Pages

Thursday, 1 August 2013

Hoor Ons o God Voor België!“Hoor Ons, Herder van Israel”

“Voor België”

2 Koningen 19:19
Nu dan, HEREonze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt.


“Belgische Koninklijke Overgang”

Bij de troonswisseling in België op 21 juli 2013, de nationale feestdag van België, vond in Brussel de troonsafstand plaats van koning Albert II van België, gevolgd door de inhuldiging van Filip van België als Koning der Belgen. Sinds begin 2010 waren er geruchten van een mogelijke troonswisseling. De abdicatie was een unicum in de geschiedenis van de Belgische monarchie: geen enkele andere koning heeft spontaan zijn taken neergelegd. Enkel koning Leopold III diende in 1951 te abdiceren, zij het onder dwang naar aanleiding van de koningskwestie.


De Zevende koning


Filip is de zevende koning der Belgen. Leopold was de eerste. Die legde zondag precies 182 jaar geleden de eed af, na de Belgische onafhankelijkheid van Nederland.


“Voor Belgie


Eerlijk gezegd, mijn eerste gedachte was het niet bijzonder eerbiedig, "Dit is belachelijk." Koning Albert II van de Belgen, 79 jaar, heeft in een toespraak aan het Volk zijn voornemen aangekondigd om af te treden op 21 juli in het voordeel van zijn zoon en erfgenaam Prins Filip, Hertog van Brabant, 53 jaar. Ik kan me herinneren (los van Internet) geleerd te hebben dat de dood van Koning Boudewijn, en de toetreding van zijn broer twintig jaar geleden als een 15-jaar-oude muziek camper op Punt CounterPoint in Vermont, België tot het eerste Europese monarchie makend door middel van twee koninklijke overgangen binnen mijn politieke bewuste leven.

 “Het Jaar van Tronens”


Dit is werkelijk een Jaar van vrijwillige Koninklijke Overgangen. Is de Britse monarchie als enige overgebleven waar de troon wordt gezien als een ambt die w voor het leven wordt behouden? Om eerlijk te zijn, is er door de moderne langere levensverwachting een enigszins nieuwe situatie ontstaan. Monarchen in de vorige eeuwen warden vaak geen 80 jaar of ouder, zoals vandaag de dag.


Als Soeverein van een schijnbaar eeuwig verdeeld land (er wordt wel eens gezegd dat de koninklijke familie de enige Belgen zijn, anderen zijn ofwel Vlamingen of Walen), had Albert II een unieke, uitdagende rol als constitutioneel monarch in de afgelopen twee decennia en het maakt het maken van zijn beslissing begrijpelijk - Een citaat van Theodore Harvey.


Philippe keerde terug naar het onderwerp, in zijn toespraak tot het parlement, door te zeggen dat de Belgische rijkdom ligt in zijn diversiteit.


"Een Koning, Twee Naties"“Keer ons om O God en wij zullen terugkeren’’

“U hebt ons uit de Slavernij geleid”


Psalm 80:1-4 
Voor de koorleider. Op de wijze van: De leliën. Een getuigenis van Asaf. Een psalm. Herder Israëls, neem ter ore! Gij, die Jozef leidt als schapen, Gij, die op de cherubs troont, verschijn in Lichtglans. Wek uw sterkte op vóór Efraïm, Benjamin en Manasse; en kom tot onze verlossing. O God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

‘Kom en Red ons”

Laat ons wederkeren, O God,
en doe de aanschijn van Uw Aangezicht over ons lichten,
dan zullen wij gered worden.
O HEER God der Heerscharen,
hoe lang brandt Uw toorn tegen het gebed van Uw volk?

U hebt hen met tranenbrood gevoed
en gaf hen tranen in overvloed te drinken.
U hebt ons tot een twist voor onze buren gesteld
en onze vijanden bespotten ons.

Laat ons wederkeren, O God der heerscharen,
en doe de aanschijn van Uw Aangezicht over ons lichten,
dan zullen wij gered worden.
U hebt een wijnstok uit Egypte gebracht,
U hebt de heidenen uitgeworpen en verdreven en hém  gepland,
zodat hij wortel schoot en het land vulde.


Verdeeld België luidt een nieuwe koning in als Albert II afstand van de troon doet ten gunste van de zoon Philippe.


“De Nieuwe Koning van België”


Na 20 jaar aan het roer van een taalkundig-gesplitst land in het hart van Europa, koning Albert, 79 jaar, ondertekende de officiële handeling van abdicatie in een plechtige ceremonie in het koninklijk paleis met de grootse kroonluchter-beladen troonzaal. De 53-jarige Philippe wordt beëdigd als soeverein op de middag voor het parlement, nadat zijn vader zei dat hij zou aftreden als gevolg van ouderdom en slechte gezondheid. In zijn laatste toespraak tot de natie, heeft Albert er nogmaals bij de leiders van het land op aangedrongen,


"Om Onvermoeibaar te werken in het voordeel van Belgische Cohesie"
  


De stem breekt met emotie als hij zich tot zijn vrouw van 54 jaar, Koningin Paola zegt: "Wat de koningin betreft die me voortdurend steunde in mijn taak ik wil haar gewoon vertellen 'dank u.'

Meer dan ooit moet het Europese project ons hoop en vertrouwen schenken. Het Europa dat wij willen moet groei en solidariteit tot stand brengen. Wij zijn fier dat onze hoofdstad ook de hoofdstad van Europa is en dat Belgische bewindslieden steeds in het middelpunt van dit grootse project hebben gestaan. Tijdens mijn zendingen naar het buitenland heb ik kunnen vaststellen hoezeer de troeven van België, de talenten en de sterktes die wij bezitten, wereldwijd gewaardeerd worden.

Dames en Heren, het is in deze geest dat ik zal werken tijdens mijn koningschap. Ik zal, in België en in het buitenland, al deze kwaliteiten ondersteunen. Laten wij samen ons land nieuw enthousiasme geven.


Leve België! Vive la Belgique! Es lebe Belgien !


 De Eedaflegging van Zijne Majesteit Koning Filip.


Hizkia's Gebed.
Van een waarheid, HEER, de Koningen van Assur hebben de Naties en hun landerijen vernietigd, en hebben hun goden in het vuur geworpen; want zij zijn geen goden, maar het werk van mannenhanden, hout en steen, daarom zijn zij vernietigd door hen.


Nu daarom, o HEER onze God, ik smeek U, Redt ons uit zijn hand, dat alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat U de Here God bent, en U alleen!

Dat alle koninkrijken van de aarde zullen weten dat U de Here God bent, en U alleen!Albert in Het Heilige Land


“Een Koning die de HERE God zocht”


In 1933, ter gelegenheid van de 1900ste verjaardag van de Verlossing, gingen koning Albert I en Koningin Elisabeth op pelgrimstocht naar het Heilige Land. Met zijn gebruikelijke vroomheid en eenvoud werd de Koning gezien al biddend tussen de heiligdommen. Met zijn bekende bedachtzaamheid al eenzaam mediterend op het Evangelie.


Een mooie foto door de Koningin genomen en gepubliceerd in `Le Roi Albert et les missions )1936’, toont de Koning staande aan de oever van het Meer van Galilea, aandachtig zijn Nieuwe Testament lezend.  Zoals hierboven afgebeeld bezocht het Koninklijk paar ook de Hof van Olijven. De Koning der Belgen zou slechts een jaar later sterven aan de voet van een rustiek kruisbeeld in de Ardennen, het Offer van Christus waar de Koning der Koningen Zijn Passie had voorbereid overwegend.
  

“Het Offer van Christus, waar de Koning der Koningen Zijn Passie had voorbereid, overwegend”


Vader wij verklaren in Jezus naam dat de Koningen van deze wereld het offer van de Koning van alle Koningen, Jezus Christus, opnieuw zullen overwegen.


“De Koning is Afgetreden - Lang Leve de Koning!”
Triomfantelijk Gejubel over Babel


Uw praal is teruggebracht tot het graf en het geluid van uw violen verstommen: De worm wordt verspreidt onder u en de wormen bedekken u.


Isaiah 14:12 
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;


 “Die brengt een Verzwakking van de Naties!”


Psalm 80:3 
O God, Herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.


Psalm 80:20  
HEERE, God van de Legermachten, Herstel ons, Breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.


Emir van Qatar, Sheikh Hamad, heeft zijn macht overgedragen aan zijn 33 jaar oude zoon: Nieuwe Generatie kan het overnemen.


De heerser van de mega rijke Arabische staat Qatar heeft macht gegeven aan zijn zoon in een zeldzame bloedloze, geweldloze, overgang van de macht. De Brits opgeleide Kroonprins, Sheik Tamim bin Hamad Al Thani, zal de zeer rijke en invloedrijke Golfstaat, die uitgroeide tot een van de grooste inversteerders van Groot-Brittanië. 


Minister van buitenlandse zaken William Hague heeft het nieuws van de nieuwe leider toegejuicht, op Twitter zegt hij: “Historische dag voor Qatar als de nieuwe generatie het over neemt.”
“Historische dag voor Qatar als de nieuwe generatie het overneemt" 


Prinses Fawzia van Egypte (1921-2013)
HRH Prinses Fawzia van Egypt, dochter van Koning Fuad I (zuster van Koning Farouk, tante van koning Fuad II) en de eerste vrouw van Shah Mohammad Reza Pahlavi van Iran, overleed gisteren, 2 juli 2013, op 91 jarige leeftijd. Zij zal worden begraven in Caïro. Zoals Egypte vandaag meer onrust ondergaat na de militaire verdrijving van President Morsi, een link naar een tijdperk, waar Egyptenaren van relatieve stabiliteit en vrijheid genoten, verdwenen is. Egypte en Iran betalen nog steeds de prijs voor de verdrijving van haar echtgenoot, en respectievelijk haar broer en neef.


Revelation 11:15   
En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn de Koninkrijken van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.


Psalm 2:2    
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

Psalm 82:8  
Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.


“Prins George Alexander Louis”


24 juli 2013
Het is vooral omdat juli onze 7e maand is, terwijl september (in het Latijn) betekent "zevende maand". Ook ruwweg omvat het de 7e  maand van de Hebreeuwse maankalender.


Een deel van deze openbaring omvat het geestelijke "type" van het Loofhuttenfeest, dat bedoeld was om te worden gehouden in de 7e  maand van de 15e tot de 22e van de maand. Het "type" is 15-22 juli, terwijl de "echte" op de Hebreeuwse kalender van dit jaar zal worden van 19-26 september. Dus waren we aan het kijken naar 15-22 juli om te zien wat aanwijzingen we kunnen leren in verband met het Loofhuttenfeest, met name met betrekking tot het jaar 2013.


15 juli was de derde verjaardag van de dag dat de BP oliebron werd afgedekt in de Golf van Mexico. Dit jaar is de Iraakse beurs (ISX) met succes gekoppeld aan de NASDAQ, het markeren van de internationale debuut van Irak bancaire faciliteiten voor het eerst sinds de VN-sancties in augustus 1990 werden opgelegd.


Op 21 juli, de 7e dag van het Loofhuttenfeest (type), heft Koning Albert van België afstand gedaan van de troon ten gunste van zijn zoon, Philippe. De naam Philip heeft profetische banden met het Loofhuttenfeest, omdat zijn naam betekent "liefhebber van paarden" Het paard is het symbool van het Loofhuttenfeest, zelfs zoals de ezel het symbool van Pinksteren is.


Verder worden de twee komsten van Christus, in Leviticus 14 beschreven door de twee duiven, opnieuw afgebeeld in Handelingen 8 en 9, waar de twee duiven Stefanus en Filippus zijn. Net als bij de duiven, de eerste werd gedood, terwijl de tweede werd vrijgelaten.


In dit geval, Philip werd "weggevoerd" ( harpazo ) in Handelingen 8:39 , dit wordt hetzelfde woord gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4:17.


Handelingen 8:39
En toen zij uit het water gekomen waren, nam de Geest des Heren Filippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij ging zijn weg met blijdschap.


1 Thessalonicenzen 4:17
En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.


Vandaar, de Belgische 7e koning, Philippe, komt tot de troon op de 7e van het Loofhuttenfeest. Op dezelfde dag, JP Morgan had een ernstige brand in de commerciële kluis diep in de ondergrondse kelder.


Het is te vroeg om te zeggen wat hier werkelijk is gebeurd, maar we moeten het te weten komen in de weken en maanden. Vervolgens op 22 juli, het equivalent van de 8e dag van het Loofhuttenfeest, de hertogin van Cambridge in Engeland bevallen van een zoon, die zij hebben met de naam George Alexander Louis.


George Alexander Louis is gearriveerd! Het koninklijke kindje heeft eindelijk een naam, zoals Kate Middleton en prins William hebben aangekondigd via de verklaring van Kensington Palace op woensdag. De aankondiging duurde 2 dagen om te komen, als de hertogin van Cambridge bevallen van haar baby zoon op maandag.

Het nieuws werd al snel gepost op Buckingham Palace. Deze zoon werd voorgesteld aan zijn vader, Willem, op de 8e van het Loofhuttenfeest. Dit is profetisch significant, omdat de 8e van het Loofhuttenfeest de dag is dat de Zonen van God aan de Vader zullen worden gepresenteerd. Volgens de wet in:


Exodus 22:29-30  
Gij zult niet talmen, van uw graan- en van uw wijnoogst te geven. De eerstgeborene van uw zonen zult gij Mij geven. Evenzo zult gij doen met uw runderen en met uw kleinvee: zeven dagen zullen zij bij de moeder blijven, op de achtste dag zult gij ze Mij geven.


Alle eerstgeboren zonen als de eerstgeborene van elk rund en schaap werden op de 8e dag aangeboden om God te dienen. En dus de geboorte van de baby George voorbode van de geboorte van de Zonen van God.


De naam, George, is van het Griekse woord Georgos , dat vertaald betekent "Landman" in:


Johannes 15:1  
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.


Jakobus 5:7  
Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.


Vandaar dat God noemt Zichzelf door de naam van George, want Hij is de grote boer, die de "wijngaard" van Zijn Koninkrijk heeft geplant en verwachtten dat het vrucht voortbrengt.


Jesaja 5:1-7
Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel; hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte, dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreekt toch recht tussen Mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat Ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte Ik, dat hij goede druiven zou voortbrengen, en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, Ik wil u doen weten, wat Ik met mijn wijngaard ga doen: zijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worde; zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worde; Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid noch behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten; en Ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Welnu, de wijngaard van de HERE der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting.


Het blijkt dus, dat in deze profetische soort, de Zonen van God dragen de naam van hun vader, George.


Jakobus 5:7 zegt dat de Vader geduldig heeft gewacht voor een lange tijd om de vruchten van het Koninkrijk te ontvangen.


Jakobus 5:7  
Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de Landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is.
Een ander detail is dat de baby George nog niet was "gepresenteerd" aan het publiek tot de dag na zijn geboorte, 23 juli. William en Kate liepen vervolgens uit het ziekenhuis in de straat, zodat de mensen de baby konden zien en hem fotograferen. In dit profetische scenario, zou dit correleren met de manifestatie van de Zonen van God.


Dit kan erop wijzen dat deze manifestatie de dag na het einde van de laatste grote dag van het feest kon komen. Mijn mening tot nu toe is dat de presentatie van de Zonen van God moet later komen op de 8e dag van het Loofhuttenfeest, en ook heb ik aangenomen dat deze Zonen dan ook zouden worden geopenbaard aan de wereld op dezelfde dag. Maar misschien dat de manifestatie de volgende dag kon plaatsvinden. De tijd zal het leren, natuurlijk.


Een vriend in Schotland heeft ook enkele gedachten met mij gedeeld over dit evenement. Voordat de baby werd genoemd, schreef hij dit: 22 juli is gekomen en gegaan en er was geen melding op de weblog van een gebeurtenis die correspondeerde met de tijd.


Ik heb sinds december vorig jaar gekeken de voortgang van de zwangerschap van de hertogin van Cambridge, want zoals u weet kwam zij op dat moment in het ziekenhuis vanwege een buitengewone ziekte, gerelateerd aan de zwangerschap.  Dit was op hetzelfde moment als u ziet naar gebeurtenissen in Australië aangesloten met de Rode Draak en ik noemde in een e-mail aan u dat de hertogin in het ziekenhuis was gegaan.


De reden dat ik dacht dat het misschien van belang zijn, is dat haar man, prins William is de zoon van Prins Charles, de prins van Wales, waarvan de standaard is de Rode Draak van Wales.


De hertogin hersteld van de ziekte, maar één van de verpleegkundigen van haar pleegde kort daarna zelfmoord als gevolg van gebeurtenissen in verband met de tijd dat de Hertogin onder haar zorg was. Dit leek mij een soort tweede doelstelling die zich heeft voorgedaan in het verleden.


In elk geval was ik geïnteresseerd om te weten of de geboorte zou plaatsvinden op een van de data in juli en het is gebleken dat het inderdaad deed, op 22 juli, overeenkomend met het octaaf van het Loofhuttenfeest. Veel van de koppen en commentaren in de media ook wel de “komende Koning" en de" toekomstige Monarch "omdat het kind de derde is in lijn voor de troon na zijn vader en grootvader.


Er was veel discussie over de vraag of het een jongen of een meisje zou zijn en we waren er zeker van dat het inderdaad een kind zou het een jongen of zelfs een meerling sinds zijn wanneer de Hertogin ziek was werd vermeld dat deze ziekte vaak gepaard ging met meerlingen. Sinds de openbaring van de zonen Gods zal een "meerling" dat was een belangrijke observatie. 


Er is veel discussie geweest ook over de namen die zullen worden gekozen en we dachten dat Alexander er één van zou zijn omdat het een Schotse koninklijke naam is en het betekent verdediger of Helper van mannen.


Een van de wachters bij het ziekenhuis was een oude man, gekleed  in een Union Jack pak. Toen kwam er een donder en bliksem op de dag in kwestie hij zei dat dit een teken uit de hemel dat de geboorte aanstaande was.


Op de dag dat het kind geboren was het weerbericht voor de volgende dag was donder, veel bliksem en overstromingen ... met 50mm regen. Ik dacht dat het 50mm een mooi tintje was. Nadat de baby's naam werd aangekondigd, schreef hij opnieuw:


Nou, tot onze verbazing zijn de namen van de koninklijke prins vroeg geopenbaard. Ze zijn George Alexander Louis. Alexander was blijkbaar de keuze van de hertogin Catherine. 


Voor zover ik weet is dit de eerste keer dat deze naam is gebruikt sinds de Unie van Schotland en Engeland. 


In elk geval George is de patroonheilige van Engeland en was een Romeinse Centurion, die een christelijke martelaar was onder keizer Diocletianus was.  Hij is befaamd om zijn gedode de Draak (staat symbolisch voor satan) door zijn martelaarschap en wordt vaak afgebeeld vernietigen van de draak. De naam betekent aarde arbeider of boer die suggereert ons degene die de aarde of een landman herstelt.


De derde naam, Louis of in het Duits Ludwig, betekent beroemde krijger en was onder andere de naam van de drie Merovingische Koningen in zijn Keltische vorm van Clovis, alsmede de naam van de vele Franse en Duitse koningen. 


Dus de keuze van de namen bevestigt onze overtuiging dat deze geboorte is een type van de geboorte van het mannelijk kind en gezien zo veel andere indicaties laatste tijd zijn wij van mening dat die gebeurtenis is dicht bij de hand. Natuurlijk dat kan nog steeds betekenen vele jaren geleden dat onze Vader werkt op een ander schema dat we doen.


Het lijkt erop dat zien we een nieuwe “drakendoder” hebben gekregen.  
      

"Dit kan een teken zijn van ernstige gebeurtenissen die gaan komen"

 


Gods zegen

Josie Hagen


================================== 


Lees verder in onderstaande linken ... 

Aankondiging Troonsafstand van Koning Albert.


Verdeeld Belgie luidt nieuwe Koning in.


Prinses Fawzia van Egypte overleden.


Belgische prins Philipe


Machtsoverdracht in Qatar.

Brand in kelder van Morgan’s

George Alexander Louis Koninklijke baby in Groot Brittannië