Pages

Thursday, 27 March 2014

Het Bloed van Jezus Christus is Tegen alle Boze Werken van de Orde van de Nefilim - Deel 1
"Het mysterie van het evangelie"

Efeziërs 3:10
Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.


Dit was in overeenstemming met het eeuwige doel welke Hij voltrok in Christus Jezus onze Heer, door de Kerk, aan de overheden, heersers, machten en overheden in de hemelse gewesten.

"De corruptie van de Mensheid"

Het resultaat van het impregneren van Nefilim was perversie en het voortbrengen van de enorme reuzen die deels mens deels Beest waren.


“Reuzen in het Land”

Genesis 6:1-8
Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de HERE zei: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen, Nefilim, waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE zei: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.


"Er was een vloed van vuil op het oppervlakte van de aarde. Demonen, genaamd Nefilim, hadden gemeenschap met de dochters der mensen".


Ze brachten het bloed van het Beest in de menselijke bloedlijnen binnen en het veroorzaakt overname. "De aarde nu was verdorven voor het aangezicht van God, en de aarde was vol geweld. God keek op de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees op hun weg op aarde was verdorven.


“De aarde nu was verdorven voor het aangezicht van God, en de aarde was vol geweld"


Toen zei God tegen Noach: "Het einde van alle vlees is voor Mij is gekomen, want de aarde is gevuld met geweld, onder hen, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen"


"We moeten de overname in ons leven en bloedlijnen breken, generaties Pneuma-genetica en geestelijke genetica. We zagen de Nefilim daar (de nakomelingen van Anak komen uit de Nefilim). We leken als sprinkhanen in onze eigen ogen, Numeri 13:33” Nummer van het Beest.


Numeri 13:33  
Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.


Hosea 10:8
En verwoest worden de hoogten van Awen, Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren. En zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons, en tot de heuvelen: Valt op ons!


Efeziërs 6:12 
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


Maar de mensen die er wonen zijn krachtig en de steden zijn vast en zeer groot. We hebben daar zelfs afstammelingen van Enak gezien.


Toen Mozes zijn spionnen naar het Beloofde Land stuurde om het land te verkennen, zodat de Israëlieten het konden innemen, melden de spionnen dat er wezens waren die als reuzen zo groot waren. De Bijbel maakt het zeer duidelijk dat er in die tijd volkeren waren, zo groot, dat het normale formaat van de mensen als "sprinkhanen" leek. Daarvoor zijn nog andere referenties te vinden in Deuteronomium 2:10-11, 2:21 en 3:11, of voor de beginners het verhaal van David en Goliat. En we zien dat wanneer de grote dienaar van de Heer, Jozua, naar het Beloofde Land werd gestuurd om het te veroveren, dat God hem beveelt alle mannen, vrouwen en kinderen van deze reusachtige rassen te doden.


Zij moesten worden uitgewist omdat een overblijfsel van hun soort hen voor een groot gevaar zou kunnen plaatsen.


Deuteronomium 2:10-12
De Emieten hadden eertijds daarin gewoond, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten; ook dezen werden voor Refaïeten gehouden, evenals de Enakieten, maar de Moabieten noemen hen Emieten. En in Seïr hadden eertijds de Chorieten gewoond, maar de zonen van Esau hadden hen uit hun gebied verdreven, hen verdelgd en zich in hun plaats gevestigd, evenals Israël gedaan heeft met het land, dat de HERE hun in bezit gegeven heeft.


Deuteronomium 2:20-21
Ook dit wordt voor een land van Refaïeten gehouden; Refaïeten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonieten noemden hen Zamzummieten, 21 een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de HERE had hen verdreven en verdelgd, zodat genen hun gebied in bezit genomen en zich in hun plaats gevestigd hadden;


Deuteronomium 3:11
Want alleen Og, de koning van Basan, was van de rest van de Refaïeten overgebleven. Zie, zijn bed was een bed van ijzer. Bevindt het zich niet in Rabba van de Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten  naar de elleboog van een man.


Ze waren ook "reuzen" en er was iets in hun genetica wat hen tot supergrote mensen maakte. En het was hun gevallen engelachtige afkomst.


Maar nogmaals, we moeten in de Bijbel blijven zoeken om zekerheid te krijgen. De Bijbel zal zichzelf verklaren en een passage van de Schrift kan altijd worden bevestigd door een ander. We zien de term "zonen van God" opnieuw worden gebruikt in het boek Job.


Job 2:1-2
Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan om zich voor de HERE te stellen. En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.


Judas 1:6-8 
En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.

"Reuzen of Nefilim is geen mythe"


Wij zijn geroepen om het beest en de bloedlijnen van het beest te overwinnen.


"De Nefilim van de Bijbel"


We moeten kijken naar de realiteit van het Beest Nefilim dit is voor ons allen van belang, we zijn in betrekking tot dit “nu” in de 21e Eeuw.


"Geen Vloeken meer", geen vals bovennatuurlijke meer, geen valse transfiguratie"


Wij verklaren vandaag in Jezus naam een doorbraak door het bovennatuurlijke Bloed en Vuur van Jezus Christus. Het is het tijd om op te staan. Er zal geen vloek meer zijn,  "Geen Vloek meer", geen valse bovennatuurlijke kracht meer en geen valse transfiguratie.


We laten het Licht van God toe in ons leven daar wij geloven in Zijn Bovennatuurlijke. Jezus Bloed reinigt ons van alle vormen van vervuiling en gebrek en smet en aantasting en verduistering in ons geestelijk DNA. Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een lam zonder vlek of rimpel.


1 Petrus 1:17-19
En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. 


"Verlossing door Zijn Bloed"


Hebreeën 9:13-15 
Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Amen.


2 Korintiërs 7:1  
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees en van de geest, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.


Wij zijn geroepen om het Beest en de Draak te overwinnen door Het Bloed van het Lam.


We moeten de geest van het Beest overwinnen en de kracht van de bloedlijn van het Beest van Openbaring breken.


Er moet een scheidslijn zijn, een beslissend moment, om af te scheiden van alle valse opstijgende vleugels en het valse bovennatuurlijke.


"Waarom zou Satan dit doen"


Zoals het zal zijn in de eindtijd speelt zich veel van het conflict af rondom het menselijk DNA.


 Na de zonde van Adam en Eva in de hof van Eden sprak God een oordeel uit over Satan:


"En de Koning Wordt een Beest"


ZONEN van GOD, NEFILIM, Merovingische Illuminati Bloedlijn, NU!


 


Daniël 4:15
Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld; en door de dauw des hemels worde hij bevochtigd en hij hebbe met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde; zijn hart worde veranderd zodat het niet meer een mensenhart is; een dierenhart worde hem gegeven; en zeven tijden zullen over hem voorbijgaan.


"Het hart van de Koning zou worden vervangen door een beest"

"Het beeld van het beest stijgt"


Het hart van de Koning zou worden vervangen door het hart van een beest. Hij onderging een transformatie zodat die letterlijke, rijke en machtige koning zou fungeren als een beest. Dit hoofdstuk is rijk aan voorafschaduwingen. We zien  de mondiale koning opkomen die vergeleken en omgevormd wordt tot een beest. En natuurlijk in Openbaring, wordt de Antichrist voortdurend aangeduid als "het Beest"


“Het beeld van het Beest en de verering van het beeld van het Beest”


Wij verklaren in Jezus naam een val van de Nefilim reuzen in onze fundamenten ons geestelijk DNA


Wij zijn geroepen door de Heer God om op te stijgen als reuzen voor Hem,  oorlogswapens van God, we moeten verklaren een totale ontmaskering van de Nefilim in de Generaties, niets kan nog verborgen blijven.


We moeten afsnijden de verbinding aan de bloedlijn van het Beest van de valse grote hogepriester en priesteressen. De bloedlijnen van onze voorvaderen kunnen van hoge niveaus van Illuminatie zijn, veroorzakend een doordrenking in onze bloedlijnen met de vermenging van het bloed van het Beest.


We moeten in Jezus naam de overname van de bloedlijn breken die ons wil neerhalen in een depressie en onderdrukking en die het verstand van het beest aanneemt. Ons verstand en het verstand van onze kinderen en kleinkinderen zullen niet worden afgebroken en zullen niet uiteenvallen.


“Maak Ongedaan in onze families DNA de geest van instorting”


 


Genesis 19:27-28
Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats, waar hij voor de HERE gestaan had, en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het gehele land van de Streek, zag hij, en zie, de rook van de aarde steeg op als de rook van een smeltoven.


"En hij zag de as opstijgen uit de aarde als de rook van een oven"

"Lot Verwelkomt de Engelen"


En die twee engelen kwamen te Sodom in de avond, en Lot zat in de poort van de stad. Toen hij hen zag stond hij op en ging naar hen toe om hen te ontmoeten: en aanbad uitgestrekt op de grond, en zei: Ik bid u, mijne heren! Kom in het huis van uw dienaar: was uw voeten, en in de morgen zult gij op weg gaan. En zij zeiden: Nee, maar wij zullen op de straat verblijven.

"Dit is het uur van de Vloed van het Beest"


Ik heb het vaak gezegd in vorige onderwijsbrieven dat het uur is gekomen voor het Beest dat Oprijst als een vloed uit de massa van de aarde, die zijn beeld hebben aanbeden, zijn merkteken en zijn naam.


"Het Merkteken van het Beest"


"Het Woord van God zegt dat als iemand het Beest en het Beeld van het Beest aanbidt dat zij een merkteken zullen krijgen op hun voorhoofd en op hun handen"

 


Openbaring 14:9-10
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het Beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.


Daarom moeten we het Beest overwinnen, het Beeld van het Beest overwinnen, de aanbidding van het Beest overwinnen en het merkteken van het Beest op onze voorhoofden overwinnen.


"Maar met het Kostbare Bloed van Christus, als van een Lam"


1 Petrus 1:18-23
wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare Bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam. Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als weder geborenen niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.


"Vergankelijk Zaad"
"Jezus Christus heeft de macht van de bloedlijn van het Beest in onze Generaties gebroken"


"We overwinnen door het Bloed van de Hemel"


We moeten uit de bloedlijn van het beest komen. Wij verklaren in Jezus naam dat we zullen niet drinken van de wijn van Gods toorn, uitgegoten in de beker van verontwaardiging, zodat zal blijken dat uzelf onberispelijk en onschuldig bent, kinderen van God, onberispelijk in het midden van een verkeerd en pervers geslacht, onder wie jullie schijnen als lichten in de wereld,


"De Orde van de hel en hun DNA"
Vrijmetselarij, Druïdisme, Mormonisme, Wicca hekserij, Loge van Rome, Ze stijgen op met de vleugels van het bovennatuurlijke, de Luciferaanse cultus bloedlijn van het Beest Nefilim.

"Om ons mee te nemen in een DNA match met de duivel"
“Italië: 'Urban' wolven komen alarmerend dicht bij de mens”

BBC News - 12 Maart 2014 Laatst bijgewerkt om 15:37 GMT. Een wolf, gedood op de rand van Turijn, heeft de vrees dat de dieren zich zouden kunnen  aanpassing aan het stedelijke leven aangewakkerd. Dit heeft de  Italiaanse media gemeld op dinsdag. Italianen zijn bang dat wilde wolven het zich steeds comfortabeler maken, door uitstapjes naar steden en dorpen in het hele land, zo lijkt het. Het nieuwste bewijs dat de dieren steeds gevaarlijk worden dicht bij de mens kwam toen een bestuurder liep over een wolf in de buurt van de noordelijke stad Turijn, dit meldt Torino vandaag. In oktober zeiden de inwoners van een stad in kustgebied van Italië dat ze een wolf op klaarlichte dag zagen zwerven door de straten van Ligurië, en de wolf vertoonde geen tekenen meer dat hij bang was voor de mens – lees verder in onderstaande link.


"Ik maak dat de Katholieke Kerk weer gehoord wordt in Duitsland"

 

Thelocal - laatst bijgewerkt op 12 Maart 2014 16:12 GMT. Kardinaal Reinhard Marx werd aangekondigd als de nieuwe leider van de Duitse Bisschop Conferentie - van het Katholieke Kerk leiderschap - op woensdag tijdens een bijeenkomst in Münster. Hij vervangt de 75-jarige aartsbisschop Robert Zollitsch die de post voor zes jaar heeft aangehouden maar die niet verkiesbaar is deze tijd, waarin staat dat hij te oud was. Marx, die als conservatief wordt beschouwd, maar niet een hardliner, zei dat hij wilde maken dat de stem van de Katholieke Kerk opnieuw wordt gehoord in Duitsland - zie link onderaan.


1 Timotheüs 4:1  
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,


Jakobus 3:15
Dat is niet de wijsheid, die van boven komt, maar zij is aards, on-geestelijk, duivels;


"De verboden vruchten"

Genesis 2:16-17  
En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.


Romeinen 5:12
Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;


Romeinen 5:17
Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.


Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.


Deuteronomium 30:15
Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade:


Deuteronomium 30:19  
Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,


"Kinderen van het Licht"

Efeziërs 5:13 
Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.


"Zich bekleden met Christus"


Doe dit, het kennen van de tijd dat het al het uur voor u is om te ontwaken uit de slaap, want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij eerst geloofden.
De nacht is bijna verdwenen, en de dag is nabij. Daarom laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht.


Romeinen 13:11
Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!


 


Een Bloedverbond met het Beest is een vruchtbaarheidscultus - Het is een seks cultus. Het is het diepste en zwartste van Sodom en Gomorra in onze familie lijnen. U denkt misschien dat het er niet is, maar het is mogelijk dat het allemaal aanwezig is in onze familie lijnen.


Steigerende ruiters, vlammende zwaarden en bliksemende speren, een menigte gesneuvelden en een massa dode lichamen. Ja, aan lichamen komt geen einde, men zal struikelen over hun lichamen! Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en geslachten met haar toverijen.


Nahum 3:5
Zie, Ik zál u, spreekt de HEERE van de legermachten: Ik zal de zomen van uw kleding optillen  boven uw gezicht; Ik zal de heidenvolken uw naaktheid laten zien, de koninkrijken uw schande.


"Die landen verkoopt door haar ontucht, en families door haar toverijen"


Deze zijn één van geest, en ze de hand over hun macht en gezag aan het beest.


Openbaring 17:13
Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest.


“Die zijn één van verstand”


Exodus 22:20  
Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen worden, en ter dood worden gebracht.


We moeten in het gebed de "Mind-control seks cultussen" breken, die houden ons opgesloten in de Geest van het Beest.


Versnelling van Mind Control van het Beest, daarom moeten we in de bres van deze eindtijd mind control staan, omdat we in een ongekende uur en tijdstip van de mind control van het Beest zijn, van de vruchtbaarheid cultus, en van Sodom en Gomorra, deze eindtijd mind control versnelt landelijk, wereldwijd, en door de steden.


"We zijn nu in zware tijden, ze zijn hier nu"

2 Timotheüs 3:1
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:


“Zware tijden, angstaanjagende mannen Infiltreren en nemen mensen over”


Wij zijn één in de naam van Jezus, de geest van de Nefilim bloedlijn van het demonische Beest breekt van ons af.


We breken in Jezus naam de zetel van het Beest van de Nefilim van de geslachten, van de Vrijmetselarij van Druïdisme, van Heksen van Rome, van de Orange Loge van Nederland, Duitsland, België, en alle andere valse Koninklijke Tronen.


Wij verklaren in Jezus naam een afbreken van de Nefilim Hoge Vrijmetselaars en de Nefilim heksen van ons DNA en onze Genetica.


We breken door de kracht van het Bloed van Jezus de vermenging met de Bloedlijnen van de Nefilim.


We breken in Jezus naam het Nefilim ritueel bloed snijden  en verbreken de Rituele bloededen.


Ik verklaar in de naam van Jezus, de Nefilim Reuzen in gezinnen vallen.

 

Ik scheid me af van alle bloed verbonden met het Beest en valse grote hogepriester. We breken in Jezus naam en scheiden van de Bloedlijn van het Beest in mijn DNA.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


“De Bloedlijn van het Beest in hun DNA” 

Beest mannen en vrouwen doen dit”


Een wijk in Cambodja is een wereldwijde hotspot voor de kinderseks handel. De mensen verkopen hun kinderen. Onze kinderen net als hun kinderen. Maar zie, we dwingen onze zonen en onze dochters tot slaven te zijn, en sommige van onze dochters worden nu al gedwongen tot slavernij, en we zijn hulpeloos omdat onze velden en wijngaarden aan anderen toebehoren. "
Hosea 4:18
Ze zijn hun kater nog niet kwijt of ze haasten zich al naar de hoeren. Zie hun hartstocht branden, hun vorsten zijn dol op schande.“Ze voeden zich met de zonde van Mijn volk, ze zijn gulzig voor hun iniquity”


CNN Door Tim Hume, Lisa Cohen en Mira Sorvino. UNICEF schat dat kinderen goed zijn voor een derde van de 40.000-100.000 mensen in het land van de seksindustrie. Wereldwijd centrum voor pedofielen. Zwakke rechtshandhaving, corruptie, schrijnende armoede en de gebroken sociale instellingen, verlaten door de recente turbulente geschiedenis van het land, hebben geholpen om Cambodja een ongewenste reputatie voor kinderhandel te geven, zeggen experts - Cultus Prostitutie, dit is het beeld van het Beest – lees meer in de link onderaan.


Een verbond met het Beest door de valse tempels en Lodges is een vruchtbaarheidscultus - het is een seks cultus. Het is Bloed Verbond!


Openbaring 11:15  
En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.


“Het koningschap over de wereld

is gekomen aan onze Here en van Zijn Christus,

en Hij zal voor eeuwig en altijd koning heersen"

“De Koninkrijken van deze wereld zijn het Koninkrijk van onze Heer geworden”

“En de Koninkrijken van deze wereld zullen vallen”


We leven in een gek geworden wereld ! In Nigeria, onder andere, is Boko Haram een dodelijke misdaadgolf, die zich voedt met onschuldig bloed als vraatzuchtige muggen. Het kwaad is als een dolle te keer gaan en de vraag is wie gaat er opstaan tegen de duivelse tsunami die de wereld dreigt te overspoelen.
  
De mensen hebben zich volledig verkocht om te worden gebruikt door de Prins van de duisternis.


Hosea 4:1-2
Want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad.


Genesis 6:11
De aarde nu was verdorven voor het aangezicht van God, en de aarde was vol geweld. God keek op de aarde, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft hun weg op de aarde verdorven.


We moeten snel vertrekken uit de cultus van de Beest Nefilim bloedlijnen en kom uit de begrafenis cultus en ga uit van de cultus van dood en vernietiging. We zijn in de heropleving van de Geest van Nefilim en de vleugels komen naar beneden naar de Aarde en we moeten wakker worden.


Wij hier in de huidige tijd kunnen onze bloedlijnen zijn overgenomen door betrokkenheid bij de Hoog Niveau Vrijmetselarij Hoog niveau van Druïdisme in onze bloedlijnen maar ook Hoog niveau van Illuminatie en OT.O.  Buffalo I.O.O.F.


Het is de Nefilim bloedlijn en we hebben nodig om het hoge niveau van Nefilim af te breken onze familie DNA lijn.
Hebreeën 10:15-18  
En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.  Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer (nodig).


"Het offer van Christus eens en voor altijd"


Iedere priester moest dagelijks staan in de bediening en telkens weer dezelfde offers aanbieden die nooit de zonden kunnen wegnemen.


Openbaring 17:14  
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.


Openbaring 22:3  
En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren,


"Het LAM van GOD"


Ho Amnos tou theou – Dit is een Titel speciaal geschonken aan de Heer door Johannes de Doper. Letterlijk woord voor dit is "het Lam van  God"


Johannes 1:36
Zie, het lam Gods! Dat de zonde der wereld wegneemt.


Johannes 1:29-36  
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zei: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zei: Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. En Johannes getuigde en zei: Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zei hij: Zie, het lam Gods!


"Verlos ons Heer!”


Wij verklaren en profeteren over onze levens en onze gezinnen – Genezing en bevrijding van de bloedlijn van het Beest, zodat u en ik “naar voren” kunnen komen “Door Mijn Geest” zegt de Heer God Almachtig!


Verlos ons Heer! Verlos ons van het Kwaad opdat wij Uw mensen zullen zijn, Rechtvaardig, Heilig en Apart gezet voor het gebruik van de Meester!

Gods zegen

Josie Hagen


 =================================================


Lees verder in onderstaande linken:


Italië: 'Urban' wolven komen alarmerend dicht bij mensen


Katholieke Kerk kiest nieuwe leider Reinhard Marx tijdens conferentie


Cambodja handel in kinderseks