majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.


“Wanneer Hij opstaat om de aarde te schudden”
  

De 1913 Native Land Act hielpen de basis leggen voor het beleid van apartheid van rassenscheiding in Zuid-Afrika, welke werd geïntroduceerd in 1948. Een wet die 100 jaar geleden ernstig beperken eigendom van grond voor Zuid-Afrika ‘s meerderheid zwarte bevolking nog steeds een enorme impact vandaag, twee decennia na het einde van de apartheid.


"Mensen zijn slaaf aan dat wat hen overmeesterd heeft."

Nederland [zie link onderaan de brief]
Hoewel de slavernij illegaal was binnen Nederland bloeide het in het Nederlandse Rijk, en hielp het de economie te ondersteunen. In 1650 hadden de Nederlanders de pre-eminente slavenhandel in Europa. Ze werden ingehaald door Groot-Brittannië in 1700. Historici zijn het erover eens dat in alle Nederlandse schepen ongeveer 550.000 Afrikaanse slaven over de Atlantische Oceaan zijn verscheept, ongeveer 75.000 van hen stierven aan boord vóór het bereiken van hun bestemming. Van 1596-1829, de Nederlandse handelaren verkochten 250.000 slaven in het Nederlands Guyana, 142.000 in de Nederlandse Caribische eilanden, en 28.000 in het Nederlands Brazilië. Daarnaast werden tienduizenden slaven, voornamelijk uit India en een aantal uit Afrika, vervoerd naar Nederlands-Indië."De Slaven Handel"

De slavenhandel begon officieel in 1517. Toen de slavenhandel een enorme business werd, streden Europese landen om dominantie. Door de zeventiende en achttiende eeuw, de belangrijkste mensen in de slavenhandel waren Nederlandse, Franse, Engelse ondernemingen. Er waren ook onafhankelijke handelaren.
De Nederlandse West-Indische Compagnie en het Engels “Royal African Company” hebben de handelsrelaties op de Afrikaanse kust overgenomen. Echter, in de strijd kwam Engeland de handel domineren, en begon het verstrekken van niet alleen Engeland, maar van andere landen ook.

Het handelsproces begon aan de westkust van Afrika. Afrikaanse koningen en kooplieden hebben samengewerkt en verhandelden slaven voor de Europese dingen zoals wapens, whisky, cognac, katoen, textiel en gebruiksvoorwerpen gemaakt uit koper, tin, en ivoor. De handel van de Europese spullen voor slaven werd bekend als de "eerste etappe van de driehoeks-handel."

Het krijgen van slaven was niet altijd gemakkelijk. Afrikanen slaven werden zelfs gevangen genomen door Afrikanen uit andere stammen. Niet alle ontvoerden gingen gewillig mee. Toen de kans kwam probeerden veel slaven te ontsnappen. Sommigen zouden zelfs liever in de oceaan springen dan te worden meegenomen naar de Nieuwe Wereld. Degenen die niet ontsnapten moesten de lange reis over de Atlantische Oceaan naar de Nieuwe Wereld lijden. Dit werd genoemd "de middelste etappe van de driehoeks-handel."

De laatste fase van de driehoeks-handel rond kwam nadat de slaven aan Amerika werden geleverd. Toen de slaven aankwamen, werden ze verkocht aan plantages. In ruil voor de slaven zouden handelaren dingen zoals katoen, tabak en suiker krijgen, en zouden ze terug gaan naar Europa met deze items. Dit was het “laatste gedeelte van de driehoeks-handel.”

New International Dictionary van de Engels taal Noah Webster's:
Afschaffen = Om weg te doen met geheel en al, te vernietigen, om leegte te maken, zei van wetten, gewoonten, instellingen, overheden, enz., als, om de slavernij af te schaffen, om dwaasheid af te schaffen.

Om een einde te maken aan of te vernietigen, als fysieke objecten, uit te roeien.


Jesaja 5:13:14   
Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is.

"Genezing van de Breuk"

Genezing is niet alleen het herstel van lichaam en emoties, maar nog veel  belangrijker is het herstel van de breuk tussen God en de mensheid.

“Het Herstel van de Breuk tussen God en de Mensheid”

Daarom is onze tegenstander zo nadrukkelijk tegen het overbrengen van Zalving.

"De Gaven van Openbaring van de Sleutels van het Koninkrijk"

We kunnen alleen deelnemen aan dit Koninkrijk plan in de mate dat we “zien” en “horen” met de "ogen en oren" van de geest, daarbij het begrip aan onze harten teweegbrengend. Dit inzicht kan niet met de mechanische articulatie van woorden alleen een intellectuele perceptie van soevereiniteit en heerlijkheid van de Almachtige zijn.  

We zijn gerekruteerd wanneer we “overwinnaars” zijn. Heiligen, gezalfd met de Geest van wijsheid en openbaring, die bekijken en begrijpen en ervaren de Openbaring van Gods Koninklijke Autoriteit, Heerschappij en Glorie en daar uitdrukking aan geven.

De profeet Jesaja werd het grote voorrecht gegeven van het zien van het ontwerp van de Hemel aan de troon van God als Serafijnen het uitroepen tot elkaar: “Heilig, Heilig, Heilig is de Heer der Heren.”


Jesaja 6:3  
En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is vol van Zijn Heerlijkheid.


Ze mochten met hun ogen de Demonstraties van Zijn Majesteit en van zijn Macht en Majesteit zien: “De macht om alle gevangenen vrij te zetten.” Vrijheid voor de onderdrukten.

“De Macht om Slaven te bevrijden”

“Om de Onderdrukten tot Vrijheid te brengen”

Hun woorden begonnen de Tempel te vullen met rook en glorie, door het getuigenis van hun ogen en de uitdrukking van hun lippen de openbaring van God, zittende op Zijn troon in absolute en Perfecte Suprematie en Soevereiniteit.

“Perfecte Suprematie en Soevereiniteit”Als de Serafijnen Glorie aan God geven en God ontvangt de Glorie door Hem, des te meer er van zijn Goddelijke Eigenschappen naar hen uitgingen, en dit veroorzaakt een nog grotere demonstratie van Lof en Glorie.


Deze Koninkrijk ruil en het Hemels ontwerp vervulde continu de atmosfeer met de Glorie en Licht van God, totdat de gehele Tempel verzadigd was met de Verschijning en de Openbaring van Zijn Heerlijkheid.


Het is onze opdracht om een Atmosfeer op de aarde te creëren, die overeenkomt met Zijn Natuur en Karakter, waarin Hij kan wonen. Als we dit mandaat vervullen zullen alle andere doeleinden en verlangens, waarvoor we lang op natuurlijke wijze werden vastgesteld, bereiken door Zijn Aanwezigheid en Zalving die in ons rust.

Het Reukoffer Altaar vertegenwoordigd de Zoon van God in Zijn Menselijke aard en de daarop betrekking hebbende verbranding van de wierook is een typebeeld van Zijn Pleidooi voor Zijn volk.

De voortdurende Voorbede en Voorspraak van Christus werd vertegenwoordigd door het dagelijks branden van de wierook daarop, ’s morgens en ’s avonds. Eenmaal per jaar was het Bloed van Verzoening toegepast, ter aanduiding dat de Voorbede van Christus alle deugd van zijn Lijden op aarde had en dat wij geen ander Offer of Middelaar nodig hebben dan Christus alleen.Maandag 18 maart, 2013
Black Panthers komt naar SA ...


"Anti-slavernijbeweging"

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie - Voor ander gebruik, zie Abolitionisme = Afschaffing van slavernij (het ondubbelzinnig maken). Abolitionisme is sinds 1787 de term voor het streven naar afschaffing van de slavernij. "Anti-slavernij" richt hier opnieuw. Voor de Britse NGO werkt voor de uitroeiing van de slavernij, zie Anti-Slavernij International." Ben Ik Niet Een Man En Een Broeder?”

"Ben Ik Niet Een Man En Een Broeder? 1787 medaillon ontworpen door Josiah Wedgwood voor de Britse Anti-Slavernij Campagnes Collection doos voor Massachusetts Anti-Slavery Society. Circa 1850.

Abolitionisme was een beweging om slavernij formeel of informeel te beëindigen. In West-Europa en Amerika was abolitionisme een historische beweging om de  Afrikaanse slavenhandel te beëindigen en de slaven te bevrijden. De Spaanse regering vaardigde in 1542 als eerste de Europese wet uit voor afschaffing van de koloniale slavernij, hoewel deze wet niet op grote schaal is toegepast. Later, in de 17e eeuw, veroordeelden Engels Quakers en evangelische religieuze groeperingen de slavernij (toen meestal toegepast op Afrikanen) als onchristelijk. In de 18e eeuw was de afschaffing een deel van de boodschap van de First Great Awakening, het Eerste Grote Ontwaken, in de dertien koloniën.

In dezelfde periode hadden rationalistische denkers van de Verlichting kritiek op, wat zij noemden, het schenden van de rechten van de mens.

De Somersett zaak in 1772, die in Engeland een slaaf bevrijdde, heeft geholpen om de Britse beweging voor de afschaffing van de Slavernij te lanceren.  Hoewel de anti-slavernij sentimenten door de late 18de eeuw wijdverspreid waren, bleven de koloniën en opkomende naties, die slavenarbeid gebruikten, dit doen in de Franse en Engelse gebieden in West-Indië, Zuid-Amerika en het zuiden van de Verenigde Staten.

Na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog vestigde de Verenigde Staten, de Noordelijke Staten, te beginnen met Pennsylvania in 1780, waar een wet werd aangenomen tijdens de volgende twee decennia om de slavernij af te schaffen, soms door een geleidelijke emancipatie. Massachusetts ratificeerde een grondwet die verklaarde alle mensen zijn gelijk; vrijheid gebaseerd op dit principe bracht in de staat een einde aan de slavernij.William Wilberforce

9 september 2008
William Wilberforce: Het leven van de Grote Anti-Slavenhandel Campaigner. Door William Hague. Beoordeeld door wisselstroomaarding Grayling.
Voor een Brit, gaan de woorden "slavernij" en "Wilberforce" samen zoals ham en eieren.  Door de vereenvoudiging van de tijd heen is het effect verduisterd van het belang dat anderen harder en langer hebben gewerkt in het belang van slaven dan Wilberforce.  Het simpele effect van tijd heeft ook verduisterd het feit dat zijn grote triomf was de afschaffing van de slavenhandel door Britse kooplieden – en niet de slavernij zelf. Maar William Hague bewijst ruimschoots in deze opmerkelijke biografie, Wilberforce’s aandeel in het proces was een heel belangrijke deel: hij en hij alleen had de juiste kwaliteiten en mogelijkheden om de strijd voor de afschaffing van de Britse slavenhandel in de enige plaats waar deze strijd kon leiden tot echt effect: in het Parlement.

Eén man die stond in zijn generatie voor de beëindiging van Slavernij.


1 Korintiërs 15:26  
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,“De Nieuwe Zwarte Panters”

De New Black Panther Partij, volgens de Anti Defamation League, is een haat-groep, die heeft aangekondigd dat ze van plan is een bezoek aan Zuid-Afrika te brengen, van 19-27 maart 2013, voor de herdenking van Sharpeville en in hun eigen woorden, "Om het continent te laten ontbranden in zelfbeschikking en de bloedzuigende kolonisatoren die ons vaderland beroven te verdrijven."

"Christus de Oogster"

Openbaring 14:18  
En een andere engel kwam uit het altaar; deze had macht over het vuur en hij riep met luider stem tot hem, die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de trossen van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.


Mattheüs 13:28-30    
Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan.  De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.


Openbaringen 14:15   
En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.

“De oogst der aarde is geheel rijp geworden”

 "Christus de Oogster"


 "Ik kom spoedig"

Openbaring 22:20-21  
Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met allen.


Openbaring 20:14  
En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.


Openbaring 21:4  
En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen,
en onze smarten gedragen;
wij echter hielden hem voor een geplaagde,
een door God geslagene
en verdrukte.

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op hem,
en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Jesaja 53:4:5 

"De Verlosser is gekomen om Sion"


Jesaja 59:20   
Maar als Verlosser komt Hij voor Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, luidt het woord des HEREN.


Openbaring 13:1  
En ik zag uit de Zee een Beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.


"Het menselijke gezicht van de Draak"

We zullen meer en meer beginnen te begrijpen wat het betekent om oog in oog te komen staan met de draak.

Dit  Leger van het Beest, Draak van krankzinnigheid, razernij, overvloedig en extreem Geweld komen meer en meer over de aarde.

Verlies van Menselijkheid in mensen, een Totaal verlies van Waardigheid, verlies van genade, verlies van liefde,

Verlies van menselijkheid in de mensen, een Totaal verlies van Waardigheid, verlies van genade, verlies van liefde, wreedheid. We hebben gezien dat de geschiedenis zichzelf keer op keer herhaald.


“En zij Aanbaden het Beest en zijn Beeld van extreme Wreedheid”


We moeten daarom het Tweesnijdend Zwaard gebruiken, om de macht van de vijand te verbreken.

We zijn op zoek naar de betekenis van het menselijk gezicht van de Draak, van het hoogste niveau van het Satanisme van de valse vader van 33 graden.

"Het Valse Vaderschap"

Daniël 7:3   
En Vier Grote Dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.


Maar er is nog erger op komst en het allerergst zal het Antichrist Beest zijn. Daarom moeten we weten hoe nu te strijden om alle werken van ongerechtigheid uit ons leven te krijgen. Voordat het te laat is, voordat het beest met het “Menselijke gezicht van de Draak” op de Zetel van de Wereldregering zit. Hij dan zal het Extreemste Menselijk Gezicht van de Duivel zijn, die de wereld ooit heeft gezien.


"Hij zal het Extreme Menselijke Gezicht van de Duivel zijn"

 

Veel leiders hebben gezeten in Satans zetel. Ze waren Dictators en Beesten.


“Het vervaardigen van de 21e eeuw Farao”


Exodus 5:2   
Maar de farao zei: Wie is de HEERE, naar Wiens stem ik zou moeten luisteren door Israël te laten gaan? Ik ken de HEERE niet en ik zal Israël ook niet laten gaan.


Door Charles Kumolu.
Dit is het verhaal van de Faraonische mentaliteit die in Egypte is voortgezet zelfs nadat de Farao’s al lang waren verdwenen. Zeker, toen een Amerikaanse filosoof George Santayana, opmerkte dat “degenen die het verleden vergeten zijn gedoemd het te herhalen." De oude en moderne Egyptische leiders waren niet zijn referentiepunt. Maar met een terugkerende geschiedenis van een president dat altijd smadelijk eindigde, kon het land makkelijk doorgaan voor het brandpunt van dat historische citaat.


De beelden en het geluid uit Egypte impliceren dat de geschiedenis niet mag worden genegeerd om de ongekende verandering die daar op dit moment gebeurd te begrijpen. Vandaar de overtuiging dat het recente afzetten van Mohammed Morsi als President de herinneringen aan de historische farao's /-leiders en hun eerloos eind heeft opgeroepen!.


Van de Bijbelse Farao, die weigerde de Israëli's te laten gaan, tot de 21 eeuw Hosni Mubarak, die veranderde van een hervormer in een dictator, de geschiedenis van de Egyptische leiders is grotendeels gevormd door gewelfde ambities. 


De farao's, bijvoorbeeld, vergaarden onvoorstelbare rijkdom en macht, bouwden imposante monumenten om hun volgelingen en buitenlandse mogendheden te imponeren, bereiden hun graven lang voor hun dood, regeerden met ijzeren vuist en verlieten miskend hun macht. Echter; dit erfgoed bleef tot op de dag van vandaag.


Moderne Egyptische leiders zijn misbruik blijven maken van hun gezag, doodde de oppositie, gemarteld, verminkt, uitgezet en klampten zich vast aan macht, door alle mogelijke middelen.


Een goed begrip van de opkomst en neergang van de post-1952 Egyptische revolutie leiders als koning Farouk; Mohammed Naguib, Abdel Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak en Mohamed Morsi, zegt omvangrijk over hoe roekeloos Egyptische leiders met macht zijn geweest.

Graantekort dreigt in Egypte

 

Minister Ouda heeft toegegeven dat er nog maar voor twee maanden graan is om de bevolking van Egypte te voeden. Egypte is het grootste graan-importerende land van de wereld.

“Een zand sculptuur van Morsi”

Zand Zeven = Tijd om te Gaan
 

Een zand sculptuur van de afgezette Egyptische president Mohammed Morsi


Voormalig Koningin Beatrix der Nederlanden


Wanneer een zandsculptuur van een Leider of van een Royalty verschijnt, dan lijkt het te verklaren dat het tijd is voor hen om te gaan.


Daniel 7:2-3  
Daniël hief aan en zei: Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering, en vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere.


"De Vier Winden van de Hemel Streefde op de Grote Zee van de Massa's"


De vier winden van de Hemel probeerden de grote massa’s van de zee te beroeren, te bereiken en in beweging te zetten. Deze winden corresponderen met de Vier Paarden uit Openbaringen en Zacharia. 


Openbaring 6:1-2   
En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: Kom! En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Enz. enz.


Zacharia 6:5   
De engel gaf mij ten antwoord: Deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels, van hun standplaats bij de Here der ganse aarde.


Mattheüs 16:27-28   
Want de Zoon des mensen zal komen in de Heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn Koninklijke waardigheid.

 

Openbaring 17:15   
En hij zei tot mij: De wateren, die gij zag, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen.


"De Grote Zee vertegenwoordigt de menselijke massa's in de laatste dagen"


“De Slavernij van Naties”
Niet langer slaven van de zonde maar vrijgezet om God te dienen.


Dit is de tijd dat de programmering van het Beest moet afkomen van ons totale verstand. Omdat het Beest legale toegang daartoe had.


“Het Beest had een legale ingang om zo te doen”


Wij verklaren in Jezus naam dat het van onze gezinnen en kinderen en kleinkinderen gaat afkomen. Zij zullen de volledige mind, gehele verstand, van Christus hebben en niet de mind van het Beest.

We moeten vandaag specifiek zijn voor onze kinderen en kleinkinderen, nu meer dan ooit.

“Want de Heiligen van de Allerhoogste nemen het Koninkrijk, en bezitten het Koninkrijk tot in der eeuwigheid, ja voor eeuwig en altijd"

"Dit is een zeer belangrijk feit!"


“En de zee gaf haar doden terug”

Openbaring 20:13  
En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.


Jesaja 26:19  
Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.


"Onze samenleving is volgens Gods normen in chaos"


Een groot deel van de kerk is ook uit goddelijke orde, met gezinnen die zeer gebonden zijn door de ketens van Izebel en Matriarchaat.


Religieuze demonen diep in christendom doorgedrongen. Kort voor hij in 2011 bij een tragisch auto-ongeval om het leven kwam waarschuwde David Wilkerson, één van de laatst overgebleven 'helden' van het traditionele christendom, dat vooral evangelische en charismatische kerken massaal worden geïnfiltreerd door religieuze demonen, die zich uiten in zogenaamde 'super-geestelijke' christenen.  Niet drank- en drugsverslavingen, geweld, seksuele perversies en zelfs niet hekserij en ander occult gedrag zijn de machtigste wapenen in handen van satan, maar valse, over geestelijke christelijke religie, demonen van religie.


Alleen de openbaring van de Geest en de Dunamis kracht van God zal een vrijlating van Gods volk in goddelijke orde zien.


*Het woord Dunamis komt 120 keer voor in de bijbel en dan meestal in de betekenis is van: kracht van God. Het heeft daarnaast de betekenis van: kracht.


“Een Vrijgeven van Gods Volk in Goddelijke Orde”

"Matriarch “De Moeder Regeert"

Een Matriarchale is: een vrouw die een familie, groep, of staat Regeert of Domineert en in het bijzonder: een moeder die het hoofd en de heerser is van haar familie en nakomelingen.

Het is Moeder die het Leiderschap neemt in het gezin. Onze samenleving is een erg Matriarchale samenleving in Chaos. Onze samenleving is volgens Gods normen in chaos.


"Zonder Vader en Moeder"
 
Wanneer we emotioneel zonder moeder of vader zijn, kunnen we in ons leven blijven zitten met veel vernietiging en chaos die alleen God kan genezen. Onze enige hoop op herstel is voor ons om volledig te worden aangesloten bij Vader God.

De chaos wordt dan verbroken en we zullen in de goddelijke orde worden gebracht.

Zonder moeder en vader in de fundamentele jaren van ons leven kunnen we wellicht geen bouwstenen van veiligheid hebben ontvangen. Zonder iemand te hebben om als kind emotioneel bij aan te sluiten kunnen we  gek van worden.

• Verlies van identiteit
• Gebroken relaties
• Rage
• Woede
• Isolatie
• Wanhoop
• Krankzinnig

Al die emotionele storingen worden nog steeds over de aarde uitgestrooid. Het is een serieus uur voor ons.

"Vrijmetselarij is Mysterie Babylon"


In de allereerste graad krijgt een kandidaat de titel “De Leerling.” Hij is eigenlijk een tovenaars leerling geworden en hij beweegt zich naar een volleerd tovenaar als hij vooruit gaat.


Het Vrijmetselaars ritueel verwijst naar de valse Christus Hiram Abiff als de "Zoon van een Weduwe" of de "Maagd weduwe."


“Mysterie Babylon is Vadermoord: Het “Doden van de Vader.”


Dit is het hele plan om de vaders te vermoorden, het Beeld van God in de man. In het Maconniek ritueel is een touw geplaatst rond de hals van de kandidaat. Dit staat symbool voor de "levenssnoer" (navelstreng) waardoor het maçonnieke kind wordt bevestigd aan de "Moeder" lodge.
De Moeder Lodge Mysterie Babylon


 


Exodus 30:9   
Gij zult geen vreemd reukwerk daarop aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten.


“De Slavernij van de Mensheid”


Crack - ook wel rook coke of base coke genoemd - is een van de verslavendste drugs. Crack is cocaïne dat uitgekookt is met een base van bijvoorbeeld ammoniak. De werking is te vergelijken met die van cocaïne. De werking van crack gaat sneller en is heftiger maar de stof is ook eerder uitgewerkt. Zodra deze stof uitwerkt vallen mensen in een ernstige depressie, die dieper en dieper wordt na elk gebruik., zijn erg prikkelbaar en hunkeren naar meer van de drug. Crack kan ervoor zorgen dat zware gebruikers paranoïde, kwaad, vijandig of angstig worden - zelfs als ze niet onder invloed zijn. Dit kan zo ernstig worden dat iemand bijna alles zal doen om aan de drugs te komen - zelfs het plegen van een moord. En als hij of zij geen crack kan krijgen, kan de depressie zo ernstig worden dat het de verslaafde tot zelfmoord kan drijven. Crack vergroot de kans dat de gebruiker een hartaanval, een beroerte, een infarct of ademhalingsmoeilijkheden krijgt.


Crystal Meth (meth-amfetamine, meth) - is de sterkere variant van amfetamine (straatnaam: speed). Samen met opium is deze drug het meest verslavend en het meest destructief. In de jaren 80 deed deze drug in de V.S. zijn intrede. Deze drug heeft een zeer sterk effect.  Omdat meth amfetamine over een extra Methyl groep beschikt is deze drug 10 keer sterker dan zijn kleinere broertje amfetamine.  Deze drug wordt in de medische wereld nog steeds gebruikt. In de tweede wereldoorlog gebruikten beide zijden het middel om de soldaten meer uithoudingsvermogen te geven zodat deze langer door konden vechten. Ook tijdens recente conflicten in het midden oosten is de drug gebruikt. Ook bij extreme vormen van ADHD en ADD wordt dit middel voorgeschreven. Een merknaam voor methamfetamine is desoxyn.


Crystal Ice - is de rookbare variant van Crystal Meth. Ik durf persoonlijk met zekerheid te zeggen dat dit de meest destructieve en verslavende drug is die er bestaat. De effecten van Ice zijn 3 keer sterker dan de snuifbare variant; Crystal Meth. Daarnaast houden de effecten tot 12u lang aan. De effecten van Ice zijn te vergelijken met crack maar dan 12 uur lang - De schrijver is aan mij bekend.


Nieuws - In Mexico zijn sinds het begin van de drugsoorlog, zo’n zes jaar geleden, ongeveer 25.000 mensen verdwenen. Veel kinderen worden verkocht als seksslavinnen of worden gedwongen te werken voor de drugskartels - Will Grant verslagen van Mexico.


De evangelisatie van de 21e eeuw zal meer en meer beginnen te komen met de Kracht en het Vuur van God.


Dit is waar mensen in Stromen zullen komen om de Eindtijd Boodschap in de volle maat de ware Volheid van de Geest van de Heer te horen!“Hij zal ons ook Opwekken”

Handelingen 2:24   
God heeft Hem echter doen opstaan door de lijdensweg van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

“Het was Onmogelijk voor de dood om Hem Vast te houden”


Handelingen 13:37    
maar Hij, Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien.


“Doe ons Opstaan Heer”

Handelingen 2:24   
"Maar God voedde Hem op en Hij vernietigde de Verwoestingen van het Dodenrijk, omdat het niet mogelijk was voor Hem om in de gevangenschap in Sheol te worden gehouden."


Verklaar in Jezus Name een volledige ontmaskering en begrip van de Draak Beest diep verborgen in ons leven en onze huizen.


1 Korinthiërs 6:14    
God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht.

 “Hij Zal ook ons Opwekken”Handelingen 2:24  
God heeft Hem echter doen opstaan door de lijdensweg van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.
           
“Het was Onmogelijk voor de dood om Hem vast te houden”

En doodde de Prins van het Leven, de Auteur van het Leven, natuurlijk en geestelijk en eeuwig; Die niet alleen de levende God is en leven in zichzelf heeft.

En als Man had Hij zo’n Kracht over Zijn eigen leven, zoals niemand ooit heeft gehad. Hij is de auteur van de geestelijke Opstanding uit de dood, dood door de zonde, in een leven van genade, en heeft eeuwig leven verworven voor Zijn mensen, en Hij geeft het hen.

En deze Heer van  Glorie en Leven hebben ze gekruisigd.

Zijn dood werd bij hen gelegd, want het was op hun verzoek en door hun instigatie en hun serieuze aandringen, heeft Pilatus Hem veroordeeld en overgeleverd aan zijn soldaten om Hem te kruisigen.

De Heer is enkele zeer Specifieke Strategieën aan Zijn kerk aan het vrijgeven waar we de Bijl aan de Wortels in ons leven moeten leggen.

Des te dichter wij bij de “Komst van de Heer” komen, des te meer zullen we De Draak, Het Beest en De valse profeet zien en begrijpen, deze zal zich meer en meer manifesteren op aarde.

Hoe meer we actief zijn en voorbidden en bidden met alle door God gegeven Strategieën, zullen we gaan zien dat de Draak, Beest en de Valse Profeet van ons leven zal komen.


Wij zullen Jezus van aangezicht tot aangezicht zien.

 

Openbaringen 20:2  
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,

“De Verlosser is naar Zion Gekomen”Gods Zegen

Josie Hagen


 ===================================

Lees meer over:
                                
Anatomie een epidemie


Architecten van de Een Wereld Orde


Vaderloosheid


Aankomst kindertrein in Vaticaanstad

De Slaven Handel


Drugsoorlog in Mexico


Erfenis van Apartheid


Drie doden en tientallen vermisten na overstroming in Canada

39 gewonden door onweer in Zwitserland

Aardbeving deed delen van Noord-Italië op grondvesten schudden


Dodental overstromingen India loopt op tot meer dan 550

Zonneuitbarsting