Pages

Saturday, 22 March 2014

De Opkomst van de Afgod Herder!

“Maar geen van de goddelozen zullen begrijpen

dat het Einde der Tijden op hen is”

Daniël 12:10
Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen goddeloos handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.


Kolossenzen 1:26
Namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan Zijn heiligen.


Mattheüs 13:35
Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door de profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.


Ik Zal dingen Uiten die verborgen waren vanaf de Grondlegging der wereld


“Nu is Het Tijd’’


“De Glorie”

Exodus 16:10
“Terwijl nu Aäron sprak tot de gehele vergadering der Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn – en zie, de Heerlijkheid des HEREN verscheen in een wolk.”


De Heerlijkheid des HEREN verscheen in een wolk


Exodus 24:16
“De Heerlijkheid des HEREN rustte op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk.”


Exodus 40:34-35
“Toen bedekte de wolk de Tent der Samenkomst; en de Heerlijkheid des HEEREN vervulde de tabernakel. En Mozes kon niet ingaan in de tent der samenkomst, omdat de wolk daarop bleef, en de Heerlijkheid des HEEREN de Tabernakel vervulde.”


 “De Heerlijkheid van de HEER vervulde de Gehele Tabernakel”


Exodus 34:5-7
“De HEERE nu kwam nederwaarts in een wolk, en stelde Zich aldaar bij hem; en Hij riep uit de Naam des HEEREN. Toen nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de goedertierenheid bewaart aan vele duizenden, vergevend de ongerechtigheid, iniquity, en overtreding, en zonde; Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde geslacht.”


Bezoekende de Ongerechtigheden, Iniquities, en zonden der Vaderen aan de kinderen”


Voor generaties Slavernij, Verslavingen, Alcoholisme, Angst, Vaderloosheid. Gebroken gezinnen en vele andere zaken. Ontelbare mensen op deze aarde zijn hier in gevangen, niet volledig begrijpend de diepte van het “Mysterie van de Iniquity”.


Generaties van verlatenheid, verraad, en gebroken verbond laat ons achter in pijn, verdriet, opstandigheid en leugens. Er is verlatenheid rondom.
Wij en onze generaties kunnen worden opgesloten in de Valse Mantel van het valse priesterschap van de Romeinse doctrines en de beker der verwoesting.


We kunnen opgesloten zijn in de rivier van bloed van het Valse priesterschap, Valse Afgod Herder van Rome. Het bloed blijft vloeien door bloedingen!


Psalm 78:44
Hun rivieren veranderde Hij in bloed, en ook hun stromen, zodat zij niet konden drinken.


Daar moeten wij herroepen en verklaren dat de valse ambten van de valse hoge priesters en priesteressen van bloedvergieten en alle bloedingen van ons leven afbreekt. Het valse Rome en de Vrijmetselarij in onze geslachten hebben ons in een automatisch gebroken verbond en verraad opgenomen, wij moeten die grondslagen er uittrekken en beginnen de Goddelijke Beginselen van het Verbond met God te leggen.


“Vreest God Alleen”

Mattheüs 10:27-29
Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. En weest niet bevreesd  voor hen die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.


“Corruptie van Afvalligheid”

Hosea 5:2
Hoor dit, priesters! Sla er acht op, huis van Israël! Neem ter ore, huis van de koning! Want het gericht gaat u aan, omdat u een strik geworden bent voor Mizpa, een uitgespannen net op de Tabor. De afvalligen zijn afgedaald om te slachten, maar Ik zal een vermaning voor hen allen zijn.

En zij hebben zichzelf gestort in de verdorvenheid van afvalligheid, maar Ik zal een kastijder van hen allemaal zijn.

We kunnen daarmee ook een deel zijn van de Eindtijd Inquisitie die opnieuw op aarde komt.

“De Misleiding van de Slang”

Maar van de vrucht van de boom, welke in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U zult niet daarvan eten, nog het aanraken, anders zult u sterven.”
De slang zei tegen de vrouw: “U zult zeker niet sterven!” Want God weet dat u op de dag dat u van deze boom eet uw ogen geopend zullen zijn en dat u als God zal zijn, kennende goed en kwaad.

“De oorsprong van de Inquisitie?”

Psalm 83:4-5
Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom”, zeiden zij, “laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt”.


“Zij beramen listig een heimelijke aanslag; tegen u maken zij een verbond”


Psalm 83:5
Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,


Daniël 6:7
Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een gebed zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen.


Psalm 83:5
Kom”, zeiden zij, “laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt”.


 “Hij spreekt uit zijn eigen natuur”

“De Kinderen van de Duivel”


Johannes 8:43-45
Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn eigen natuur, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.


Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij naar zijn eigen natuur, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
 

Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het Bloed van het Eeuwig Verbond uit de wereld van de doden heeft teruggebracht. “Die grote Herder van de schapen”.


“Jezus Christus is de ware Herder van de Kerk”


 Johannes 10:11
“Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder legt Zijn Leven af voor de schapen.”


"Want zij spannen eensgezind samen, tegen U hebben ze een verbond"

“De President de Paus en de politiek”


CNN) Toen president Barack Obama en Paus Francis elkaar voor de eerste keer op donderdag ontmoeten zal het Vaticaan tete-a-tete voorzien in een kans om een nieuwe instelling te geven tussen de Obama regering en de Katholieke leiding na een aantal jaren van gespannen relaties.


Het doel: “Het richten op gebieden waar twee van 's werelds meest invloedrijke mannen overeenstemmen en voorzichtig de grond waar ze verschillen betreden. Dat betekent dat de President en de Paus zich zullen richten, zoals het Witte Huis in een verklaring zei, op "gemeenschappelijke inzet voor de bestrijding van armoede en groeiende (inkomens) ongelijkheid" en behoedzaam navigeren tussen lastiger onderwerpen zoals het homohuwelijk, anticonceptie en abortus.


Barack Obama en Paus Franciscus: Onwaarschijnlijk kameraden?

 

V.S. President Barack Obama ontmoet Paus Franciscus voor de eerste maal op 27 maart als Obama in een Europese tour rondreisd, een hoog-karakteriserende ontmoeting tussen twee …


Psalm 139:12
zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht voor U.


Job 34:22
Er is geen duisternis en er is geen schaduw van de dood waar degenen die onrecht bedrijven zich kunnen verbergen.


CBS/AP News – December 2, 2013 - In aanvulling op het boek van zijn vader schenkt Netanyahu de Paus ook een Chanoeka Menorah. Maandagavond twee december markeert de zesde van acht dagen van de Joodse Lichtfeest en Feest van Toewijding.
VATICAANSTAD - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft Paus Franciscus een boek over de Spaanse inquisitie gegeven dat door zijn overladen vader werd geschreven. 

Netanyahu schonk een Spaanse vertaling van het 1995 boek "De oorsprong van de Inquisitie”, aan Franciscus tijdens hun 25 minuten privé-audiëntie die maandag. Netanyahu’s vader, Ben- Zion Netanyahu, was een Israëlische historicus die vorig jaar overleed. Een zionistische activist, tegen het partitioneren van Palestina tussen Arabieren en Joden, werd vooral bekend in academische kringen voor zijn onderzoek naar de middeleeuwse inquisitie van de katholieke kerk tegen de Joden van Spanje.


"Aan Zijne Heiligheid Paus Franciscus,

een grote Herder van ons gemeenschappelijk erfgoed”


"Aan Zijne Heiligheid Paus Franciscus, een grote Herder van ons gemeenschap-pelijk erfgoed, "schreef de Israëlische leider op de voorpagina van het boek.
Later maandag, had Netanyahu een ontmoeting met de Italiaanse premier Enrico Letta. Beoordelingen van het boek zelf geven aan dat het een enorm boekwerk is - meer dan 1.400 pagina's - dat probeert vast te pinnen de oorsprong van het moderne antisemitisme, en ook tracht aan te tonen hoe de Spaanse Inquisitie het een gevaarlijke nieuwe draai gaf. Netanyahu stelde in zijn boek dat veel van de slachtoffers van de Inquisitie niet de "geheime Joden" waren maar in plaats daarvan trouwe christelijke bekeerlingen waren die niettemin werden vervolgd om politieke redenen.

Dit wordt geïllustreerd door de Inquisitie aanvallen op de bekeerlingen "onzuiver bloed" d.w.z. hun ras, die geboorte gaf aan veel antisemitische ideeën die vandaag de dag nog voortduren.

In aanvulling op het boek van zijn vader schenkt Netanyahu de Paus ook een Chanoeka Menorah. Maandagavond markeert het de zesde van acht dagen van de Joodse Lichtfeest en Feest van Toewijding – AP The Big Story, 2 december 2013.Jeremia 8:5
Waarom heeft dan dit volk, Jeruzalem, zich afgekeerd met een altijddurende afkeer? Zij houden vast aan bedrog, zij weigeren terug te keren.


En de engel sprak tegen me: “Waarom bent u verwonderd?” Ik zal u vertellen het geheimenis van de vrouw, en van het beest dat haar draagt, welke de zeven koppen en de tien horens heeft.


Openbaring 12:3
En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote Vuurrode Draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen.


“Toen zag ik het Beest”


De wetshandhaving van het leger van het beest zijn wreed en hard. Geen genade. Het is de tijd voor ons te weten dat Wat de Wereldregering echt betekent.


De Draak komt naar Voren, om oorlog te maken met de kerk, de Ware Bruid, Het Uur van de Draak is nabij,


“Opstijgend, met zeven koppen, opkomend uit de massa”


Schyzofrenie. Gekenmerkt door kortsluiting, verbreking van de aansluiting, volgens het Oxford Woordenboek.


“De Opkomst van de afgod “herder", het Beest, en zijn vernietiging”


Job 18:16
Van onder zullen zijn wortels verdorren, en van boven zal zijn tak afgesneden worden.


Maleachi 4:1
Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HERE God Almachtig – welke hun wortel noch tak zal overlaten.


“De Opkomst van de afgod “herder"

Johannes 6:70
Jezus antwoordde hun: “Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En een van u is een duivel!”

Mattheüs 13:38
De akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk.


“Het onkruid zijn de kinderen van de boze”

 

“Orthodoxe Kerstmis vieringen over de hele wereld”

7 January 2014 Orthodox Christendom.


Door middel van de ceremoniële rituelen van de Vrijmetselarij zitten de levens van vele mensen gevangen in het boek van de dood. Met inbegrip van Katholieke rituelen en inwijdingen.

“Uitgedoofd”

Maconieke Ceremonies zullen in de derde graad, in het valse opstaan uit de dood, in de Vrijmetselaars lodge Egyptische heidense begrafenis rituelen, de kandidaat, en zijn familie in het boek van de dood achterlaten.


Openbaring 20:12
En ik zag de doden, klein en groot, voor de Troon staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend,
  


Paus Franciscus (C) ontmoeting met de Israëlische Premier Benjamin Netanyahu (2evL) en zijn vrouw Sara Ben-Artzi, op December 2, 2013, in het Vaticaan. In aanvulling op het boek van zijn vader schenkt Netanyahu de Paus ook een Chanukah Menorah. Maandagavond markeert het de zesde van acht dagen van de Joodse Lichtfeest en Feest van Toewijding.

Het “veronachtzamen van God” was de karakteristieke en steeds terugkerende zonde van het uitverkoren volk, in het bijzonder in hun contact met afgodische naties. Het vormde hun opperste nationale gevaar. De tendens verscheen in hun vroegste geschiedenis, gezien in de overvloedige waarschuwingen en verboden in de wetten van Mozes.


Exodus 20:3-4
Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Exodus 20:23
Gij zult naast Mij geen goden maken; noch van zilver noch van goud zult gij ze u maken.

Deuteronomium 6:14
Gij zult geen andere goden achternalopen, van de goden der volken rondom u,

Deuteronomium 11:16
Neemt u ervoor in acht, dat uw hart zich niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt.

Daniël 12:10b
Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen”.


"Paus Francis vraagt ​​om kracht om van het Vaticaan af te stappen"

Paus Franciscus roept op voor kracht om uit de buurt van het Vaticaan weg te bewegen. In zijn eerste werk heeft Paus Franciscus opgeroepen om de macht in de Katholieke Kerk bij het Vaticaan weg te halen. In het document zegt hij dat hij open is voor suggesties voor veranderingen binnen de macht van het Pausdom.“Pope Francis calls for power to move away from Vatican”

"Netanyahu ontmoet paus Francis, nodigt hem uit naar Israël" - door Joël Rosenberg.

Paus Franciscus I en Premier Benjamin Netanyahu ontmoeten elkaar in Rome op 2 december 2013. ( foto credit : Amos Ben Gershom/GPO/Flash90/Times van Israël)
"Premier Benjamin Netanyahu ontmoette maandagochtend Paus Franciscus in het Vaticaan en schonk de paus een exemplaar van het boek over de Spaanse Inquisitie van wijlen zijn vader, "meldt de Times of Israel" Netanyahu 's vader, Benzion Netanyahu, was een Israëlische historicus die vorig jaar overleed. Een zionistische activist, tegen de verdeling van Palestina tussen Arabieren en Joden, werd vooral bekend in academische kringen voor zijn onderzoek naar de middeleeuwse inquisitie van de Katholieke kerk tegen de Joden van Spanje"

"Voor Zijne Heiligheid Paus Franciscus, een grote Herder van ons gemeenschappelijk erfgoed" schreef de Israëlische leider op de binnenkant van de omslag van het boek.

"Francis bedankte hem en schonk Netanyahu een kleine bronzen plaquette van St. Paul, "noteerde de Times" Het Vaticaanse persbureau zei dat het gesprek “complexe politieke en sociale situaties in het Midden-Oosten aanraakte, met bijzondere aandacht voor het herstel van de onderhandelingen tussen Israëliërs en Palestijnen, uitdrukking gevend aan de hoop dat er een rechtvaardige en duurzame oplossing met respect voor de rechten van beide partijen zo spoedig mogelijk kan worden bereikt. 'Volgens Ynet, vertelde Sara Netanyahu, de vrouw van de Minister-President de Heilige Stoel na de vergadering, "We verwachten u, we kunnen niet wachten' De krant citeerde de Vaticaanse woordvoerder Federico Lombardi die zei dat de paus nog een datum voor een bezoek aan het Heilige Land moest vaststellen"


Begrijp de geestelijke strijd. Het is belangrijk om het doel van religie te begrijpen, om door de juiste deur binnen te gaan. Jezus Christus gaf de sleutels lang geleden aan St. Petrus, en Lucifer en zijn legioenen moeten deze sleutels weg nemen. De vraag des Oordeels is in eenvoudige bewoordingen, "Is Jezus Christus, uw God?" Het eenvoudige antwoord is: als Christus uw God is, zult u worden gespaard van de Hel. Als Hij dat nog niet is, zult u blij zijn dat u de Rozenkrans hebt gebeden, omdat u rechtstreeks naar de poorten van de hel op weg bent – Katholieke doctrines Fatima openbaarmaking.


“Gods Gerechtelijke Proces tegen Adam en Eva”


Toen zei de HEERE God tegen de slang: “Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen,


“En u zult hem de hiel vermorzelen"

Exodus 22:28
Je mag God niet lasteren en je mag de leiders van je volk niet vervloeken.


"U zult God niet lasteren of vervloeken de heerser van uw volk"


Mandela is ook van de Orde van St. Johannes. Gisteren is in Nairobi een Keniaase politieke persoonlijkheid geridderd – Controleer de pers.

“Ze wisten dat hij stervende was”

Nelson Mandela was een 33e graad Vrijmetselaar, hij stierf op 6-12-13


1 Korintiërs 10:21
U kunt niet uit de beker van de Heer drinken én uit de beker van demonen; u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer én aan de maaltijd van de demonen.


1 Johannes 3:10
Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

Ridders van Rome de Ridders van Malta Grootmeester van Rome Militie van Rome Eed gezworen naar de Stoel van Rome.

“De Meeste Leiders zijn Ridders van Malta”

Soevereine Militaire Ridders van Rome krijgen deze positie door Het Vaticaan Roomse Jezuïeten.

“Link naar alle wegen leiden naar Rome”

Mattheüs 8:9
Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.

“Bewakers die de Wacht hielden bij Jezus”

Mattheüs 27:54  
En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!Het is van cruciaal belang om te begrijpen waarom vrijmetselaars zichzelf initiëren als Ketters. Als onderdeel van hun deal met Lucifer, moeten zij worden "wedergeboren" om hun realiteit van verbaning uit de Hemel te overwinnen.

Vanaf hun "wedergeboorte" in de Lodge, streven ze ernaar om de ideale misleider te zijn, verschijnend aan de wereld als "Heilige" terwijl tegelijkertijd hun Bijbelse heerlijkheid als God aan de misleide massa wordt bevorderd. Zij moeten de ketterij van het ontkennen van de goddelijkheid van Christus promoten aan de vier hoeken van de aarde, zodat zij zich omhoog kunnen werken naar de top van Hell's. Het vonnis, als u het maçonnieke antwoord geeft, "U bent Jezus, zoon van de Heer," of, u bent "de zoon van een vuur", zal je jezelf naar de hel veroordelen en Lucifer zal je ziel bezitten. Dus, welkom uit hun Machine. Als u niet in staat bent het eenvoudige Katholieke Geloof te behouden dat Christus is God, zult u worden overgeleverd aan het vuur welke was bereid voor de Duivel en zijn Maconieke “engelen”. Simpel gezegd, als u tot "the Heer/ Satan" van de gnostische Bijbel bidt en u foutief bent gedoopt, gaat u het niet redden. "The Heer/Satan" heeft alle naties bedrogen, precies zoals is geprofeteerd.


“U Bent Gewaardschuwd”


Bron: 1685 Katholieke Latijnse Vulgaat Bijbel Sacra.
 Photo: Cliff Whitty.


Zonder enige schaamte blijven de Katholieken Spanje aanroepen bij hun religieuze verleden van despotisme, massa moorden op christenen en fascisme.

"De “Heilige week” in Spanje is een viering van de massamoord op christenen die weigerden te buigen voor het pausdom"


"Profane en Blasfemische Verleiders"

2 Petrus 2:11-14
Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze lieden zijn, net als redeloze dieren, van nature bestemd om gevangen en gedood te worden. Ze smalen op wat ze niet kennen, en in het kwaad dat ze stichten, zullen ze zelf omkomen. Het onrecht dat ze deden, zal hun worden betaald gezet. Het is hun lust en hun leven op klaarlichte dag in genot te zwelgen. Wanneer ze met u aan tafel zitten, zijn ze een smet en schandvlek op uw gezelschap, omdat ze vermaak scheppen in hun bedriegerijen. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige zielen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.

Neem een kijkje op de twee onderstaande aan elkaar gekoppeld websites die deze gruwelijke traditie in Spanje bloot leggen. De Rooms-Katholieken vieren hun Fascistische geschiedenis, toen gemaskerde mannen rondgingen en mensen opgepakten en arresteerden die zich niet onderwierpen aan dit religieuze en politieke totalitaire regime.


Deze website heeft deze officiële versie afgedrukt: "Een gemeenschappelijk kenmerk in Spanje is het bijna algemeen gebruik van de nazareno of berouwvol gewaad voor een aantal van de deelnemers aan de processies. Dit kledingstuk bestaat uit een tuniek, een kap met kegelvormige punt ( capirote ) gebruikt om het gezicht van de drager te verbergen, en soms een mantel. De exacte kleuren en vormen van deze gewaden hangen af van de specifieke stoet. De gewaden werden op grote schaal gebruikt in de middeleeuwse periode voor boetelingen, die hun boete konden aantonen terwijl hun identiteit nog steed gemaskeerd was."

De rooms-katholieke geestelijken willen ons doen geloven dat de mensen hun gezicht moesten verbergen als ze werden genoemd door de priesters, om boete te doen voor de Kerk. De betekenis van "boete" is goede werken bevolen door priesters om hun gehoorzaamheid aan de paus en zijn mannen te herbevestigen.

The Guardian – Laatst bijgewerkt op 4 December 2013. Het Vaticaan heeft geweigerd om de door de Verenigde Naties opgevraagde informatie over het vermeende seksueel misbruik van kinderen door priesters, nonnen en monniken te verstrekken. Het Vaticaan zei dat deze zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de rechtsstelsels van de landen waar het misbruik heeft plaatsgevonden. De UK National Secular Society beschuldigd het Vaticaan van zich te verschuilen achter juridisch-technische details. Bij zijn aanstelling in maart zei Paus Franciscus dat het behandelen van seksueel misbruik van kinderen van groot belang was voor de geloofwaardigheid van de kerk. De VN-Commissie voor de Rechten van het Kind zet een uitgebreide vragenlijst bij de Heilige Stoel - de Stadstaat Diplomatieke entiteit - afgelopen juli, vragen voor gedetailleerde informatie over de bijzonderheden van alle gevallen waarvan het Vaticaan in kennis gesteld is van seksueel misbruik sinds 1995.

“De Heilige Stoel dringt erop aan dat het "zelfstandig en apart" is van de Rooms-Katholieke Kerk”


1 Timoteüs 4:1
Waarschuwing tegen dwaalleringen. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, door huichelarij der leugen sprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;De Pauselijke slagers wonen een Katholieke mis bij, bewerende een "Kerk" te zijn. "De waarheid is dat deze mannen hun identiteit bedekken, zoals ze dat ook doen in de valse loges van het Beest en de Draak"

Om ontmaksering tijdens hun Satanische handelingen gedurende de Spaanse inquisitie te voorkomen, wanneer de priesters hen vertelden om Baptist Christenen te slachten, maakten de geestelijkheid het onmogelijk voor het slachtoffer om de misdadigers te identificeren. Familieleden van afgeslachte volgelingen van Jezus waren niet in staat om andere christenen te alarmeren over wie de slagers waren.

Rome en Madrid regeerden in Spanje door angst. Als iemand niet deed wat de Roomsen hadden besteld, zou hij met vervolging en mogelijk het martelaarschap worden geconfronteerd. De duistere middeleeuwen waren echt zeer donker. Nog steeds verheugt Rome zich in zijn geslaagde criminele handelingen.


"In deze modern tijd zijn we nog steeds in de "Duistere Middeleeuwen"

Precies 33 jaar tot de dag voorafgaand aan het grote Wonder van de Zon in Fatima, dat wil zeggen op 13 oktober 1884, had Paus Leo XIII een opmerkelijk visioen. Toen de oude Paus klaar was met het vieren van de Mis in zijn privé Vaticaanse kapel, bijgewoond door een paar kardinalen en leden van het Vaticaan personeel, stopte hij plotseling aan de voet van het altaar. Hij stond daar voor ongeveer 10 minuten, als in een trance, zijn gezicht grauw wit. Dan, onmiddellijk van de Kapel naar zijn kantoor gaande, stelde hij het gebed aan St. Michael vast, met de instructies dat dit moest worden gezegd na alle Lage Missen, overal. Toen hem werd gevraagd wat er gebeurd was, legde hij uit dat hij, toen hij op het punt stond de voet van het altaar te verlaten, hij opeens stemmen hoorden - twee stemmen, één vriendelijk en zacht, de andere met een keelklank en hard. Ze leken te komen uit de buurt van de tabernakel. Terwijl hij luisterde, hoorde hij het volgende gesprek:


De keelklank stem, de stem van Satan in zijn trots, pochte naar Onze God: 

"Ik kan uw kerk vernietigen"


"De Grote afval"


Hebreeën 6:4-6
Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.

Paus Francis heeft opgeroepen om de macht in de Katholieke Kerk wordt overgedragen uit de buurt van het Vaticaan, dit schreef hij in het eerste grote werk dat hij heeft geschreven.

In het document, zegt hij dat hij is open voor suggesties voor veranderingen in de macht van het Pausdom. Hij waarschuwt ook dat de stijgende wereldwijde economische ongelijkheid is gebonden aan het   exploderen in conflict.

"Sinds maart dat hij Paus is, heeft Franciscus duidelijk een andere toon aangenomen dan zijn voorganger betreffende een aantal punten." Lees verder in het hoofdverhaal: de analyse - door David Willey BBC News, Rome.Het nieuwe document is niet ingegaan op enkele van de belangrijkste ethische hervormingen, geroepen door Katholieke progressieven, en sluit ook elke verandering in de Kerkleer over abortus of de uitsluiting van vrouwen van het priesterschap uit. Echter, de paus heeft al een adviesraad van acht kardinalen opgezet, die al in Rome aan het verzamelen zijn voor hun tweede plenaire vergadering van volgende week.

Hij heeft ook al nieuwe mechanismen voor de hervorming van de Vaticaanse bureaucratie opgezet. De hoofdlijnen van paus Franciscus pontificaat, zoals beschreven in dit document en in zijn vele preken, is dat hij een minder Vaticaan-gecentreerde Kerk wil, wiens grootste zorg uitgaat naar de armen en de gemarginaliseerden, slachtoffers van een onrechtvaardig mondiaal economisch systeem, dat winst boven mensen laat.

Daarnaast zegt Paus Franciscus dat de banden met de Islam van groot belang zijn geworden voor de Katholieke Kerk vanwege het groeiend aantal islamitische immigranten, nu woonachtig in veel traditioneel Katholieke landen.

"Wij Christenen" zegt hij, "moeten moslims omarmen met genegenheid en respect op dezelfde manier dat we hopen en vragen in de landen van de islamitische traditie te worden gerespecteerd"

In zijn "apostolische aansporing" zei paus Franciscus dat hij de voorkeur geeft aan een kerk die "gekneusd, gekwetst en vuil" is omdat voort gekomen is uit de straat, in plaats van een kerk, die ongezond is vanwege bekrompenheid en kleinburgerlijkheid.

Mattheüs 24:11
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Het Vaticaan II "Pausen" moeten ware Pausen zijn, zodat het bezwaar verdwijnt, "omdat één van hen uiteindelijk Rusland zal toewijden aan het Onbevlekte Hart van, de Joodse, Maria, en de hele natie zal worden omgezet naar het Katholieke geloof. Dat is niet gebeurd, dus u kunt niet correct zijn dat deze zijn de Antipaussen – Citaat.


“Geconverteerd naar het Katholieke Geloof?”


"U zult God niet lasteren of vervloeken de heerser van uw volk"


Exodus 22:28
"U zult God niet lasteren of vervloeken de heerser van uw volk"


FÁTIMA BEWEGING NOVUS ORDO”


Ten eerste, bij het onderzoeken van deze kwestie is het belangrijk voor mensen om hun geest van een vooraf bedacht begrip of vooroordeel op dit gebied te ontruimen. Zij moeten bereid zijn om een frisse nieuwe kijk op de feiten te nemen. Laten we midden in deze zeer belangrijke kwestie duiken:

Feit 1: Paus Pius XII heeft Rusland ingewijd aan het Onbevlekt Hart van de Joodse  Maria - Paus Pius XII heeft niet de Wereld Ingewijd, maar Specifiek Rusland - op 7 juli 1952.

25 December 2013

De toespraak vond plaats temidden van de gebruikelijke praal, met de Zwitserse Garde in uitvoering.


Alan Johnston
BBC News, Rome 25 December 2013

“Paus Franciscus doet dringende oproep voor vrede in Syrië in Kerst toespraak”


Terwijl hij sprak vanaf het balkon op Sint Pieter’s, heeft Paus Francis zich grotendeels gehouden aan zijn voorbereidde script. Maar hij maakte één aanzienlijke afwijking van de woorden op het papier voor hem. Dat kwam toen hij een handreiking deed, op Kerstdag, aan de “niet-gelovigen”; aan de atheïsten. Hij riep hen op zich te verbinden aan de gelovige mensen in het streven naar vrede en een betere wereld.


“Laat we ons verenigen, met gebed of met verlangen – maar iedereen – voor vrede“, zei hij. Het was misschien een ander klein voorbeeld van deze nieuwe Paus zijn bereidwilligheid die verder wil reiken dan de grenzen van het Katholicisme als hij oplossingen voor de problemen van deze wereld overweegt. En oordelend naar de warmte van het applaus werd zijn gebaar ontvangen op het Sint Pietersplein, velen van de gelovigen staan achter hem als hij deze route neemt.

Daniël 12:10b
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

“Maar niemand van de goddelozen begrijpt dat het Einde der Tijden op hen is”

Mattheüs 18:7
Wee de wereld met haar valstrikken die veroorzaakt dat mensen struikelen. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!


Velen weten dat Paus Pius XII de wereld aan het Onbevlekt Hart van "Maria" heeft gewijd in 1942. Maar velen weten niet dat Paus Pius XII specifiek Rusland aan het Onbevlekt Hart van "Maria" wijdde in 1952.

“Ik wist het ook niet totdat ik begon met het wat meer in de diepte bestuderen van deze kwestie. Maar dit belangrijke feit wordt geopenbaard, zelfs in de boeken gepromoot door "Fr. Nicholas Gruner apostolaat"


“Paus Franciscus geeft de Katholieke Kerk een zachte revolutie”

 

“Paus Franciscus slaat een nieuwe toon aan”

“De “feilbare” Paus”

Enquête signalen ingrijpende hervorming. In slechts negen maanden tijd heeft Paus Franciscus de omvang van de menigte, die de Pauselijke audienties bijwonen, bijna verdrievoudigd, de massa's en andere gebeurtenissen in Vaticaanstad. Vóór 13 maart vorig jaar verwachtte kardinaal Jorge Mario Bergoglio zijn volgende Kerstmis te besteden - in pensioen - in een bejaardentehuis in het Buenos Aires district van Flores, waar hij 77 jaar geleden geboren werd. Maar nu draagt hij de hoop en vrees van meer dan een miljard Rooms-Katholieken - 7 januari 2014 BBC News.


Openbaring 17:17
Want God heeft in hun hart, hun verstand, gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap, autoriteit, te geven aan het beest, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn.


“Hier zijn de woorden van Paus Pius XII:

Paus Pius XII, Sacro Vergente Anno, Apostolische brief, 7 Juli 1952: “… precies zoals een paar jaar geleden. We wijden de gehele mensheid aan het Onbevlekte Hart van de Maagd Maria, Moeder van God, dus vandaag wijden wij en vertrouwen wij op zeer bijzondere wijze alle volkeren van Rusland aan dit Onbevlekte Hart toe ……Openbaring 6:17
“Want de grote dag van hun wraak is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”


“Onheilige en Godlasterlijke Bedriegers”

2 Petrus 2:10
In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren. Deze dwaalleraren zijn zo zelfingenomen dat ze er niet voor terugdeinzen hemelse machten te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere.


2 Petrus 2:10
In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heer.


Jeremia 2:19
Laat uw boosheid u tuchtigen en uw afdwaling u kastijden; weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de HERE uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is, luidt het woord van de Here, de HERE der Heerscharen.


”Het motief voor deze offers hoeven we niet ver te zoeken.
Het wordt gegeven in

 Micha 6:7b
“Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?”


Te midden van de rampen welke op de naties neerkomen voelen mensen dat als de gunst van God kon worden herwonnen het elke prijs die zij konden betalen waard was. Hun Semitische verwanten aanbeden hun goden met het offeren van hun kinderen, en in hun wanhoop deden de Iraëlieten hetzelfde."


“Regerings Ritualen: Bohemian Grove &

Kind Offers Aan De Oudtestamentische Heer”


Johannes 3:18
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Romeinen 16:20
En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u.

 “Satan Duizend Jaar Gebonden”

Openbaring 20:1
En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar,
Gods zegen

Josie Hagen


 =========================================


Lees verder in de onderstaande linken:
Paus Franciscus roept op voor kracht in beweging weg van het Vaticaan


IHS – Soevereine Militaire Orde van Malta


Vaticaan wijst onderzoek van Nerenigde Naties inzake Seks misbruik af


Obama en Paus ontmoeten politiek