Pages

Thursday, 8 August 2013

Rivieren van Bloed - "De Onvoorbereide Kerk!"08-08-2013 

“Rivieren van Bloed – De Onvoorbereide Kerk”

“Onvoorbereid in de Eindtijd”


De God van Israël is groter dan alle andere Egyptische Goden en Godinnen.


De Bijbel vertelt ons hoe deze stammen slaven werden en voor honderden jaren onder uitgekiende koningen, wrede opzieners en harde wrede farao's leden.

Vervolgens vertelt het ons hoe God hen uit hun slavernij en hun ellende verloste en hen vrije mannen maakte, bevrijd van alle Egyptische gebondenheid, slavernij en een slaaf mentaliteit.


“En hoe deed God dat”

God werkt in het algemeen door middel van zijn volk, van een man, een profeet en een Leider, een groot, verstandig en goed man van hun ras Mozes. Het vertelt ons ook hoe God Mozes trainde, door zeer ongebruikelijke methoden, en hem de juiste man vond om Zijn volk te bevrijden."Tien Egyptische Plagen Voor Tien Egyptische Goden en Godinnen"


Het getal tien is een belangrijk getal in Bijbelse numerologie. Het staat voor  een volheid van kwantiteit.


"Tien Egyptische Plagen betekent Volledig Geplaagd"


Trachtend Farao te overtuigen om de Israëlieten vrijlating toe te staan uit hun gebondenheid van slavernij aan Egypte.

Wij verklaren vandaag in Jezus naam aan de Farao van onze naties om de mensen te laten gaan van alle gebondenheid en slavernij.

Deze Demonstraties zijn meer algemeen aangeduid als "plagen", gezonden van de God van Israël, als een bewijs dat de "Ene Ware God" veel groter is dan de vele goden van de Egyptenaren.


"Als een Oordeel over Afgoderij"


De Tien Egyptische Plagen getuigen van Jezus Christus en Zijn Macht om te redden. Deze Tien plagen van Egypte hebben niet alleen de kracht van God aan Mozes, de Israëlieten, de Egyptenaren en de farao aangetoond, maar deze waren van een dergelijk Grote Omvang dat zij zouden worden herinnerd voor vele komende generaties over de hele wereld.

Hebreeën 12:2  
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Het getuigt door het Oude en Nieuwe Testament gelijkelijk dat Redding en Verlossing van het begin tot het einde is alleen, en alleen bereikt door het Verzoeningswerk van Jezus Christus, Die de Auteur en De Voltooier van ons Geloof is.

"De Pionier en de Voleinder"

Vestig uw ogen op Jezus, Hij is de Pionier en Voleinder van het geloof. In de vreugde die voor Hem lag verdroeg Hij het kruis, verachtte de schaamte, en is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars moest verduren, zodat u niet vermoeid zal worden en de moed zal verliezen.
Spreuken 25:2  
"Het is de glorie van God om een ​​zaak te verbergen, en de glorie van de koningen een zaak zoeken uit"


Gepubliceerd op 31 juli 2013
http://www.youtube.com/thornews Toen het verhaal naar buiten kwam dat er een corona gat ter grootte van een vierde van de Zon kwam, was het eerste wat in mijn gedachte schoot de drie dagen van duisternis. Mozes hief zijn hand en het gebeurde in Egypte. Handelingen noemt de verduistering van de zon en dat doet ook het boek van Mattheüs. Ook de Hopi en Maya legendes spreken van 3 dagen van duisternis. Dus, wetende hoe weinig we weten over de zon, voel ik me alsof alles mogelijk is tijdens deze vreemde minimale dubbele piek van zonnemaximum. Oh, en ik bied een oplossing voor al het onheil, rampen, waanzin, rellen en verkrachten dat gebeurd als de hele wereld zich te buiten gaat, en onvoorbereid was op deze dag.

"Onvoorbereid in de Eindtijd"


"De voorlaatste plaag is duisternis"

Die Mozes over het land van Egypte verspreidt door met zijn handen in de lucht te zwaaien. De duisternis duurde drie dagen en omvatte alle gebieden van Egypte, zodat zelfs lampen geen licht meer konden uitstralen. Alleen in Gosen hebben mensen het licht in hun huizen. De Bijbel zegt dat dit een verwijzing naar "de hete wind", of de "kamsin" zou kunnen zijn". 

Farao ging akkoord om alle Hebreeërs te laten gaan, inclusief de kinderen, maar ze moesten als een soort borg hun vee achter laten. Mozes, altijd klaar, zegt dat ze hun vee niet kunnen achter. Farao moest veel hebben toegegeven, maar het is vrij zeker dat de Hebreeën niet zullen terugkomen als ze met al hun mensen en al hun spullen vertrekken, dus hij weigert hen te laten gaan. Hij eindigt door Mozes te vertellen om uit zijn ogen te gaan en "nooit mijn gezicht weer te zien", want op de dag dat je mijn gezicht ziet zal je sterven.

Exodus 10:28  
En de farao zei tegen Mozes: Ga bij mij weg! Wees op uw hoede, dat u mij niet nog eens onder ogen komt, want op de dag dat u mij onder ogen komt, zult u sterven!

Exodus 10:29  
Dit is de perfecte set-up voor Mozes’ vertrek, dus hij gaat weg, zeggende: "Zoals je zegt! Ik zal uw aangezicht niet meer zien.”


"Ik heb het gevoel dat dit een voorafschaduwing is van wat komen gaat" 
Va'eira , Va'era of Vaera ( וָאֵרָא - Hebreeuws voor "en ik verscheen" )
In de eerste lezing sprak God tot Mozes, identificeerde God Zich Zelf als de God van de Aartsvaders, en erkende het gekreun van de Israëlieten te hebben gehoord. God gaf Mozes de opdracht om de Israëlieten te vertellen dat God hen zou bevrijden, als Gods volk, en ze terug te brengen  naar het Beloofde Land. Maar de Israëlieten wilden niet luisteren vanwege hun nood en harde arbeid.

Bij de voortzetting van het lezen, vertelde God Mozes om de Farao te vertellen de Israëlieten te laten gaan, maar Mozes klaagde dat Farao niet naar hem zou luisteren, hij was een man met een belemmerde spraak.  

In de voortzetting van het lezen gebood God Mozes en Aäron de Israëlieten uit gebondenheid en slavernij te brengen, om te komen uit Egypte.

Vrijmetselarij en de Katholieke doctrine nemen de Kerk terug naar Egypte. Het is geestelijk kannibalisme. Dit is heidense doctrine.


"Kom uit Egypte"

Micha 7:15  
Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.

Psalm 78:12  
Hij deed wonderen voor de ogen van hun voorouders in het land van Egypte, in de regio van Zoan.


Volgens de dagen van je komen uit het land Egypte zal Ik hem wonderen doen zien.

"Zal Ik u Wonderlijke dingen tonen"


"Rivieren van Bloed"

Toen de Almachtige God het water van de Nijl in bloed veranderde, bracht hij een vonnis uit tegen Hapi, de Egyptische god, die werd geëerd als de gever van het leven. Toen de rivier in Bloed was veranderd was het niet langer in staat leven te geven en kon het geen leven in stand houden.

"Harten zijn gewelddadig, een pest is verspreid over het hele land, bloed is overal, dood ontbreekt niet, en de mummie doeken spreken zelfs voordat er iemand bij in de buurt komt. Inderdaad, vele doden zijn begraven in de rivier, de stroom is een Graf en de plaats van de balseming is uitgegroeid tot een beek, de rivier is Bloed, en toch drinken de mensen het. De mensen zullen terugdeinzen maar ze dorsten naar water"


“De Plaag van Bloed”

Exodus 7:17-24  
Zo zegt de HEERE: Hieraan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is, op het water slaan dat in de Nijl is, en het zal in bloed veranderd worden. En de vissen die in de Nijl zijn, zullen sterven, zodat de Nijl zal stinken. De Egyptenaren zullen moeite moeten doen om het water uit de Nijl te kunnen drinken. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Neem je staf en strek je hand uit over de wateren van Egypte. Strek hem uit over hun stromen, over hun rivieren, over hun waterpoelen en over hun hele watervoorraad, zodat zij bloed worden. Er zal overal bloed zijn in heel het land Egypte, zelfs in de houten en stenenvaten. Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. Hij hief de staf op en sloeg voor de ogen van de farao en zijn dienaren het water dat in de Nijl was. En al het water dat in de Nijl was, werd in bloed veranderd. De vissen die in de Nijl waren, stierven en de Nijl stonk, zodat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in heel het land Egypte. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van de farao zich verhardde. Hij luisterde niet naar hen, zoals de HEERE gesproken had. En de farao keerde zich om, ging naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte. Maar alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater, want van het water van de Nijl konden zij niet drinken.

Het is onmogelijk om niet aan de griezelige parallel tussen de Bloed rivier in de papyrus beschreven en de Plaag van Bloed beschreven in Gods Oordeel in Openbaring.

"Gods Oordeel"

"Tegen de valse god van Egypte en van deze wereld"


Exodus 12:12  
“Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle Eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, Ben de HERE.”


"Ik ben de HEER"

Moderne sceptici van de Bijbel, waaronder sceptici binnen de kerk, ontkennen vaak de Bijbelse beschrijving van Gods daden in de Tien plagen tegen Egypte.

Echter, onze groeiende kennis van het oude Egypte vertelt ons dat de in de Bijbel beschreven plagen precies waren wat God Zelf zei dat ze waren. Ze waren inderdaad Het ware Gods Oordeel tegen de valse goden van Egypte.

Toen de Almachtige God het water van de Nijl in bloed veranderde, bracht hij een vonnis uit tegen Hapi, de Egyptische god, die werd geëerd als de gever van het leven. Toen de rivier in Bloed was veranderd was het niet meer in staat om leven te geven en kon het geen leven in stand houden.


Hapi


“Alleen God kan Leven Ondersteunen want Hij is het Leven”


Toen Egypte was gevuld met kikkers, liet de Almachtige God zien dat de kikker-hoofdige godin HEKT, verantwoordelijk voor schepping en vruchtbaarheid, niet eens meer de vruchtbaarheid van kikkers kon controleren.

De Massale dood van het Egyptische vee was een aanval op Hathor. Hathor was de koe-hoofdige godin van de liefde. Een van de oudste Egyptische goden, beide werden beschouwd als leven gevende goden.


"En degene die werd aanbeden door de Farao"

Zo zegt de Here, 'Met deze zult gij weten, dat Ik Ben de HERE: zie, Ik zal het water van de Nijl met de staf, die in mijn hand is slaan, en het water zal in bloed veranderd worden. De vissen in de Nijl zullen sterven, zodat de Nijl vuil zal worden en de Egyptenaren zullen het moeilijk krijgen het drinkwater uit de Nijl te vinden.”

Mozes en Aäron deden precies zoals de HEERE geboden had. En hij hief de staf en sloeg het water, dat was in de Nijl, voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn knechten, en al het water dat was in de Nijl, werd in bloed veranderd.

“De Nijl werd veranderd in Bloed”

"De vis die in de Nijl was stierf en de Nijl werd vies, zo vies dat de Egyptenaren er geen water meer uit konden drinken. En het bloed was door geheel het land van Egypte." De rivier van bloed wordt ook genoemd in Psalm 78:44 en Psalm 105:29.

Psalm 78:44  
En hadden hun rivieren in bloed veranderde, en hun overstromingen, dat zij niet konden drinken.


Psalm 105:29  
Hij keerde hun wateren om in bloed, en Hij doodde hun vissen.


Openbaring 16:6  
Want zij hebben het bloed van uw heilige mensen en uw profeten vergoten, en U hebt hun ook bloed te drinken gegeven , zoals ze verdienen.

“En U hebt hen bloed Gegeven om te drinken”

Jesaja 49:26  
Ik zal uw vijanden voeden met hun eigen vlees. Zij zullen worden gedronken met rivieren van hun eigen bloed. Heel de wereld zal weten dat Ik, de HEERE, ben uw Heiland en uw Verlosser, de Machtige van Israël "Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser;. Ik geef Egypte voor uw losgeld, Cush en Seba in uw plaats.


"Voertuig van de Valse wijn"


"Voertuig van Dood"
  


Paus Francis gaf signalen van openheid naar homoseksuele priesters.

"Paus gebruikt de persconferentie in het vliegtuig om vragen over de rol van vrouwen in de katholieke kerk, seksschandalen en homoseksuele geestelijken te nemen.


"Het creëren van rivieren van bloed; mentaal, fysiek en emotioneel"Israël Peres zegt 'Geen Alternatief voor de vrede' met de Palestijnen.

De Israëlische president Shimon Peres heeft op woensdag gezegd dat hij "hoopvol" is dat de vredesbesprekingen met de Palestijnen zal leiden tot een twee-staten-oplossing en “welvaart naar het Midden-Oosten” brengt.

"Als een Israëlische ben ik nu erg hoopvol omdat het vredesproces werd vernieuwd tussen de Palestijnen en onszelf," zei hij tegen verslaggevers tijdens een bezoek aan Litouwen, die het roulerende voorzitterschap van de EU bekleedt.


Openbaring 16:6  
Want zij hebben het Bloed van uw Heilige mensen en uw profeten vergoten, en je hebt hun ook Bloed te drinken als ze verdienen gegeven."

Ik zal uw vijanden voeden met hun eigen vlees. Zij zullen dronken worden met rivieren van hun eigen bloed.

Prediker 12:4  
En de deuren moeten gesloten worden in de straten, als het geluid van het slijpen is laag, en hij opstaat op de stem van de vogel, en al de zangeressen zullen vernederd worden;
Lukas 11:7  
want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.”  Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft.


"Maar ze waren niet gewaarschuwd"


Verkeerde informatie over de Eindtijd is schadelijk voor ons geloof om een ​​andere reden ook. Christenen kunnen eindigen op de weg die nergens heenleid. Zij kunnen ook worden geleid tot een bakstenen muur. Dit biedt een gelegenheid voor mensen, die nu christenen zijn, om boos te worden op God en Hem de schuld te geven. Christenen die in rondjes hebben gelopen zijn heel begrijpelijk boos toen zij er achter kwamen dat de informatie die zij hebben gekregen onjuist is gebleken. Door de verkeerde informatie zijn ze in de problemen gekomen. Als over dit alles hadden geweten dan zouden ze een kans hebben gehad om zich voor te bereiden. Maar nu zijn ze gestruikeld en ze zijn gevangen in een web van omstandigheden waarvoor ze hadden moeten zijn gewaarschuwd.


Maar ze waren niet gewaarschuwd! Heel begrijpelijk dat christenen boos worden op God. De boosheid zal ofwel naar binnen worden gericht, en klinische depressie, passiviteit, hopeloosheid en wanhoop veroorzaken, of het zal van hen af zijn gericht op andere mensen. Zulke mensen zijn rijp voor indienstneming van  een hopeloze kruistocht, samengesteld uit christelijke zwaard zwaaiers.

Dit is hoe christenen de stromen van genade, Gods genade aan de mensen, verlaten en mensen van bloed, vol woede en boosheid, zijn geworden.


"Bloedbad in Egypte: het Dodental stijgt op"“Onvoorbereid voor de Eindtijd”

Dit is het gevaar voor christenen als ze onvoorbereid in de Eindtijd komen. Dit kan uit de geest van Ezau in hun zielen komen. Het is deze boosheid, woede, en "wegvallen" van het geloof.

Helaas dit gaat met veel christenen gebeuren. Onze apostel Paulus heeft ons gewaarschuwd dat er inderdaad een grote "afval" zal zijn, zelfs een grote geloofsafval zal zijn.

"De Grote Afval"

2 Thessalonicenzen 2:3  
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf,


Johannes 5:43  
Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, Hem zult gij aannemen.


Daniël 9:27  En hij zal velen het verbond versterken een week: en in het midden van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden zal veroorzaken, en voor de gruwelijke vleugel zal hij het verwoesten, ook tot de voleinding , en dat bepaald wordt uitgestort over de desolate
  


Bezoekers aan de rivier Jian in Luoyang. China was eerder deze week geschokt toen ze zag dat het water van de rivier was veranderd in bloed, helder rood geworden na een illegale storting van kleurstof door een nabijgelegen chemische fabriek. Een incident waarbij inmiddels is gestart met een officieel onderzoek door de Luoyang Municipal Environmental Protection Bureau - Door Melanie Jones op 16 december 2011.

Wanneer God op het punt staat om zijn volk te verlossen, beroert Hij zijn volk voor hen te bidden en in de bres te staan namens hen, om al de Woorden die God hen geeft toe te passen voor bevrijding.


“God staat op het punt Zijn volk te verlossen”
  


Gebruik geestelijk het profetische gebed van de Profeet van "Christus de Middelaar" om te zorgen voor Zijn gemeente, als de Grote Herder van de schapen. en voor hen uit te gaan, terwijl ze hier in deze wereld zijn. In deze wereld, maar niet van deze wereld. God belooft in antwoord op dit gebed, en alle voorbeden, dat Hij dat zal doen voor hen die Vergevende Barmhartigheid, Vergevende Genade tonen, door het bloed van de verzoening, en ze zullen zich verwonderen over de genade Rivier die uit Gods Troon stroomt.


We hebben reden om verbaasd te staan, als we weten wat het is. Als de Heer de schuld van de zonden wegneemt, de Iniquity, zodat het ons niet meer kan veroordelen.

Hij zal de macht van de zonde verbreken, zodat zij geen heersende macht zal hebben over ons. Indien we aan onszelf worden overgelaten, zullen onze zonden te moeilijk voor ons zijn, maar Gods genade moet voldoende zijn om het te onderwerpen, zodat ze ons niet meer over ons zullen heersen, en dan zullen ze ons niet vernietigen.


"Zij zullen ons niet vernietigen"

Net zoals in vroegere dagen, beantwoordt De Heer het gebed van de Profeet, in het opnemen van zijn laatste woord, belooft Hij nog meer dan hij vraagt, op gelijke wijze, zoals de wonderen die de uittocht uit Egypte markeerden.


“Profetische Voorbede als Mozes intervenieerde voor God”


Die grote verlossing was een type en voorafschaduwing van de Messiaanse verlossing.

Stel alles in het werk om in vrede met iedereen te leven en heilig te zijn.


“Zonder Heiligheid zal niemand de Heere zien”


Zorg er voor dat niemand achterblijft bij de genade van God en dat er geen bittere wortel opgroeit tot veroorzaken van problemen en waardoor velen worden verontreinigt.


Hebreeën 12:14  
Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt"


Johannes 1:29  
"Zie, de Leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids heeft de overhand."


Openbaring 5:5  
Zie, de Leeuw uit de stam van Juda"Hij Reserveert Zijn toorn voor Zijn vijanden"

Zonde bracht het oordeel en de veroordeling van de vader in de wereld. Het was een kant van God die Adam en Eva nog nooit eerder hadden gezien. De Bijbelse Hof van Eden zou niet meer zijn In Genesis 3:22.

Nahum 1:2  
Een jaloers God en een wreker is de HERE, een wreker is de HERE en vol van grimmigheid; een wreker is de HERE voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden.


“Jezus ons Paas Lam”

Als je Jezus niet vrijwillig als het Lam van God aanneemt, door je eigen vrije wil, zal je Hem of je het nu gelooft, wilt of niet ontvangen als de Leeuw van God.

Afwijzing van de liefde van God zal resulteren in toorn van God. Als je dit niet kan geloven dan zal er helemaal niets veranderen.


“Het zal helemaal niets veranderen”

Als een ongelovige kunt u de komende toorn van de Leeuw neutraliseren door wedergeboren te worden in het beeld van Christus, zoals Daniël in de leeuwenkuil. De aanwezigheid van de levende God was rondom hem op dat moment, en het kalmeerde de leeuwen. Als een ware gelovige, bent u de ware vriend van de Leeuw. We kunnen neutraliseren de komst van de toorn van God.

"De Oordelen van God"

Jeremia 5:22-24  
Zou u voor Mij niet bevreesd zijn, spreekt de HEERE, of zou u voor Mijn aangezicht niet beven? Maar dit volk is koppig en opstandig, het is zijn eigen weg gegaan. Zij zeiden niet: “Wij moeten ontzag hebben voor de HEER, onze God,


Maleachi 4:1  
Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de HEREder heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen;


“Wat een ongelooflijke belofte dit is!”Ahmed Maher, van de BBC, bezoekt een atractie waar dingen “nooit erger zijn geweest". Abdul Salam Omar erfde een bloeiend bedrijf Oudheden van zijn vader in Luxor. De zuidelijke Egyptische stad is over de hele wereld beroemd als een reusachtig openlucht museum, met duizenden jaren van geschiedenis op het display.

Voor decennia werden toeristen gebruikt om als een kudde naar zijn winkel in de oude markt, om beeldjes van Faraonische goden, oude Egyptische koninginnen, papyrus kunst en glazen reukflessen te kopen. Nu heeft hij bijna geen zaken meer over. De politieke onrust die het land aangrijpen heeft zijn industrie verlamd.


Jesaja 19:2-3   
Dan zal Ik Egyptenaren tegen Egyptenaren ophitsen, zodat ieder van hen strijdt tegen zijn broeder en ieder tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk; en Egypte zal zijn bezinning verliezen en Ik zal zijn voornemen verijdelen. Dan zal men de afgoden vragen, de bezweerders, de geesten van doden en de waarzeggende geesten.


Egypte waar ga je naar toe? De Moslim Broederschap spendeerde ongeveer 18 jaar van plannen om de controle en besturing over Egypte te krijgen. Zij zullen niet stilletjes weggaan! Conflicten en burgerlijke onrust, strijd en burgerlijke oorlog is de toekomst voor Egypte.

De geest van Egypte zal in haar midden falen”.  Er zijn talrijke andere eindtijd delen van de Schrift aangaande Egypte. Sommigen van hen lopen duidelijk door  in de verdrukking periode, maar sommige lijken nu te beginnen.

Ezechiël 29 en 30 zijn enkele andere bijbel gedeelten. Het vers hierboven in Jesaja spreekt over de essentiële aard van het conflict, welke nog niet eens is begonnen.

“Net als Farao:

Deze mensen hadden een Trotserend en Rebels hart”


Johannes 1:36  
En toen hij Jezus langs zag gaan, keek Johannes naar Hem en zeide: Zie, daar is het Lam Gods!


Hij kwam in liefde, nederigheid en compassie, Zichzelf aanbiedend als de eens-voor-altijd offer, resulterend in verlossing voor allen die Hem zouden accepteren. Een lam is een zacht schepsel en heeft een onderdanige aard - onderdanig, zelfs tot in de dood. Hij stortte Zijn bloed, het stroomde als een rivier.


Egyptes beslissing om de Pro-Morsi betogers te stoppen zullen alleen Leiden tot Bloedvergieten. (Washington, D.C.) – Het besluit van de Egyptische regering om de veiligheidstroepen het mandaat te geven de betoging van alle voorstanders van Morsi te beëindigen is een recept voor verder bloedvergieten, zegt Amnesty International.

"Gezien de Egyptische veiligheidstroepen van dienst van de politie demonstraties met het routinematig gebruik van buitensporig en ongerechtvaardigde dodelijk geweld, deze laatste aankondiging geeft een zegel van goedkeuring voor verdere misbruik," bovengenoemde Hassiba Hadj Sahraoui, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International. "Zowel de autoriteiten als de veiligheidstroepen moeten beginnen met een aanpak die het gebruik van geweld vermijdt en is gebaseerd op “methoden van overredingskracht, onderhandelingen en bemiddeling,” zoals aanbevolen door internationale normen."1 Koningen 20:36  
Toen zei hij tot hem: Omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem des HEREN, zie, wanneer gij van mij vandaan gaat, zal een leeuw u doden. En toen hij van hem heenging, trof een leeuw hem aan en doodde hem.

“U Hebt de Stem van God niet Gehoorzaamd”

Het vers hierboven toont het gevaar van afwijzing van de Stem van de Heer, maar de Leeuw van God, stam van Juda, echt in verband met de volledige aard van onze Messias, De Christus als het hoofd op de Eindtijd podium.

De reden voor de Leeuw van God is gewoon omdat dat een deel is van Gods waarheid. Het is een lange weg naar het produceren van de Vreze des Heren in ons als gelovigen. De vreze des Heren is het begin van wijsheid.


“De vreze des Heren is het begin van wijsheid”
“De tijd is op”


  “De Mensen Belijden Hun Zonden”

Nehemia 9:33-35
U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want U hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze vaderen hebben Uw wet niet gehouden en zij hebben geen acht geslagen op Uw geboden en op Uw getuigenissen, die U hun gegeven hebt. Zij hebben U in hun eigen koninkrijk niet gediend, ondanks Uw vele kostbaarheden, die U hun had gegeven, en ondanks het uitgestrekte en vruchtbare land dat U aan hen overgegeven had, U niet gediend noch zich bekeerd van hun boze daden.


“Voor onze Koningen, onze Politieke en Gouvernementele Leiders”'

Nehemia 9:35
Want zij hebben U niet gediend in hun koninkrijk, en in Uw grote weldaden, dat Gij hun gaaft, en in dat wijde en dat vette land, dat Gij voor hun aangezicht gegeven hadt; en zij hebben zich niet bekeerd van hun boze werken.

“Het Menselijk Gezicht van de Draak”

       
       “Onvoorbereid in de Eind Tijd”


Wij confronteren en bestrijden de Draak op Aarde en de Valse Profeet Het Beest.


Sefanja 1:4   
Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam van de afgodendienaren met de heidense priesters,

Exodus 23:13  
Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.


Als er een uitstorting van misleiding is, hoe gaat u dit dan weten als u de Bijbel en de Stem van de Auteur niet volledig kent.


Obadja 1:3
De trots en arrogantie van uw hart heeft u verblind en misleid,
2 Korintiërs 2:16
Voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven.


Als u geconfronteerd wordt met het Kruis en als u zijn bevrijdende werk in u toestaat te doen, onder vele dingen, dan zult u  Glorieus geestelijk inzicht hebben, als uw eigen eigenzinnigheid vermindert. Keer je af van het Kruis en geestelijke blindheid en duisternis zullen uw lot zijn als uw eigen-wil opstijgt.

De Bijbel zegt dat Satan de god van deze wereld is. Bedrog en geestelijke blindheid zijn in werkelijkheid dezelfde dingen en dit is het domein van SatanWanneer u in of van zijn Koninkrijk bent, dan deelt u automatisch zijn karakter eigenschappen.


2 Korinthiërs 4:4   
“ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het Beeld van God is.”


2 Thessalonicenzen 2:11 
omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,


2 Korinthiërs 7:1  
Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Geef ons plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht aangedaan, wij hebben niemand te gronde gericht, wij hebben niemand uitgebuit.


1 Petrus 1:15  
maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;


Numeri 19:5  
Voorts zal men deze vaars voor zijn ogen verbranden - haar vel, haar vlees, haar bloed, haar mest, zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout, hysop, en scharlaken wol, en ze werpen in het midden van de brand van deze vaars.


Hij daalt af van het altaar en brandt het vuur, dan wordt de vaars op het vuur geplaatst. Hij neemt de drie, door de bijbel, voorgeschreven ingrediënten, en werpt hen in het vuur. Hysop cederhout en wol geverfd met Crimson.
  


Hysop en crimson Wol

Ezechiël 36:25-27  
Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.


“De Hysop bloem”

Jesaja 43:4  Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.


“En de wereld zal weten dat Ik, de HERE, ben uw Redder en Verlosser, de Machtige van Israël.”

Gods zegen

Josie Hagen

 =============================

Lees hier meer:


Paus Franciscus openheid homo-priesters


Bloedrivier in ChinaBeslissing protesten pro-Morsi beëindigen leidt tot bloedbad.Israël en Palestijns negen maanden vredes akkoord


Explosies in Syrische stadTijd is op voor arrogante, pestende bevoegdheden: Iraanse President.
Het bloedbad in de noordelijke Syrische stad van Khan Al-Assal vorig weekend, waarin tot 150 voornamelijk burgers in koele bloede werden afgeslacht.

30 personen vermoord door een aanval met chemische wapens. Het giftige en dodelijke zenuwgas “Sarin”.
http://www.presstv.ir/detail/2013/08/01/316712/40-killed-in-arms-depot-blast-in-syria/

Voorbereiding voor “Enorme Vernietiging Rijkdommen”


Australische Politici Fluiten naar Een Wereld Orde