Pages

Saturday, 1 March 2014

Overwinning op de Berg Karmel."Overwinning op de berg Karmel - Israël"
1 Koningen 18:20-40

1 Koningen 18:18
En hij antwoordde, ik heb Israël niet in de moeilijkheden gebracht; maar u, en uws vaders huis, doordat u de geboden van de Heer verlaten heeft, en dat u de Baäls gevolgd zijt.


U heeft u rug naar Hem toegekeerd, en hebt ervoor gekozen om de leringen van Baal te volgen.


1 Koningen 18:21
En Elia kwam naar alle mensen toe, en zei: “Hoe lang zult u nog op twee gedachten hinken? Als de HERE God is, volg Hem dan: maar indien Baal het is, volg hem dan na. En de mensen antwoordde hem geen woord.


En Elia kwam naar het volk toe en zei: “Hoe lang zult u nog zo tolerant zijn, zo weifelend, u zit tussen twee keuzes in. Wanneer de Here God, God is van dit huis volg Hem dan, maar als Baal god is van dit huis, volg hem dan. En laat hem dan uw leider zijn, hij zal u leiden op het pad van ongerechtigheid, naar dood en hel, zijn huis is het huis van plundering, van chaos, van wanorde, van pijn, van schaamte, van vernietiging, een huis wat een bloedbad is.


Maar de mensen antwoordden hem niet. Ze maakten geen keuze.


Test de Heer, en roep al uw goden aan en ik zal de Naam van de Heer aanroepen. En de God die antwoordt met Vuur, laat Hem God zijn van dit huis, en alle andere mensen zeiden, dat is goed gesproken!


1 Koningen 18:26
En zij namen de stier die hun gegeven was, en bereidden hem, en riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot het middaguur, zeggende, O Baal, antwoord ons. Maar er was geen stem, noch iemand die antwoordde. En zijn sprongen op het altaar wat gemaakt was.

1 Koningen 18:27
En het geschiedde op het middaguur, dat Elia hen bespotte, en zei, schreeuw het uit: want hij is een god; hij is of aan het praten of aan hij is iets aan het najagen, of hij is op reis, of misschien slaapt hij wel, en moet hij wakker gemaakt worden.


“De valse profeet van Baal,werd opgeroepen van de morgen tot het middaguur”


“De valse profeten riepen het uit naar Baal”

1 Koningen 18:28
En zij schreeuwden het uit, en sneden zichzelf met messen en zwaarden naar hun gewoonten, totdat het bloed over hen gutste.


“Totdat het bloed droop” Baal eist het “gutsen” van bloed”


De aanbidding van Baal in onze familielijn, 
roept de god op van verminking, van het snijden met messen en zwaarden.
Baal, heeft een lust voor bloed, het eist ritueel bloed, gutsen van bloed, demonen worden gek wanneer er bloed uitgestort wordt hier zien we dit patroon aan het werk met de Baal priesters, het snijden en oproepen van bloedvergieten.


Deuteronomium 14:1
U bent kinderen van de Heer uw God: u zult uzelf niet snijden, noch enige kaalheid maken tussen uw ogen voor de doden.


"De moordenaar, Baal aanbidding, vermoordt de kinderen"


Jesaja 57:5
U die in wellust ontbrandt met afgoden onder elke groene boom, de kinderen slachtend in de valleien onder de spleten van de rotsen.


De aanbidding van Moloch legt baby’s in het vuur. Dat is een satanisch ritueel en  kinderoffers van de zon-god, die Izebel aanbad. Izebel vermoordde honderden profeten en haar man Achab luisterde naar haar.


“Baäl aanbidding is de aanbidding van de zon en de maan”
In Exodus 10:21 zien we de veroordeling van God voor het aanbidden van de zon-god Ra in de negende plaag. Er kwam een diepe duisternis over het land. Waarmee God liet zien dat Hij ver verheven is boven welke andere zogenaamde god dan ook.    Exodus 10:21
Daarna zei de de HERE tot Mozes: Strek uw hand uit naar de Hemel, opdat er duisternis zij over het land Egypte, zodat met de duisternis kan tasten.


En in Openbaring 6:12 staat dat toen het zesde zegel geopend werd, er een grote aardbeving kwam en dat de zon zwart werd en de maan als bloed.


Openbaring 6:12
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

Dit is wederom een oordeel van God tegen de aanbidding van Baal, van de zon en de maan.

U moet staan en bidden en de verborgen werken van duisternis blootleggen, en God zegt niet alleen dat u dat hier zult doen, maar u zult het ook in Israël doen. Want Ik zal zeggen: “Van de berg Carmel tot de berg Carmel”; God zegt: dat er een team zal zijn die de autoriteit zal hebben en het onderscheidingsvermogen om de Baal aanbidding neer te halen.


En het Woord van de Heer zegt: “Ik heb u een directe connectie gegeven om de profeten van Baal neer te slaan”.


Het Woord van God zegt: “Ik heb u de autoriteit gegeven om de Elia zalving naar beneden te halen om Izebel neer te halen en om de profeten van Baal neer te halen, om hen te ontmaskeren zelfs door de Loge van Vrijmetselarij, en de valse priesterschappen, en valse profeten.

“Het Vuur van Elia”

Nu is de tijd van het vuur van Elia, de Geest en de Kracht van Elia. Het vuur van Elia is het enige Vuur om het vuur van Baäl bloot te leggen en te verbreken.


Wij bidden zoals Elia deed, Heer breng het Vuur van Elia op uw Eindtijd kerk. Zodat dat Vuur ieder laatste stukje van letterlijk vuur, van vuren van hel, van alle geestelijke vuren, volledig op zal slokken, elk laatste stukje van het offeren van kinderen, mensenoffers, van onze gezinnen en van onze levens.


 


Het Vuur van God          =>      Breekt de kracht van mensenoffers.

De Geest van Elia          =>      Breekt het vuur van Baäl. Ongeacht hoe extreem,
                                                het Heilig Vuur van God kan het vuur van Baäl
                                                verzwelgen.


“Het wonder”

“Elia Herstelde het Altaar”


1 Koningen 18:30
En Elia zei tegen alle mensen, kom dichterbij mij. En alle mensen kwamen dichtbij hem. En hij herstelde het altaar van de HEER dat verbroken was.

In die tijd van diepe afvalligheid, waren al God’s altaren neergehaald, niet door vijanden van buitenaf, maar door zijn eigen verbondsmensen.


Vandaag, 5 december, staat de berg Karmel in Israël, de exacte plek waar het hier in de Bijbel met Elia over gaat, al enige dagen in brand.
   
In Israël wordt natuurlijk als eerste de vraag gesteld: “Hoe kan ik helpen?” Maar de tweede vraag is gewoonlijk: “Waarom gebeurde dit?” Een mogelijk antwoord op deze vraag is om naar fysieke oorzaken te zoeken. Een onvoorzichtige kampeerder, een brandstichter of een onvoorbereide  brandbestrijding infrastructuur - Zie link onderaan.


“Een droogte van 9 maanden heeft een geestelijk falen in zijn wortels”


Men kon een profeet raadplegen om de geestelijke wortel van een probleem situatie te interpreteren. In de dagen va de Profeten, tot ongeveer de 6e eeuw voor Christus, kon men een lokale profeet raadplegen om de geestelijke wortel van iemands fysieke moeilijkheden te laten interpreten; Joodse leiders consulteerden een nationale profeet om de nationale crisissen te interpreteren.


Vandaag, zonder profeten, zijn onze stappen minder zeker. We weten zeker dat er een geestelijke les is te midden van dit tragische vuur, maar we kunnen niet zeker weten wat deze les is. We zijn achtergelaten met een gissen naar antwoorden in het donker. Maar de vraag blijft: “Wat is de boodschap van de Almachtige aan ons hierin?”

Waar zijn de profeten vandaag de dag?


  


Gods zegen

Josie Hagen


 =====================================


Lees verder in onderstaande link:

De Berg Carmel in Brand