Pages

Thursday, 1 August 2013

De Jozua Generatie!“De Jozua Generatie”
 Jeruzalem


De gouden poort

 
De Jozua generatie, die loopt in de wondere kracht van God!
De Jozua generatie, dat zijn mensen die uit de slavernij gekomen zijn!
De Jozua generatie, die heeft geen slaven mentaliteit meer!
Ze zijn uit de woestijn gekomen. Want als slaaf kun je niet overwinnen.
 VRIJ!
 

"Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua"
 

Numeri 13:16
Dit zijn de namen der mannen, die Mozes uitzond om het land te verspieden; en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua.
 

Deuteronomium 1:38
Jozua, de zoon van Nun, die in uw dienst staat, die zal daar komen; sterk hem, want hij zal het Israël doen beërven.
 
Jozua is de enige die met dezelfde naam als (Jeshua) Jezus geëerd is.
 

Jozua, betekend letterlijk: God is zaligheid, of God redt.
 

De Naam van God is aan geen enkele andere naam toegevoegd dan deze. God zegt hier, Ik wil hem maken tot een instrument van redding.


“Ik wil hem maken tot een instrument van redding”


Dus voegt Hij Zijn Naam toe aan die van Hosea. Dus nu wordt hij: Jah-zua. Hetzelfde als Jezus! Daarom wordt Jezus Redder genoemd. De Naam Jahweh is redding en is dezelfde naam als Jozua.
 

Jahweh is - Jeshua Ha Moshieyach - is Jezus Christus.
 


 

Als wij zoveel van God houden als Jozua, zal God Zijn Naam toevoegen aan die van ons. Nu zijn wij de Jozua generatie. En God heeft dat al voor ons gedaan. Want de Bijbel zegt:


Ik heb hen bij Mijn Naam geroepen. Ze zijn van Mij”
 

Dus Gods Naam is al lang in die van ons! De Jozua generatie die uit Egypte gekomen is. God zei in Jozua:…. Maak u gereed, trek over de Jordaan.
 

Toen Mozes Egypte verliet, nam hij de dode beenderen van Jozef mee.
Jozua gaat het land binnen met de ark van het verbond. Wij komen er niet uit met een kist vol dode beenderen.
 

Wij gaan erin vol van de Glorie en de Kracht van God!
 


 

Daniël 7:21-22
Ik zag, dat die hoorn strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de Heiligen des Allerhoogste en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
 

I Corinthiërs 6:2-3
Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?
 

Openbaring 11:7
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.
 

Ik zag, dat die hoorn in oorlog was met de heiligen en hen overweldigde!
Maar in Daniël 7:22 staat ook, totdat Oude van dagen kwam en het oordeel ten gunste van de Heiligen van Allerhoogste werd overgegaan, en kwam aan onze God, en dat de tijd nadert dat de Heiligen in het bezit van het koninkrijk komen.
 

“De engel van de Heer”
 

Jozua 24:14-17
Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen! Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, de Here te verlaten en andere goden te dienen. Want de Here is onze God. Hij is het, die ons en onze vaderen uit het land Egypte heeft gevoerd, uit het diensthuis, en die voor onze eigen ogen deze grote tekenen gedaan heeft, en ons behoed heeft op heel de weg die wij gingen, en onder alle volken door wier midden wij trokken.
 
In vers 15 lezen we: Kies vandaag een ieder voor zich wie u zult dienen: of de God die uw vaders dienden zoals voor ons, maar ik en mijn generatie wij zullen de Heer dienen.


Ook vandaag kunnen we kiezen, God dienen, of de godsdienstige systemen waar onze vaders aan neerbogen.
 

Handelingen 17-22,30
En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;
 

Zoals Paulus zegt, met alle respect merk ik op dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent, maar toen ik de voorwerpen van uw verering onderzocht?
 
“Een Goddelijke Generatie”
 

Richteren 2-6,9  
Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heengetrokken, ieder naar zijn erfdeel, om het land in bezit te nemen. 9 men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel te Timnat-Cheres, in het gebergte van Efraïm, ten noorden van de berg Gaäs.
 

“Voorschriften voor een Goddelijke Generatie”
 

En zoals ook voor ons, wij mogen geen overeenkomsten met de ongelovige inwoners van dit land zult maken; wij moeten ons losscheuren van hun altaren. Maar u hebt dit niet uitgevoerd: Wat is dit toch! wat u hebt gedaan?
  


Richteren 2:3
En Ik heb óók gezegd: Ik zal hen niet voor u verdrijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun afgoden u tot een valstrik zijn.
 

Richteren 2:10-11
Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de HERE niet kende, noch het werk, dat Hij voor Israël gedaan had. 11 Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des HEREN en gingen de Baäls dienen. 


“De val van de Mens”
  


God  creëerde Adam en Eva om te heersen over alles op aarde.  Zij werden niet gecreëerd om slaven te zijn aan God, maar om uit Zijn naam over al de andere levende dingen te beslissen.
 

De God maakte het paradijs: Hij zelf was de Eerste, en zij waren de tweede en derde. 


En om het te onderhouden op Zijn manier. Hij maakte maar één verbod  - dat zij één geselecteerde boom niet mochten aanraken.  Aan Adam en Eva werd bevolen om het niet te raken, of zijn vrucht te eten. 
 

God herinnerde Adam eraan dat hij de eerste verantwoordelijke was, God alleen is de eerste.  De boom van de kennis van goed en kwaad moest een constante herinnering zijn aan hen, dat hoewel aan hun de macht en gezag waren gegeven, zij nog door een andere werden geleid.
 

Hun eerste stap naar het vallen. Daarmee verloren ze hun plaats in het paradijs. In de tuin, hadden Adam en Eva geen kennis van kwaad. 
 

Onder de bescherming van God, waren zij niet kwetsbaar aan de vijand.  Zij kenden slechts de goedheid van God, daarom hield de verleiding om dat te nemen wat God verboden had, geen echte fascinatie in.


De slang wist dat alles wat hij hen kon aanbieden de kennis was. Hij persoonlijk nam zich voor, hij die al van het begin een leugenaar en een dief was. De slang kon de kennis van goed en kwaad, en daarmee de pijn, slechts aanbieden door verleiding en misleiding. Zodat ze nu, door en met lijden, niet meer beschermd door God waren, maar nu verslaafd werden aan de eigenlijke aard van hem, en met de gevolgen daarvan verder moesten leven. Satan verleidde hen in het ongehoorzaam zijn aan Gods gebod. Zij namen deel, bogen hun knie aan de boom van kennis van goed en kwaad.  Het was hun totaal verboden door God. 

Zij hadden Zijn verbond gebroken en de test van de Here niet doorstaan, of Feitelijk, het fundament van hun eigenlijk bestaan gebroken. Omdat God hen dit verbod, van het niet deelnemen van deze boom gegeven had, als test aan hun gehoorzaamheid aan God. Adam en Eva waren niet getrouw en braken het eerste fundament. Deze maskerade van de slang gaat continue door. Hij wil continue het Woord van God verdraaien en vervormen.

“De trots van Lucifer”

Opstandigheid, trots en  koppigheid zijn allemaal aspecten van hekserij, en het branden van vuur bij het wierookaltaar is ook de ambacht van de mens. Koning David liep ook in de val van het verlangen van de ogen en trots van het leven, en nummerde de mensen om zich succesvol te voelen.
 

2 Samuel 24:10,15
Maar David had wroeging, nadat hij het volk geteld had, en David zeide tot de HERE: Ik heb zwaar gezondigd, doordat ik dit gedaan heb; nu dan, HERE, doe toch de ongerechtigheid van uw knecht weg, want ik heb zeer dwaas gehandeld.


Dus bracht de HERE de pest over Israël van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventig duizend man. Wegens deze zonde, viel het oordeel van God en werden 70.000 mensen gedood door de Pest. 
 

1 Kronieken 29:26-30
David, de zoon van Isaï, heeft geregeerd over geheel Israël, en de tijd, die hij over Israël regeerde, was veertig jaar: in Hebron regeerde hij zeven, in Jeruzalem drieëndertig jaar. Toen hij in goede ouderdom, verzadigd van leven, rijkdom en eer, gestorven was, werd zijn zoon Salomo koning in zijn plaats. De geschiedenis van koning David, uit vroeger en later tijd, zie, deze staat beschreven in de geschiedenis van de ziener Samuël, van de profeet Natan en van de ziener Gad, tezamen met zijn gehele koninklijke staat en zijn macht, en met de tijden die over hem en Israël en over alle koninkrijken der andere landen zijn heengegaan.
 

Hoe kon deze plaag worden gestopt worden?  Koning David moest een Altaar voor de Heer bouwen.  Interessant, een altaar bouwen voor brandoffers en vredeoffers om de plaag tegen te houden
 

“De Val van Lucifer
 
Psalm 148:2,5
Looft Hem, al zijn engelen, looft Hem, al zijn heerscharen. Dat zij de naam des HEREN loven, want Hij gebood en zij waren geschapen;
 

Kolossenzen1:16
want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
 

Lucifer, die zich als slang had vermomd is de eerste geweest om tegen God te rebelleren
 

Jesaja 14:12-14
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.
 

Jesaja vertelt ons, dat Lucifer viel door trots en opstand tegen God. Lucifer zegt: ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen… Ik zal als de Allerhoogste  zijn. Lucifer was zo vol van zichzelf dat er geen ruimte voor God was. In schoonheid van Lucifer was onovertroffen onder de engelen in hemel.
 

Lucas 10-18 
En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
 

Hij was als één omvat in briljante juwelen.  Hij reflecteerde de Glorie van God als voorwerp van aanbidding Hij wees door zijn  briljante verschijning op de schoonheid en Glorie van God
 
Openbaring 20:1-3
En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.
 

De eerste fout van Lucifer was te geloven dat hij zelf de mooiste was. Hij slaagde er niet in om te realiseren dat hij slechts mooi was toen hij op de Glorie van God wees.
 

Spreuken 30:5
Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
 

Elk gesproken woord wordt door God getest. Hij is een schild aan zij die in hem een toevluchtsoord zoeken. En in vers 6 lezen we: Voeg niet aan Zijn woorden toe, opdat hij u niet berispt, en u wordt bewezen als een leugenaar.
 

Spreuken 30:6
Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijst en gij een leugenaar bevonden wordt
 

Prediker 3:2
er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken,
 

Job 14-5
Indien zijn dagen vastgesteld zijn, het getal zijner maanden bij U bepaald is, Gij zijn grenzen gesteld hebt, die hij niet zal overschrijden,
 

Hebreeën 9:27
En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,
 

Spreuken 2:6,9
Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid; Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.
 

“Michaël de aartsengel!
 
Daniel 10:13-21
Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield; en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan; toen opende ik mijn mond en begon te spreken, en ik zeide tot hem die vóór mij stond: Mijn heer, vanwege het gezicht hebben mij weeën overvallen, en ik heb geen kracht meer over. Hoe kan ik, de knecht mijns heren, spreken met u, mijnheer? Ik heb immers geen kracht meer en alle adem is mij benomen. Toen raakte hij, die er uitzag als een mens, mij wederom aan en gaf mij kracht en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven. Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen; nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid. – En niet één staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michaël.
 

Judas 9
Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!
 

Michael betekent „Wie is als God“. Hij is als de Koninklijke Ambassadeur van de hoogste orde van God.  Hij bewaakt de Troonruimte. Michael de Aartsengel in het boek van Daniël en Openbaringen is niet de Michaël van Rome. Michael de Aartsengel leidde het leger van God tot oorlog tegen Satan.
 

Openbaring 12:7-9
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.
Michaël de Aartsengel is een strijder, een koning. En God stuurde Michaël naar de strijd in het Boek van Daniel.
 

Daniel 12:1
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.


“Al wie in het boek geschreven wordt bevonden”
 

Daniel 10:13 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;
 
“Satan”
 
Jesaja 14:12
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!
 

Lucifer is één verlichte. Het Valse verlichten. Het glanzende, Valse licht. De beschuldiger van de broederen. De verdraaier van het gehele woord. De vader van de leugens. Een moordenaar. Heerser van een reusachtig koninkrijk van geestelijke duisternis. De ontwerper van het grote kwaad en vernietiging. De samenzweerder van de dood. Hij is de onverbiddelijke oogster, de engel van de dood.
 

“Het grondprincipe”


De wet van God is een van de eerste dingen, het is het grondprincipe, het omvat alle dingen. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde.
 
Het is onmogelijk voor iedereen om God als de Eerste, het Begin de Alpha en de Omega te vervangen.

Lucifer slaagde er niet in om zich te realiseren dat hij slechts mooi was omdat hij op de Glorie van God wees. Zijn eigen ik concentratie en trots verblindden hem aan het feit dat hij nooit groter kon zijn dan God.

Zo werd deze opstand van Lucifer zijn letterlijke val. In antwoord op de opstand en de uitdaging van Lucifer aan de Heer - beval God Michaël de Aartsengel om hem uit hemel, uit de Glorie en de aanwezigheid van de God te verwijderen.

En ook alle andere engelen die om het even wat te doen hadden met Lucifer.


Openbaring 12:7-10
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.


 


Er zijn altijd het streven om in oppositie te zijn, om de troon van God, Zijn plaats, Zijn soevereiniteit, en Lucifer die probeert om een aanspraak te maken op de troon van God na de val van Adam en Eva.
 
Droevig zal het niet de laatste poging zijn. Het is onmogelijk voor ons een plaats te creëren of ons tot die plaats te verheffen. Het werkt niet, het is onmogelijk. 

Alhoewel wij kunnen proberen om ons tot deze plaats in ons eigen leven te verheffen, maar wij kunnen niet God zijn.  Hoewel dit de zelfde geest van onafhankelijkheid is die ook Lucifer veroorzaakte, de gevallen engel, om daardoor zijn plaats in hemel te verliezen.
 
De Heilige plaats van de Vader en de verheven positie van de Troon is alleen gecreëerd voor de enige en ware Heilige God.

Lucifer kondigde af: „ik zal mijn troon boven de sterren van God verheffen en ik zal als de Hoogste zijn.  Op het ogenblik dat dit wordt gezegd, „Ik“ komt het eerst in mijn leven! Dan zullen problemen volgen.


“De eerste vloek”


Een vloek kwam op Adam en Eva. Omdat zij veronachtzaamden om God en Zijn bevelen op de eerste plaats te zetten. Adam verbrak de Overeenkomst met God.  Hun wens is ook zoals Lucifer, ze wilden ook „als God“ zijn.
 

Genesis 3:5
maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
 

De vrouw zag dat de “Boom van Kennis van Goed en Kwaad” haar wijs zou maken. Wijs in het occulte, wijs in het onttrekken van allerlei soorten occulte praktijken. Een Medium zijn, New Age, Hekserij, de Doden Raadplegen, het Mystieke, de Astrologie raadplegen, enz.
 
En hier is het eerste begin van het breken van de wet van God en hier begint het Mysterie van de Erfzonde, Iniquity. Het eerste werk van het kwaad wordt hier geweven.
 
Hier begint de totstandkoming van het koninkrijk van duisternis en de verering van valse goden. Het deelnemen aan de boom van kennis, illuminatie, en het samenzwering van kwade plannen.  Deze boom vertegenwoordigt de aard van Satan.  Het is een container van psychische macht en macht over de ziel die in de kerk vandaag verborgen werkt. 
 

Het is niet alleen gevaarlijk,
maar doods.
De psychische macht
en de macht over de ziel
zijn hekserij en controle van het
koninkrijk van duisternis
over de mens.


“Het koperen altaar


“Het Koperen Altaar was de plaats van het offer”

Het lichaam en het bloed van het geofferde lam, slachtoffer, werden voorgesteld aan de Heer als vervangmiddel voor de zonde van Israël.  Geestelijk, is het koperen altaar het kruis van Calvarie.
 
Jezus Christus, is het Volmaakte Lam van God, Hij goot vrijwillig Zijn kostbaar Bloed uit op het Kruis, als vervanging dat Hij voor onze zonde aanbiedt.  Door Zijn lichaam en bloed kunnen wij vrij van de wet van zonde en dood lopen.
 
In vele graden van vrijmetselarij, maakt men gebruik van het koperen altaar, met eden en rituelen van geheime bloedoffers die meer dan vele delen van het lichaam worden gemaakt.
 
Een voorbeeld: De Meester-metselaar - derde graad.  Als Hiram Abiff, de geheime lucifer, wordt een bloedoffer.  Hij is bereid om voor de bouw van de maçonnieke tempel te sterven - een valse messias.
 
Christus kwam, Hij legde Zijn leven af en gaf Zijn bloed uit te gieten, als een offer voor ons allemaal.
 
Opnieuw een voorbeeld: Hier geeft de Metselaar van de Zeventiende graad, zijn eigen bloed af als een zonde offer die voor de valse tempel.  Hier wordt het bloed van een mens afgenomen om de macht van het bloed van Jezus over te nemen.


Openbaring 7:14
En ik sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed des Lams.


Openbaring 7:14
spreekt van, dat ons leven, onze geestelijke rollen in het bloed van het lam zijn gewassen.

“Geteisterd door de Wet”

Romeinen 9:4
immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften:
 

“God instrueerde Mozes, die stond voor een machtige taak”
 

Exodus 4:22-23
Dan zult gij tot Farao zeggen: Zo zegt de HERE: Israël is mijn eerstgeboren zoon; 23 daarom zeg Ik u: laat mijn zoon gaan, opdat hij Mij diene; zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal Ik uw eerstgeboren zoon doden.
 

Hosea 11:1-2
Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg: aan de Baäls offerden zij en aan de gesneden beelden brachten zij reukoffers.
 

Dan zult u aan Farao zeggen, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Dit zeg ik aan u, laat mijn zoon gaan, dat hij Mij kan dienen.  Maar als u weigert om hem te laten gaan, inderdaad dan zal ik al uw eerste zonen, uw eerstgeborenen doden.
 
Hier vestigde God een precedent toen hij Mozes opdroeg om Farao te vertellen om Zijn eerstgeborene te laten gaan, zodat mijn eerstgeborenen Hem kunnen dienen. 

God beschouwde als Israël zijn eerstgeborene,  omdat zij de nakomelingen van Isaac zijn, de eerstgeboren zoon van Abraham, die God beloofde om een Heilige natie, een Heilige Priesterschap voor Hemzelf te maken.
 
God vervulde het eerste ding van Zijn wet, Zijn grondprincipe door Zijn eerstgeborene te leveren. Farao antwoordde niet positief.  Hij weigerde om de mensen van God te laten gaan, zodat in antwoord op de uitdaging van Farao op het bevel van God, toen begon God plagen tegen de Egyptenaren los te laten die progressief steeds strenger werden.
 

Exodus 7:14  
En de HERE zei tot Mozes: Het hart van Farao is onvermurwbaar, hij weigert het volk te laten gaan.
                                          
                 
Exodus 7:19
Toen zei de HERE tot Mozes: Zeg tot Aäron: neem uw staf en strek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al hun verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden, en er zal bloed zijn in het gehele land Egypte, zelfs in het houten en stenen vaatwerk.
 

Eerst kwam het water dat in bloed wordt veranderd , dan de plagen van kikkers, muggen, vliegen en de dood van al het vee. Strenger en zwaarder worden de plagen, deze straf teistert de Egyptenaren!
 

Exodus 9:18
Zie, Ik zal het morgen om deze tijd zeer zwaar laten hagelen, zoals in Egypte nog niet gebeurd is van de dag af, dat het gegrondvest werd, tot nu toe.
 

En de zware hagel veranderde het platteland in een ruïne, en wat nog rest wordt opgegeten door de sprinkhanen. Al deze plagen kwamen binnen een periode van ongeveer negen maanden voor. 

De Here God, stond de plagen op de Egyptenaren toe, om zijn om koppige Farao te breken en ze zullen Zijn macht en superioriteit over deze pagan goden van Egypte aan tonen.
 

Exodus 10:
Dan kwam er een zware duisternis, maar bij de plaats van de Israëlieten bleef het licht.
 
10e graad van de vrijmetselarij. Dan kwam de tiende plaag.  De tiende plaag was de dood van al de eerstgeboren zonen.
 

Exodus 11:4-7 
En Mozes zei: Zó zegt de HERE: te middernacht ga Ik door het midden van Egypte. Dan zal iedere eerstgeborene in het land Egypte sterven, van de eerstgeborene van Farao, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van de slavin achter de handmolen, ook alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn. Maar tegen niemand van de Israëlieten zal een hond zijn tong durven roeren, tegen mens noch dier, opdat gij weet, dat de HERE scheiding maakt tussen de Egyptenaren en de Israëlieten.
 
Elke eerstgeboren zoon, zelfs het eerstgeboren mannetje van al het vee, stierf tijdens deze nacht. Dit was wat Mozes in het begin had voorspeld. Hier is gezien de genade van de God.

Misschien kunnen wij de door de mens gemaakte wetten breken, maar wij kunnen niet de wetten van de God breken. Als wij ooit werkelijk Zijn wetten breken, dan betalen wij ook de gevolgen daarvan..

De zeven plagen van die in overeenkomst met het beest, Babylon, Rome, vrijmetselarij, Egypte, en het occulte.
 

Openbaring 16:1-21 (TLB)
En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tot de zeven engelen: Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven. En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en (het water) werd bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven. En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot. En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven. En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden. En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. 
 

Vers 2: De eerste engel verliet de tempel en goot zijn fles over de aarde uit.  En de afschuwelijke, kwaadaardige pijnlijke gezwellen braken uit op iedereen wie het teken van het schepsel had en zijn standbeeld aanbad.
 
 
“De Genade van God”


 “In de tabernakel was de plaats van vergeving, de genade plaats”
 
 

“De Ark van het Verbond

Het gouden deksel van de Ark van het Verbond, waar God zijn mensen beloofde samen te komen was de genade plaats. Eén keer per jaar sprenkelde de Hoge Priester van Israël het bloed van het lam op deze dekking.
 

Romeinen 3:25
Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden
   

Jezus Christus zelf wordt genoemd onze genade plaats, of genoegdoening.
  

“De kleding van de hogepriester”


“Jezus de Hoge Priester”

Jezus was niet alleen het Lam, Hij werd ook de Hoge Priester. Dit was de enige manier om het onmogelijke te verwezenlijken.
 

“Jezus, volledig God en volledig mens”


Zou God en de mens door zonde met Zijn eigen bloed te behandelen verzoenen.
 

Daniel 4:17-25 
Dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op het woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt.  Deze droom heb ik, koning Nebukadnessar, gezien; gij nu, Beltesassar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken; doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont. Toen stond Daniël, wiens naam Beltesassar is, voor een ogenblik verbijsterd en zijn gedachten verontrustten hem. De koning zeide: Beltesassar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Beltesassar antwoordde: Mijn heer, moge de droom hun gelden, die u haten, en zijn uitlegging uw tegenstanders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte en die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat hij voedsel bood voor allen, onder welke het gedierte des velds huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde – dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen, dat zij tot aan de hemel reikt, en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde.  Dat nu de koning een wachter, een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zeide: Houwt de boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper, in het jonge groen van het veld, en door de dauw des hemels worde hij bevochtigd, en zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat zeven tijden over hem zijn voorbijgegaan – dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogsten over mijn heer, de koning: men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des velds; men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten bevochtigen; en zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil.
 

Jona 1:9-11
En hij zei tot hen: Ik ben een Hebreeër en ik vrees de HERE, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zij zeiden tot hem: Wat hebt gij toch gedaan? want die mannen wisten, dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des HEREN, want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: Wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophoud tegen ons te woeden, want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger.
 

In al deze instellingen is er geen ruimte voor Jezus. In de Vrijmetselarij- de Blauwe Loge- de waarzeggerij/hekserij.  Er is daar geen ruimte voor Jezus. De naam van Jezus Christus, de Heldere Morgenster, wordt verwijderd uit alle schrift en leerstellingen. De ster die zij aanbidden is geen Jezus, onze Heldere Morgenster.  Hun verering is de ster van de geitgod Mendez.  Hij is de god van hun verlangens - begerend naar macht, naar de troon van de God.
 

Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het Eeuwige Leven in Christus Jezus, onze Here. 
 

Het is tijd, kennis te hebben van de geheime bloedovereenkomsten van onze voorvaderen.  Onze overeenkomst met het Lam van God zal gebroken blijven door de geheime en occulte vrijmetselaars overeenkomsten in onze familielijn.
 
“Jezus het Lam”
 
 
Jezus is het Lam van God die als paaslam van God kwam.  Jezus kwam de wet vervullen, Jezus die allebei is, het paaslam maar ook de Hoge Priester, vrij uitgegoten is zijn bloed  zodat wij vrij van de wet van zonde en dood zouden kunnen zijn. Van het verbond met de dood.


Mattheüs 5:17
Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
 
Jezus het Reine zondevrije Lam, de Eerstgeborene, kocht het vuile, zondige, onreine mensdom terug.  Jezus stierf daarvoor voor eens en voor altijd. En wanneer de vernietiger, de engel van dood, het Bloed van Jezus ziet dat op ons leven wordt toegepast, dan moet hij verdwijnen.
 
In de naam van Jezus!  Amen!


Openbaring 12:11
En zij hebben hem (satan) overwonnen door het Bloed van het Lam en door het Woord van hun Getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
Gods zegen

Josie Hagen