Pages

Wednesday, 14 August 2013

Huis Gemaakt Met Mensen Handen - De Ark!
“De Kern Van De Heerlijkheid Van De Hemel Ligt

In Het Verzoenende Bloed van Jezus!”


Openbaringen 4:1 
Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.
Het doel en de opdracht van deze mensen is om Gods Grote Mysteries en hun Profetische Toepassing geestelijk te begrijpen.

De boodschappen die gekoppeld zijn aan deze openbaringswaarheden zal het proces van het ontwaken van Gods volk leiden in het bewust worden van hun hoge roeping en de wens creëren om te worden klaargestoomd voor dat doel.

Het is mijn Profetische Proclamatie om te beginnen Openbaring 4:1 en Jeremia 33:3 te vervullen. Zoals velen van Gods volk die Hem aanroepen zal Hij beginnen de grote en ontzagwekkende dingen te tonen die we momenteel niet weten.

De waarheden in verband met deze realiteit zijn zeer belangrijk en bieden de sleutels die prominente verborgenheden van het Koninkrijk van de Hemel ontgrendelen.


Jeremia 33:3  
Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.


"De Principes van de Orakels van God Almachtig"


Hebreeën 5:12  
Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de Grondslagen van het Woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel.


"Ezra gaat omhoog naar Jeruzalem"

"Begon op te gaan van Babel"


Ezra 7:9-10   
Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen, en op de eerste van de vijfde maand kwam hij te Jeruzalem aan, daar de goede Hand van zijn God over hem was, want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.


De Valse ark van het Verbond "De Monstrans" IHS"
Het heet "De monstrans", waar ze geloven dat Jezus Christus onze Verlosser bij elke katholieke mis neer komt van zijn troon in de hemel en dat Hij op wonderbaarlijke wijze verschijnt binnen in de gastheer "De Wafer", het Eucharistie schijfje. Deze heeft daarop de initialen "IHS" welke de drie-eenheid van Egypte van Isis, Horus, en Set vertegenwoordigen. Dit is dan opgeslagen in deze Valse Gouden "Zonnestraal", welke is Baäl Aanbidding. De heidense Zon god uit het oude Babylon en Egypte.  


Openbaring 11:8  
En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is.


Het is nu wereldwijd bekend dat deze zetel van heidense aanbidding, van geestelijk overspel, van Het Vaticaan, een zetel is van verkrachting en sodomie met Kinderen en zelfs volwassenen. Dit is de aanbidding van het Beest Baphomet het hoogste niveau van perversie en alle vormen van corruptie.
 "Huis gemaakt met Menselijke Handen"

Het Orakel van God "Levende Woord" maakt duidelijk dat God Almachtig niet woont in voorwerpen die met mensenhanden zijn gemaakt.
  


Handelingen 7:42  
En God keerde Zich af en gaf hen over, om de zon, maan en sterren te vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij gebracht, veertig jaren in de woestijn, o huis van Israël?


Echter, de Allerhoogste woont niet in Huizen door Mensen Handen gemaakt. Zoals de profeet zegt: "De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank Mijner voeten"


“De Aarde is een voetbank voor Mijn voeten”


Handelingen 7:48
De Allerhoogste echter woont niet in wat men met handen maakt, zoals de profeet zegt: Wat voor soort huis bouw je voor mij?


“Wat voor soort huis bouw je voor mij?”


Openbaring 14:10  
Die zal ook drinken uit de Wijn van de Toorn van God, die ongemengd  ingeschonken is, in de Drinkbeker van Zijn Toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer, brandende sulfer, voor de heilige engelen en voor het Lam.
Pope - Corpus Christi May-30-3013
"Eucharistie voedt, onderhoudt en mensen moeten transformeren, zegt de paus." ROME. In de Eucharistie maakt Jezus zelf het voedsel dat Katholieken voedt en onderhoudt, zelfs als de weg ruw wordt, zei paus Franciscus voor het leiden van een Corpus Christi processie door de straten van Rome. Massa en participatie in Corpus Christi processies zijn tijden voor katholieken na te denken over hoe zij Jezus en, met name, wat de Eucharistie betekent om hen te volgen, zei de paus in de mis 30 mei naar het feest van het Lichaam en Bloed van Christus te vieren.


"Vlucht van afgoderij"

1 Corinthiërs 10:21-22
Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heere tot na-ijver wekken? Zijn wij soms sterker dan Hij?


24 juli 2013
Paus keert terug naar het Maria-heiligdom, vertrouwt WJD naar Mary's zorg. Een bezoek aan de Basiliek van het Nationale Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida 24 juli, de paus belast Wereldjongerendagen aan moederlijke bescherming van Maria, maar heeft ook ouders, priesters en andere volwassen katholieken uitgedaagd aan de jongeren gaven te geven dat de wereld, met al haar rijkdom, kan niet: het geloof en waarden.


"De Kop" is een Kelk "van Toorn"


Jesaja 51:17
Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des HEREN de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de “kelk der bedwelming” hebt leeg gedronken. Van al de zonen die zij gebaard heeft, was er niemand die haar geleidde; en van al de zonen die zij grootgebracht heeft, was er niemand die haar bij de hand greep.


Van al de zonen die zij grootgebracht heeft, was er niemand die haar bij de hand greep.
Tijdens de mis, de Katholieke en ook naar verluidt het Vrijmetselaars priesterschap hebben de bovennatuurlijke kracht van boven om de wijn te veranderen in het werkelijke en letterlijke lichaam en bloed van Jezus Christus.

Het Concilie van Trente vat het Katholieke geloof samen door te verklaren: ”Omdat Christus onze Verlosser zei dat het echt zijn lichaam was, dat hij aanbood onder de gedaante van brood, het was altijd al de overtuiging van de Kerk van God, en deze heilige raad nu verklaart het opnieuw.” Pg.347, # 1376.


1 Corinthiërs 10:20
Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.
Handelingen 7:41-43  
En zij maakten een kalf in die dagen en brachten een offerande aan de afgod en verheugden zich over de werken hunner handen. En God keerde Zich af en gaf hen over, om het heir des hemels te vereren, gelijk geschreven staat in het boek der profeten: Hebt gij Mij ook slachtofferen en offeranden gebracht, veertig jaren in de woestijn, o huis van Israël? Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, de afbeeldingen, die gij gemaakt hadt om die te aanbidden? En Ik zal u overbrengen, nog verder dan Babylon.
Vaticaan biedt aan aanhangers van Paus Franciscus “tijd uit vagevuur”. Het Pauselijke hof, die gratie voor zonden behandeld, zegt dat berouwvolle Katholieken “aflaten” kunnen winnen door het volgen van de Wereld Jongeren Dagen op Twitter – zie link onderaan de brief.

“Ook dit is een Doctrine van de Hel”


Hosea 4:6
Mijn Volk Gaat Te Gronde Door Gebrek Aan Kennis. Omdat Gij De Kennis Verworpen Hebt, Verwerp Ik U


"Geestelijke Kennis Is de Vrucht van de Boom van Het Leven"


Openbaring 22:14-15
Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des Levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnen gaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.
Er zijn twee wegen,

Een van leven en een van dood,

Maar een groot verschil tussen deze twee wegen.
  
De boom van “kennis van goed en kwaad” van de Hof is de boom van de val, het kan niet in ons blijven. Christus zal ons afsnijden en volledig scheiden van de boom der kennis van goed en kwaad.


1 Corinthiërs 10:16
Is niet de beker der dankzegging, waarvoor wij danken een deelneming in het Bloed van Christus? En is niet het brood dat wij breken een deelname aan het Lichaam van Christus?


Dit is het uur om de bijl te leggen aan de wortels van alle geestelijke grondslagen van de Merovingische bloedlijnen en wegsnijden alle valse wortelstokken van de Illuminatie en Grondslagen van Rome en Vrijmetselarij.

Wij verklaren een afscheiding van alle valse bloedlijnen en leringen van demonen en de hel.

Wij verklaren de Bijl van God tegen alle Koninklijk Oranje en Paarse Bogen, zij vertegenwoordigen de valse buitenste rechtbanken en de Valse heilige plaatsen.

Wij verklaren de bijl van God tegen alle Valse Kruisen en de Tripple Tau van de Dood van de Vrijmetselaars en de Rooms-Katholieke en de Reformatie.


Het Tripple Tau


Wij verklaren een volledige afscheiding van de Valse Boom van valse kennis.

Wordt verhoogd in mijn leven Here God.

Wij verklaren in Jezus naam een verbreken van alle valse orakels, valse apostelen in mijn leven.

Wij verklaren in Jezus naam een afscheiding van het Koninklijk Oranje bloed van de Orange Lodge van voor altijd gevangen zijn in de valse voorhof.


1 Corinthiërs 10:21
Je kunt niet de beker van de Heer en de beker van de demonen te drinken, je kunt niet over een rol in zowel tabel van de Heer en de tafel der duivelen.


We Herroepen en Verwerpen in Jezus naam van het deel genomen hebben aan de beker van Dood en demonen van alle bekers van Rome en Vrijmetselaars.

Waar we geestelijk de deur hebben geopend door het nemen van de Hostie, het Valse brood in onze mond, Heer vergeef ons voor onze onwetendheid. 

"Wij willen het Echte, Pure en Reine"
 "De ark van Gods verbond"


Wij verklaren dat het gif van de slang komt uit ons hart.

Wij zullen overwinnen door Het Bloed van de Verzoening.


"De ark van Gods verbond"


Cherubijnen zijn Engelachtige wezens die God omringen in het geestelijke rijk. Deze cherubs zijn vertegenwoordigd in het Heilige der Heiligen als de engelen die de Ark van het Verbond bedekken. De Cherubijnen in het Heilige der Heiligen zijn gemaakt van Puur Goud, dat door ambachtslieden in de vorm werd gehamerd. Ze zijn zodanig geplaatst dat ze met de gezichten naar elkaar worden gepositioneerd net boven de Ark van het verbond. 

De twee Cherubijnen worden gemaakt als één enkel stuk en aan de basis met elkaar verbonden door een vlakke strook van goud genaamd de Genade Troon. Deze genade Troon is de precieze Plaats waarover de Goddelijke Aanwezigheid van God woont.

Daarom is er een Cherub aan elke kant van de Genade Troon en elk van deze Cherubijnen kijkt direct naar de plaats waar God woont. Bovendien heeft elke Cherub zijn vleugels op een zodanige wijze uitgespreid dat ze volledig zweven over en beschermen de Genade Troon en de ruimte erboven.

De positionering van deze engelen vertegenwoordigt de Eeuwige Waakzaamheid en de Bediening tot God. De aanwezigheid van de Gouden Cherubijnen symboliseert de bescherming van de Goddelijke Aanwezigheid van God in het Heilige der Heiligen.

"Dan moet er een bewijs van Engelen zijn"
"Jezus omringd door Engelen"

Jezus, de Ark van het Nieuwe Verbond is de beloning van de Geest Gevulde krijger die de Geestelijke Oorlogvoering aangaan en afbreken de burchten en forten en de bezette gebieden van de vijand.
"De Ark Brengt de muren van Jericho naar beneden"


“De Kern Van De Heerlijkheid Van De Hemel Ligt in

Het Verzoenende Bloed van Jezus!”


In Openbaring, de Onthulling van Jezus Christus. Als in hoofdstuk 1 het gordijn opzij wordt geschoven is daar een doxologie welke de redenen voor onze hemelse erfenis kort samenvat.


Openbaringen 1:5-6
En van Jezus Christus, de Getrouwe Getuige, de Eerstgeborene der doden en de Overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn Bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de Heerlijkheid en de Kracht tot in alle Eeuwigheden! Amen.


"Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn Bloed - en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen"


“Wij komen naar de Hemel door het Bloed van de Verlosser”


In Openbaring legt Johannes zijn Visie op de Troon van de Eeuwig God vast.


Openbaring 4:3
“En Hij die daarop zat, was in het aanzien de steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de smaragd gelijk.

De Eeuwige, de “Here God Almachtig die was en is en komen zal” is hier beschreven  “zoals de steen Jaspis en Sardius”. 

 

De moderne steen Jaspis is ondoorzichtig maar de Jaspis van vroeger tijden was een heldere, transparante steen, die voor het oog een verscheidenheid van levendige kleuren vertoont.

De Sardius, vertaald in de kantlijn van de herziende Versie als “Robijn” en is zoals gezegd diep rood.


Sardonyx - de vijfde edelsteen

Voor het oog van Johannes verscheen door de transparante Jaspis, in het hart van de Troon een diep rood,  voor de kern van de Glorieuze Perfectie van de Eeuwige God ligt daar het diepe rood van Zijn eeuwige verlossende doel.


“Openbaring legt een Nieuwe en Unieke nadruk op 

Christus als het Lam”


 


Gods zegen

Josie Hagen

============================

Lees hier meer over:

Katholiek nieuws Corpus Christi

Pauselijke hof zegt dat Katholieken “aflaten” kunnen winnen

Paus keert terug naar Maria heiligdom