Pages

Wednesday, 7 August 2013

Profetie van Pastor Nigel Wright!

Februari 2011

PROFETIE van

PASTOR NIGEL WRIGHT


[Profetische bediening Melbourne Australië]

Nigel en Kerrie zijn betrokken bij de bediening sinds 1982, en hebben veel gereis en wijd gediend. Ze hebben een hart dat openstaat voor de beweging van de Heilige Geest in alle samenkomsten. Hun verlangen is het lichaam van Christus te zien bewegen in volwassenheid en de zalving die de Heer verlangt. De Heer heeft Nigel gezalfd met een sterke profetische zalving die het lichaam van Christus het opbouwt en verbetert. Ze hebben 3 kinderen: Justin, Tamara en Joel.                                                             
Ezra 9:15
“O HERE, God van Israël! Gij zijt rechtvaardig; Want wij zijn ontkomen, wij zijn overgebleven tot op deze dag. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld; want er is niemand, die om deze dingen voor Uw aangezicht zou kunnen standhouden.”
  
Nadat deze dingen waren gedaan, kwamen de leiders bij me en zeiden: “Het volk van Israël, inclusief de priesters en de Levieten, hebben zichzelf niet afgescheiden gehouden van de naburige volken met hun afschuwelijke praktijken, zoals die van de Kanaänieten, Hethieten, Perizzieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en de Amorieten.
Zij hebben sommige van hun dochters tot zich genomen als vrouwen voor henzelf en hun zonen, en hebben het heilige zaad vermengd met dat van de volken rondom hen. En de leiders en functionarissen hebben hen in deze ontrouw geleid. Toen ik dit hoorde, scheurde ik mijn tuniek en mantel, trok haar uit mijn hoofd en baard en zat neer in ontsteltenis.

Toen begon iedereen, die zich rondom mij had verzameld, bij de Woorden van God te beven en schudden vanwege deze ontrouw van de ballingen. Ik zat daar ontsteld tot het avondoffer dan, bij het avondoffer, steeg ik van mijn zelf-verootmoediging, met mijn tuniek en mantel verscheurd, en viel op mijn knieën met mijn handen uitgespreid naar de HEER mijn God en bad: 

Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U opslaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel. Van de dagen onzer vaderen af tot op deze dag toe zijn wij in grote schuld en om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd, wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande, zoals nu. En thans is ons sedert kort genade bewezen van de HERE, onze God, doordat Hij ons heeft gelaten degenen die ontkomen waren, en ons een overblijfsel heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij; want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië,

Dat zij ons verademing gaven om het Huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en Hij heeft ons een bescherming gegeven in Juda en in Jeruzalem.


Over JOSIE HAGEN

Dank U Jezus, dank U Heer voor mijn zuster, Heer ik zie dat ze haar tas aan het pakken is; klaar met nieuwe toepassingen, nieuwe gereedschappen als het ware. Ik zie als het ware dat God jou een soort zwaard heeft gegeven, wat scherp wordt, wat scherper gemaakt wordt


In de Heilige Geest ga je naar voren komen in een vrijmoedigheid die je nooit eerder hebt gehad en de Heer zegt: “Mijn dochter, Ik ga invloedrijke kracht jou kant op brengen.”


Het visioen wat ik had is als hoogwaardigheidsbekleders van landen of zo iets. Ik zag een poort, ik zag een deur die voor jou geopend gaat worden en het zal niet jouw eigen doen zijn maar het is God’s werk. Je zult jezelf op plaatsen vinden, situaties waar je normaal gesproken, in het natuurlijke, niet zou zijn, of niet zou moeten zijn, maar God gaat je gunst geven, en je gaat de Glorie van God verkondigen.


Je gaat zelfs woorden verklaren over landen, als je genoeg moed (stoutmoedig) zult hebben om de woorden die God tegen je zegt te spreken. Je zult in zo’n vrij gezette vrijheid wandelen in de Heilige Geest, dat je vol ontzag en verbazing zult staan. Het woord komt tot mij wonder, na wonder na wonder.


Als je in die Glorie gaat staan als je in die zalving gaat staan, dan zul je de
soevereiniteit van de Heer jouw God voor je uit zien gaan.


En je hebt veel opgegeven om de ware en levende Here God te dienen en omdat je veel opgegeven hebt, mijn kleine, ga Ik komen als een machtige snelle wind in je leven, neergedrukt en samen geschud, overvloeiende, je zult verzadigd zijn, je zult gevuld worden in de Heilige Geest. Je gezondheid zal je niet in de steek laten, maar je zult naar voren komen en opstijgen met vleugels als van arenden.


Je zult rennen en niet moe worden en je zult wandelen en niet zwak zijn. Heer laat de zalving van God op mijn zuster zijn en Heer verander haar, bovennatuurlijk en op een bovennatuurlijke manier, in de Heilige Geest. Heer laat het vuur van God zo op haar zijn. Vader laat die genezende aanraking door haar hele lichaam vloeien in Jezus Naam. Nu!


De Heer heeft mij een heel specifiek woord gegeven. Hij zegt: “Wat de mens zegt dat je niet kunt doen, dat zul je in feite doen.” Want waar de Heer je bevoegdheid heeft gegeven, en waar God je heeft geroepen om deze verschillende dingen te doen, daar is het alsof mensen zijn gekomen om te proberen om je voor goed te doen ophouden, en hebben geprobeerd om te stoppen wat God voor je heeft. De Heer zegt:


“Geen mens zal stoppen wat Ik heb voor jouw leven.”


Ik zie je net als een commando: jij gaat naar binnen, als een stealth, verborgen als het ware [zoals een stealth vliegtuig niet zichtbaar is op de rader], en dan plotseling is het als een verrassingsaanval dat jij daar bent. Jij gaat het Woord van God spreken. Jij gaat verkondigen wat God gezegd heeft. Erg interessant.

Ik ga het visioen wat ik had delen. God gaat deuren openen voor je om plaatsen binnen te gaan waar politici, leiders van landen die er in de komende tijd zullen zijn, zijn; en het is alsof je er niet zou moeten zijn.
Maar je word daar uitgenodigd en als je daar uitgenodigd bent zal plotseling de zalving komen. Jij zult spreken, je zult doen en dan weer weggaan en je zult God laten handelen met wat er gaat gebeuren. De Heer zegt : “Mijn dochter door jouw trouw - Ik ga die toewijding belonen, in wat je gedaan hebt - Ik ga je belonen.” Dank u Heer, verkondig het aan de landen, verklaar het tot de landen, in Jezus Naam. Amen.

Verklaar het aan de landen. Ik ga je weer oproepen, Ik ben nog niet klaar. Weet je dat de oneerlijkheid, valsheid en de geslepen vaardigheid en de sluwheid van de mens zou proberen om de kinderen van de Levende God te vangen om ze ervan te weerhouden om te doen waartoe God hen geroepen heeft om te doen.


Dat is iets waar je al lange tijd mee om hebt moeten gaan, maar ik geloof gewoon dat God je zo’n autoriteit gaat geven die je nooit eerder hebt gehad. Het is als een echte Koninklijke Autoriteit. Dat is de enige manier waarop ik het kan verklaren, en het over je leven spreken.


God zegt: “Mijn dochter wanneer je in deze nieuwe schoenen stapt die Ik voor je heb gezet, dan zul je binnenkomen met zo’n autoriteit dat mensen bang zullen zijn om in de bijeenkomsten te komen waar je preekt, en dat wanneer je zou stappen in wat God voor je gepland heeft met zo’n stoutmoedigheid en helderheid van richting van de Geest van God dat ik je zie bedienen meer en meer in het profetisch gewest: woorden van kennis, woorden van wijsheid.


Zet haar vrij, Vader, in de Heilige Geest. Laat het Vuur van God op deze vrouw zijn, als een kundig bedienaar van het evangelie, zoals ze nog nooit eerder gehad heeft. Heer laat de Glorie zo op haar zijn dat in haar bijeenkomsten, mensen genezen gaan worden en bevrijd en vrij gezet. Dat de zalving zo overweldigend sterk zal zijn, dat net als Maria Woodworth-Etter, die gewoon daar stond onder de zalving dagenlang, dat de Glorie zal stromen en mensen Uw Glorie op haar zullen zien in Jezus Naam. Amen


Later kreeg ik een telefoontje en mij werd verteld dat deze man een echt
visioen had gehad en in dit visioen mij zag staan voor het parlement der
Nederlanden. Er was gunst, God’s gunst, dit zal komen op God Zijn tijd. Ik weet niet wanneer, of hoe, maar dat is aan God.
  

Gods zegen

Josie Hagen