Pages

Tuesday, 4 March 2014

Ik zal hem maken tot een Pilaar in de Tempel van Mijn God!“2014 Het komende Jaar! Het Jaar van de Verzameling”

"Het Jaar van de Sikkel"
"De Oogst van de Aarde"


En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat was een als een zoon van de mens, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Hem, die op de wolk zat: "Zet in uw sikkel erin en maai, want de uur om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is rijp geworden". Dan zwaaide Hij, die op de wolk zat zijn sikkel over de aarde, en de aarde werd gemaaid."


Mattheüs 13:39
Het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.


“De Heer Oordeelt de Naties”


Joël 3:12-14
Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten. Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de perskuip is vol; De wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.

"Heer, ontferm U over mijn zoon, want hij is een maanzieke en is erg ziek"


Mattheüs 17:16
Ik heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.


"Kinderen van de wassende maan"


Dit is het uur om van ons en onze families het zegel van de maan aanbidding af te breken, die de deur heeft geopend naar verstandelijk gehandicapten het verlies van menselijkheid in onze families.


“De Oorlog is op Aarde en in de Hemelen”


Krankzinnigheid van het Beest in onze generaties van de aanbidding van het maan systeem.


Waar mensen zich gedragen als beesten of dieren zoals de Draak van Krankzinnigheid.


1 Samuel 5:2
Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon.

De Aanbidding van Dagon opent de deur naar krankzinnigheid en verlies van menselijkheid in onze familiegeschiedenis.


Openbaring 22:7
En zie, Ik kom spoedig. Gezegend is hij, die de woorden der Profetie van dit boek bewaart!

“Bewaar de Woorden van de Profetie van dit Boek”Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, overwin het kwade door het goede.


We confronteren in dit “Uur de macht van de volle maan” en de hoererij van incest en van alle verkrachting bij volle maan. Oude Indiase overtuigingen en het laatste wetenschappelijk Nieuws over Maan aanbidding en zijn mysterie.

We moeten in Gebed het Merkteken van het Maan kind van waanzinnigheid en krankzinnigheid, maan zieken, en instabiliteit breken, we moeten ons daarvan afscheiden in Jezus naam.


“Laat niemand uw Kroon nemen”


Openbaring 3:11-12
Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.

“Ik zal hem maken tot een Zuil in de Tempel van Mijn God”

Hindoes zijn zeer scherpe waarnemers van de natuur. De oude Sanskriet en Tamil literatuur staat vol met gelijkenissen over de maan. Zij kennen de invloed van de maan op het zeewater. De dichters lijken te meer aangetrokken te zijn tot de maan dan tot de zon.


“De Kinderen van de Wassende Maan”


Oude Tamils aanbaden de maansikkel op de derde dag. Tamil epische Silappadikaram heeft een gebed voor de zon en de maan. De maan op de achtste dag wordt vergeleken met het voorhoofd van de heldin. De maansverduistering is werkzaam in vergelijkingen vergelijkbaar met de Sanskriet literatuur. In de Tamil en Sanskriet literatuur lijken de vlekken op de maan lijken op een haas. Zij hebben de stijgende golven gezien op volle maan dagen - zie link onderaan.


Wij verklaren in Jezus naam een breken van het “Zegel van de Rode Draak” van waanzin en verlies van gehele verstand in onze families en Generaties.
"Hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God"

“Degenen die overwinnen en die al deze dingen verslaat”


Openbaring 3:12  
Wie overwint, hem zal Ik maken tot een Zuil in de Tempel van mijn God en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam van mijn Gods en de naam van de stad van mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat nederdaalt uit de Hemel van mijn God, en Ik zal op hem schrijven Mijn nieuwe naam.


"Zodra we al deze dingen hebben overwonnen zullen we een nieuwe naam ontvangen"


Hebreeën 3:6
Maar Christus, als de Zoon over Zijn Huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.


Maar Christus, als de Zoon over Gods Huis. En Zijn Huis zijn wij, als we inderdaad stevig vasthouden aan ons vertrouwen en de hoop, waarin wij Roemen.


"Een Oproep tot Herbouw van de Tempel van God"

"De Mensen Gehoorzamen"


Haggai 1:14
En de HEERE wekte de geest op van Zerubbabel, de zoon van Sealthiël, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de HEERE van de legermachten, hun God, te doen, Ze gingen aan het werk op de vierentwintigste dag van de zesde maand. In het tweede regeringsjaar van koning Darius.


“En de geest van heel het overblijfsel van het volk”


Haggai 1:13
En Haggai, de bode des HEREN, zei, krachtens de boodschap des HEREN, tot het volk: “Ik ben met u”, luidt het woord des HEREN.


Spreuken 9:1
Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen,


“Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zij heeft haar zeven pilaren opgericht”


We komen uit de valse tabernakel van Vrijmetselarij, en Rome Dit is de valse Tabernakel, het is het valse feest. Het Valse huis" de valse pilaren. Dit is het valse Loofhuttenfeest” Het oogst zielen in dood en verderf"


“Het oogst de zielen van velen in dood en vernietiging"


Vrijmetselarij en alle andere valse tenten en loges zijn een vruchtbaarheid cultus van aanbidding van de zon en de maan, de sterren en de planeten.


“Wij zullen vandaag nog de gevolgen dragen”


Lucas 11:50
Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is,


“De Maan is "helderheid" vals Licht”


Het Hebreeuwse woord voor maan betekent helderheid. Maar het is de witheid en helderheid van het rijk der duisternis.


 


Citaat hierboven: “Ze moeten gebruik maken van de aarde als hun lunatic Asylum’’

“Oordelen en Beloften”

Jesaja 65:6-7
Zie, het staat geschreven voor Mijn aangezicht. Ik zal niet zwijgen, maar Ik zal het vergelden, ja, Ik zal het vergelden in hun boezem uw ongerechtigheden, iniquities, en de ongerechtigheden, iniquities, van uw vaderen tegelijk, zegt de HEERE, omdat zij reukoffers hebben gebracht op de bergen en Mij smaadheid hebben aangedaan op de heuvels. Daarom zal Ik hun ook hun eerst verdiende arbeidsloon uitbetalen in hun boezem.


Jesaja 65:8
Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten.
Jezus woonde het Loofhuttenfeest bij in Johannes 7. Hij confronteerde de mens met het stelen van de “Glorie” en meegaan in de valse glorie”.


Johannes 7:18
Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem.


Johannes 5:41  
Eer van mensen behoef Ik niet,


"Ik accepteer geen Glorie van de mens"


Johannes 8:50
Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die oordeelt. 


Alleen bekering kan de Ichabod breken die zovele kerken nu wereldwijd ervaren. “Geen Glorie, de krachteloze kerk”.


Daarom moeten we de kracht van de volle maan van geestelijk overspel confronteren. De geest van overspel zal breken in Jezus naam!


Hosea 5:4
Hun daden zijn er niet op gericht zich tot hun God te bekeren, want een geest van hoererij is in hun hart, en de HEERE kennen zij niet.


Kinderen van de maan geworden, hebbende het zegel van de Draak op onze voorhoofden.


“De Geest van  Afgoderij zal breken in Jezus naam”


De magnetische aantrekkingskracht van de verleiding om ons te magnetiseren en hypnotiseren in verkrachting, incest, ontucht en overspel!


"Dit zal van onze huizen en onze levens afbreken in Jezus Naam"


Jeremia 29:26
“De HEERE heeft u tot priester aangesteld in plaats van de priester Jojada om opzichters te zijn in het huis van de HEERE over iedereen die krankzinnig, maanziek, is en zich voor profeet uitgeeft, opdat u die vastzet aan de schandpaal, met een ketting aan de hals”


Het magnetisme van de maan zal van ons afbreken we zullen alleen worden aangetrokken door De Zoon van God, Zoon van Gerechtigheid en Zijne Heiligheid, dat zovele malen krachtiger is dan de maan aanbidding"


Job 20:27
De hemel zal zijn ongerechtigheid (iniquity) openbaren, en de aarde staat tegen hem op.


Herziende Onverkorte Woordenboek van Webster.
De toenemende maan, de maan in haar eerste kwartaal, of als gedefinieerd door een holle en een bolle rand, ook toegepast op onaanvaardbare wijze aan de oude of afnemende maan in een dergelijke toestand. Alles met de vorm van een halve maan of nieuwe maan. Een vertegenwoordiging van de toenemende maan, vaak gebruikt als een embleem of badge.


Een symbool van Artemis of Diana. Het oude symbool van Byzantium of Constantinopel. Het embleem van het Turkse Rijk, na de inname van Constantinopel aangenomen. Ashteroth de twee hoorns. De verblijfplaats der reuzen, Refaim. Genesis 14:5. Het kan worden geïdentificeerd met Ashtaroth, de twee gehoornde god.


Een ander voorbeeld van de Illuminati Vrijmetselaars om mensen te misleiden in het overnemen van hun symbolen is het gebruik van de halve maan en de ster door bepaalde moslims sinds de verovering van Constantinopel in 1453 CE. Het Ottomaanse Rijk werd geïnfiltreerd met Khazaren en Vrijmetselaars en slaagden erin om de symbolen van de Ottomanen te gebruiken.


“De Oorlog van de Maan kinderen”


Genesis 14:5  
En in het veertiende jaar kwam Kedorlaomer met de koningen die bij hem waren, en zij sloegen de Refaïeten te Asterot-Karnaïm, de Zuzieten te Ham, de Emieten te Sawe-Kirjataïm


“De wassende maan goden van krankzinnigheid”

“Kinderen van de maan van instabiliteit”


 


Deze mensen kunnen elk deel van het leven van een persoon vergiftigen.


“De stille vernietigers”

Jesaja 26:20-21
Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.


“De Aarde zal ook het op haar vergoten bloed onthullen”


We moeten er persoonlijk voor kiezen om alleen "De Zoon van de Gerechtigheid" te aanbidden en in onze familie geschiedenis de kracht van de maan aanbidding te breken. We moeten echt de enige en juiste wapens hebben om de maan aanbidding te breken, omdat maan aanbidding de consummatie op het tijdstip van de volle maan is. De Maan aanbidding van de Draak.

“Waarschuwing tegen Afgoderij”


Deuteronomium 4:19
Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld,


Maar de HEERE heeft u genomen en u gebracht uit de ijzeroven, uit Egypte, om een volk te zijn voor Zijn eigen, en in tegenstelling tot Mijn opdracht hebt u andere goden aanbeden, voor hen neergebogen, of voor de zon of voor de maan of voor de sterren in de hemel,


IJzeroven – Een oven voor het smelten van ijzer: "Figuur van brandende kwelling in Egypte, mind control"


Joël 3:13  
Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Komt, treedt, want de pers-kuip is vol; de wijnbakken stromen over. Want hun boosheid is groot!


 


"Troon van de Halve Maan"

“Zo groot is hun boosheid, goddeloosheid”

"Deze mensen kunnen elk deel van het leven van een persoon vergiftigen"


"De stille vernietigers"


Deuteronomium 17:3
En in tegenstelling tot mijn opdracht hebben ze andere goden aanbeden, zich voor hen neergebogen of voor de zon of voor de maan of voor de sterren aan de hemel.

“De Vrijmetselaars Tovenaars; het is echt zwartheid, duisternis en de hel”


Dat is waarom het voor ons allemaal zo belangrijk is om los te breken van de macht van de maan aanbidding, zodat de Zon der gerechtigheid kan komen met genezing onder zijn vleugels.


“Zodat de Zoon der gerechtigheid kan komen
met genezing onder zijn vleugels”


Waanzin komt met Maan aanbidding, krankzinnigheid en het verlies van verstand, van het beest uit Openbaring, we moeten in Jezus naam de kracht breken van het oordeel van de Grim Reaper, ook wel Magere Hein genoemd.
* In de laatste nacht als we onze gezichten en onze stemmen verhieven tot het schimmige licht van de volle maan, verborgen achter de wolken, dacht ik over de betekenis en het mysterie van de maan energie na. Van alle manieren waarop de maan in ons dagelijks leven deelneemt en het beïnvloed. Ik dacht aan de eb en vloed van de getijden en hoe de maan de scepter over hen zwaait. *Dit citaat komt van een New Ages Website.


"Het creëert hel op aarde voor veel mensen"


Vrijmetselarij in onze familiegeschiedenis en het neerbuigen voor de Maan aanbidding, Isis is Maan aanbidding en Jupiter is Zon aanbidding.


“9e 10e 12e graad heeft de heerschappij van Jezus schouder gehaald”


Waar aanbidding van de maan en de zon is geweest zal het krankzinnigheid waanzin en de "schizofrene mens" brengen. De kerk is ook vaak geworden als een instituut van gekte, waanzin, autisme, depressie, dementie want vaak wordt dit gekoppeld aan de zon en de maan aanbidding in onze fundamenten.


*Schizofrenie of gespleten geest; is een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum die in verschillende vormen en gradaties voorkomt en zich meestal openbaart tussen het 15de en 30e levensjaar. Mensen die aan schizofrenie lijden, hebben één of meerdere psychosen doorgemaakt. Deze vertaling heeft tot nogal wat misverstanden rond schizofrenie geleid. Mensen die aan de ziekte lijden, hebben namelijk géén gespleten geest of hersenen die gespleten zouden functioneren. Ook is inmiddels bekend dat deze mensen géén gespleten persoonlijkheid hebben; ze bestaan niet uit meerdere, verschillende personen. Schizofrenie wordt namelijk vaak verward met dissociatieve identiteitsstoornis. De gespletenheid bij schizofrenie uit zich niet, zoals vaak wordt gedacht, in een meervoudige persoonlijkheid, maar in een beeld waarbij de samenhang in het denken, tussen waarneming en gedachten en tussen emoties en gedachten in ernstige mate is afgenomen, althans voor anderen minder goed invoelbaar is.

“De Schizofrene man”

Ezechiël 9:1-11
En Hij zei tot mij: De ongerechtigheid, iniquity, van het huis Israëls en van Juda is uitermate groot, zodat het land van bloedschuld vol is, en de stad vol van rechtsverkrachting, want zij denken: de HERE heeft het land verlaten, en: de HERE ziet het niet. Daarom zal Ik ook niet ontzien en geen deernis hebben; hun wandel zal Ik op hun eigen hoofd doen neerkomen.
"Want hij is een maanzieke, lunatic, en is erg ziek"

"Jezus Geneest een Jongen met een Demon"


Mattheüs 17:14-16  
En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem op de knieën viel en zei: Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen.


 

Mattheüs 17:16
"Ik bracht hem naar Uw discipelen, maar zij konden hem niet genezen"


Uit de Aramese Bijbel in eenvoudig Nederlands: En zijn roem werd gehoord in geheel Syrië, en zij brachten tot Hem allen die ziek waren geworden met verschillende ziekten, degenen die werden getroffen met ernstige pijn, en de door demonen bezeten, en krankzinnigen, de maan zieken, en verlamden, en Hij genas allen.


Mattheüs 4:24
En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maan zieken en verlamden, en Hij genas hen.


Maan zieken - Personen die lijden aan epileptische of andere aandoeningen, daarvan is het bekend dat ze een zonderlinge toename ervaren bij de veranderende en de volle maan.


Dit gaat ongetwijfeld uit van de invloed van de zon en de maan op de atmosfeer van de aarde, zoals in de hierboven genoemde perioden. Deze twee hemellichamen zijn beide samen, en hun verenigde aantrekkingskracht wordt op hetzelfde moment uitgeoefend op de aarde, en veroorzaakt niet alleen de eb en vloed van de oceaan, maar veroorzaakt een aantal belangrijke veranderingen in de lichamen van zwakke personen, van dieren in algemeen, maar vooral in hen die meer gevoelig zijn in deze variaties. En is dit een wonder? Het is bekend dat een zeer kleine wijziging in de atmosfeer onaangename sensaties veroorzaakt bij een groot aantal invaliden! Maar soms kunnen zelfs deze ziekten veroorzaakt worden door demonen.


"Wat altijd bekend is dat ze een bijzondere toename hebben
bij de verandering en vol van de maan"


Mattheüs 8:6  
Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. Hevig gekweld.


Mattheüs 8:33-34  
En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, de gehele stad liep uit, Jezus tegemoet, en toen zij Hem zagen, drongen zij er bij Hem op aan hun gebied te verlaten.


“En de hele stad verzochten Hem om te vertrekken van hen”, met andere woorden: U bent te confronterend.


Mattheüs 17:15  
Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.


Palsy - Verlamming is gedefinieerd: een plotseling verlies van aantoonbare levenskracht in een bepaald deel van het menselijk lichaam. Dit kan zijn een ledemaat, de hele zijde, de tong of het hele lichaam. Deze aandoening is in het algemeen ongeneeslijk, uitgezonderd door de wonderbaarlijke kracht van God.


Spreuken 1:11-13
Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, laat ons de onschuldige belagen, ook al geeft hij geen oorzaak; laat ons hen levend verslinden evenals het dodenrijk, met huid en haar, gelijk degenen die in de groeve nederdalen;


“De Vijand heeft zichzelf “een maan” gemaakt

om een vervalsing van de Kracht en de Glorie te maken”
Openbaring 2:25-26
Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. En wie overwint en Mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik Macht geven over de heidenen; en Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, zoals het werk van de pottenbakker in stukken zijn gebarsten, zoals Ik ook gezag van Mijn Vader ontvangen heb.


Dit is het uur om te breken met alle vroegere dingen. “Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Blijf niet langer bij hen stilstaan.”
"We zullen de wil van Hem doen die ons geroepen heeft
uit de duisternis tot Zijn Glorieuze licht"

 "De Openbaring Kennis"


“Alle valse Hemelse Lichten komen van ons”

 

“Godin van de maan, witte Koningin Artemis, Diana Isis”


Wij verklaren in Jezus naam dat de valse Witte Tempel van Izebel van ons en onze generaties afvalt. We komen uit de valse tempel van de valse glorie van Izebel.


"Izebels krankzinnigheid komt uit ons"


Er moet berouw en bekering komen over alle afgoderij en iniquity van dood en in de naam van Jezus beginnen met af te breken alle Afgoden die in onze Bloedlijnen zijn aanbeden, wat de deur Geopend heeft naar krankzinnigheid, maan ziekte, naar het verlies van het verstand, dementie en alle vormen van psychische aandoeningen.


Alle magnetische aantrekkingskracht van de verleiding om ons te magnetiseren en hypnotiseren in verkrachting, incest, ontucht en overspel, dit moet van ons afkomen en breken.


“Baäl altaren zijn een vrijlating van bloedvergieten!”


We breken het zegel van bloedvergieten, wij als families zullen gezamenlijk uit Babylon komen en uit het geestelijke altaar van bloed komen.

“De Offer Altaren van onze Vaders”


We komen eruit, ik en mijn huis, wij verklaren we zullen niet langer een rituele bloedoffers zijn, met slagen op het hoofd, beroertes, Hersentumoren en alle vormen van bloeden, en zelfs mentaal bloeden.


Wij bekeren ons van het gehecht zijn aan de verkeerde glorie en de zwartheid van Ichabod.


Spreuken 1:10
Mijn zoon, indien zondaren u willen verleiden, bewillig niet.


 

“De Bomen van de Aarde”

De bomen van de aarde, onrechtvaardige mannen en vrouwen, die bomen van kennis van goed en kwaad zijn.


“Bevattende de Kennis van deze Boom van Dood”

“Vol van de kennis van goed en kwaad”


Ze hebben duizenden, honderdduizenden in de valse tuin van de zonde, en de valse hoogten meegenomen. Zij hebben hun zonde en de kennis van het kwaad vermenigvuldigd. We moeten allemaal neerhalen de valse grondleggers, valse bomen van Kennis van het kwaad.


Markus 8:24
En hij zag op en zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen.


Ezechiël 31:18
“Met wie bent u dus in luister en grootheid te vergelijken onder de bomen van Eden? U zult met de bomen van Eden in de onderste plaatsen van de aarde neergestort worden. Te midden van  onbesnedenen zult u liggen, met hen die vielen door het zwaard. Dat is de farao en zijn hele menigte, spreekt de Heere HEERE.”


“Miljoenen bomen van de aarde om hen in de defecten van dood mee te nemen”


Willem van Oranje van Gellone, uit de 8e eeuw, heeft duizenden en miljoenen bomen van de aarde verleid om ze mee te nemen in de defecten van de dood. Grondlegger van de Oranje Lodge, waar velen vandaag op aarde zijn gebonden onder de heersende macht van deze man, deze Boom van ongerechtigheid en vele anderen zoals hij hebben de menigten van de massa’s van de aarde weggeleid van de waarheid, in de dwaling.  In dit uur moeten we dringend de bijl leggen aan de wortel van de onrechtvaardige Pilaren bomen vol met de kennis van goed en kwaad, valse Apostelen en Profeten in het Huis van God.


De Boom van onrechtvaardigheid, de Prins van Oranje, ook bekend als Willehalm d’Orange, Willem van Oranje en Willem III, de Valse koningen van Glorie. Velen van ons zijn gebonden aan deze fundamenten “onrechtvaardige Pilaren van de Aarde”.Ezechiël 9:2-4
En zie, zes mannen kwamen van de kant van de Boven-poort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand, en één man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde; zij kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De Heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop zij rustte, en zich begeven naar de dorpel van de Tempel, en Hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de HERE zei tot hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden.


Elke laatste draad van deze afgoderij moet met berouw en bekering worden afgebroken in Jezus naam, zodat we volledig kunnen worden ondergedompeld in de Zoon der Gerechtigheid.
"Paus Francis dringt aan op tolerantie om het geweld te staken"


2 Korintiërs 11:20
Want u tolereert het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat.


2 Johannes 1:7
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.


Openbaring 2:20
Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.


2 Korintiërs 11:19
Want u verdraagt met genoegen de dwazen; u bent immers zo wijs?


"Want u tolereert het als iemand u tot slaaf maakt"“VN zegt Vaticaan heeft “zwijgplicht” op kinderen gelegd”

De VN heeft een beroep gedaan op het Vaticaan om "onmiddellijk" alle geestelijken “te verwijderen” waarvan vermoed of bekend is dat zij kindermisbruikers zijn.

 

“VN zegt Vaticaan heeft “zwijgplicht” op kinderen gelegd”

De VN heeft een beroep gedaan op het Vaticaan om "onmiddellijk" alle geestelijken “te verwijderen” waarvan vermoed of bekend is kindermisbruikers te zijn – BBC News, 5 Februari 2014 Laatst bijgewerkt om 16:34 GMT.


“We zullen niet langer onder het bewind van de Baphomet de geit-god zijn!”


Daniël 12:8-10
Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

  Johannes 6:29
Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.


"Vitamine E 'gunstig' tegen dementie"


Een dagelijkse dosis vitamine E kan mensen met dementie helpen, zoals het onderzoek suggereert. Een studie in het tijdschrift JAMA heeft uitgevonden dat mensen, met een milde tot matige ziekte van Alzheimer, op een hoge doses vitamine E gunstiger reageerden dan degene met een dummy pil. De ziekte had een langzamer tempo van achteruitgang bij het gebruik van een hoge dosis vitamine E. Zij waren langer in staat om dagelijkse taken uit te voeren en hadden minder hulp nodig van mantelzorgers, zeggen Amerikaanse onderzoekers - BBC News, 1 Januari 2014 Laatst bijgewerkt om 00:46 GMT.
“Hij luistert naar Mijn Stem”

Psalm 116:1-4
Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!


 


Psalm 55:5
Mijn hart krimpt in mijn binnenste ineen, verschrikkingen van de dood zijn op mij gevallen,


Deuteronomium 32:5
Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.


“Och HEERE, bevrijd mijn ziel!”
  

“Er is Niemand Rechtvaardig”

Allen zijn afgeweken, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, “Slangenvenijn is onder hun lippen”, achter hun lippen schuilt het vergif van een slang. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid”


 


2 Korintiërs 1:21-22  
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.


“Geen dier met een aantasting was bestemd als offer aan God”


We zijn dus geroepen om het Perfecte, Zuivere en Smetteloze Offer van Christus te gedenken, en worden eraan herinnerd God te dienen met het beste van onze capaciteiten, mogelijkheden, tijd en bezittingen, of onze vermeende gehoorzaamheid aan God zal hatelijk voor hem zijn.
Jesaja 48:6-7
Gij hebt het gehoord; aanschouw het alles; zou gij het zelf dan niet erkennen? Van nu aan doe Ik u Nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist. Nu zijn zij geschapen en niet oudtijds, en tot op heden hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zou zeggen: Zie, ik heb het geweten.


“Het zal de vervulling zijn van het gezegde: “Zie, Ik wist het"


Grote voorlopers zoals de Patriarch Henoch mochten achter de sluier gaan en de geschriften van de Hemel lezen in deze boeken. Niet alleen gaven ze aan ons een afbeelding van een intieme wandel met de Heer, maar ook verborgen geheimen met betrekking tot de schepping, tijd, ruimte, materie en enorme inzichten in de Schrift, dat we moeten strijden voor en onszelf van harte moeten toewijden.


“Waar O Dood is Uw Overwinning”


Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.


1 Korintiërs 15:54-55
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: “De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?”


“Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u”


Jesaja 26:20-21  
Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. 21 Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.


Dit bovenstaande vers spreekt van de dag die vlak voor ons is. God waarschuwt ons om toevlucht te zoeken in onze kamers, totdat de  "gramschap" voorbij is.
“Heer God wij verklaren in Jezus naam toon ons Uw Glorie”

“Wij zullen Pilaren zijn in de Tempel van onze God”


We zullen de generatie zijn die het volle Verbond en Gods Verbond belofte aan ons, onze erfenis in Christus, hebben.


Hij is aan het snijden en ons volledig aan het afscheiden van de boom van Kennis van goed en kwaad.


Hij neemt de valse boom weg en verwijdert het volledig door ons te enten in Hem.

“Wat Verontreinigt een Man”


Toen kwamen zijn discipelen en zeiden tot Hem: “Weet Gij, dat de Farizeeën, toen zij dit woord hoorden, er aanstoot aan namen?” Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.


We ontwortelen in Jezus naam alles wat niet is geplant in onze levens en gezinnen door God onze Vader in de Hemel, Elk zaadje welke niet door Hem is geplant. Amen!
 

“Overname van de Ziel”

‘’Mijn mensen zijn vernietigd door gebrek aan kennis‘’


Hosea 4:6-7
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten. Hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen Mij zondigden. Ik zal hun eer inruilen voor schande.


Omdat gij de kennis verworpen hebt zal ook Ik u afwijzen van het priesters zijn voor mij. De Here God maakt heel duidelijk in Hosea dat “Zijn volk te gronde gaat door gebrek aan kennis van Hem en Zijn Woord.”


Wij verklaren en profeteren in Jezus naam dat dit niet gaat gebeuren met ons en onze families, omdat onze schaamte, onze pijnen zullen worden omgezet in Heerlijkheid. “Kom Heer Jezus kom”.


We zullen niet worden gevangen in de Tempel van Illuminati van de Holocaust. We Zullen meegaan op de Golf van openbaring van de Heer die Hij naar de kerk brengt.


“Openbaring is de Zuivere Waarheid, het is het Zuivere Licht van God”


“Het is de Tempel van God”


Efeziërs 1:17
opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geeft de Geest van Wijsheid en van Openbaring om Hem recht te kennen:


De belofte aan de Efeziërs is dat de Vader der Heerlijkheid u een gave zal geven. De Geest van Kennis van Wijsheid en een Geest van Openbaring. Dit is van ons, de Kerk vol van Openbaring, vol van de Kennis van de Heer met Wijsheid, Raad en Sterkte.


Lucas 24:31
En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem.
Het geeft een vaste en onveranderlijke staat. Hij zal niet meer uitgaan. Ze hebben nu overwonnen. Ze zijn deelgenoten met hun Heer in al Zijn Glorie. Ze vertoeven in Zijn Tegenwoordigheid. Zij verheugen zich in Zijn koninkrijk.


“Een Pilaar is een symbool van Overwinning”

“Jojada Herstelt de Aanbidding van God”


Toen sloot Jojada een Verbond tussen de HERE en de koning en het volk.


2 Kings 11:17
Toen sloot Jojada het verbond tussen de HERE en de koning en het volk, dat zij een volk des HEREN zouden zijn, alsmede tussen de koning en het volk. Daarna ging de hele bevolking van het land naar het huis van de Baäl en brak dat af; zijn altaren en zijn beelden braken zij volledig in stukken. Mattan, de priester van de Baäl, doodden zij voor de altaren. De priester stelde de ambten weer in het Huis van de HEERE. Amen!


Gods zegen

Josie Hagen


================================


Lees verder in onderstaande linken:


Waarom Hindoes de maan aanbidden


De VN heeft het Vaticaan opgeroepen alle geestelijken die betrokken zijn bij kindermisbruik te verwijderen.