Pages

Monday, 5 August 2013

Twente gaat weer Leven - deel 2.“Het vervolg van Twente gaat weer leven!”


2 Kronieken 4:8
Ook maakte hij tien tafels en zette ze in de tempel, vijf aan de rechter en vijf aan de linkerkant. En hij maakte honderd gouden schalen.


2 Kronieken 4:19
Ook maakte Salomo al de voorwerpen van het huis Gods, zelfs het gouden altaar, de tafels waarop het brood van de Aanwezigheid van hen.


“De Toonbroden vertegenwoordigen de Apostels”


Hier zie je dat het Heilige de tien tafels met toonbroden bevat. Het toonbrood is een vertegenwoordiging van Gods Woord. Het Brood des Levens.


Johannes 6:51  
Ik ben het Levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
Dit kan alleen in het licht van de Kandelaars gezien worden.


Het toonbrood vertegenwoordigt ook een type van apostel, deze brengt goddelijke orde in het huis door middel van het echte apostolische onderwijs en door leerstukken.


Het is de Geest van Openbaring. De apostel van God ontvangt openbaring om deze in de kerk te brengen. Om deze openbaring, door middel van sleutels, aan de kerk vrij te zetten.


Deuteronomium 8:3
Daarom ook vernederde Hij je en liet je hongerig zijn. Hij liet je manna eten, voedsel, jullie en ook je voorouders onbekend. Dit wilde hij je duidelijk maken: de mens leeft niet alleen van brood, maar hij leeft ook van alles dat uit de mond van de Heer voortkomt.


Jezus alleen, kon een mens zijn zonder zonde, het Levende Brood van God, niet alleen omdat Hij een leven zonder zonde leefde, maar omdat Hij vrij van de “zonde van de vaderen” was geboren.

Geestelijk is dat een groot verschil, zondevrij, zonder dood.


Jesaja 48:6 
Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist.


Jesaja 62:10 
Trek door de poorten naar buiten! Baan een weg voor het volk dat terugkeert. Maak de doortocht vrij, maak de doortocht vrij, verwijder alle stenen. Hef een vaandel op onder alle volken.


De wortels van druïdisme komen oorspronkelijk uit de tweede eeuw met Indo-Europese wortels.


Het fundament van New-Age, Vrijmetselarij, Rome en Kabbala.
Het gaat om een struikelblok te creëren zodat wij en onze generaties er over zullen vallen.

“Het Druïde Priesterschap”


1 Corinthiërs 1:23
Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een struikelblok.


Mattheus 13:41
De Mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en zij zullen uit zijn koninkrijk bijeenbrengen alle stenen des aanstoots, versperringen.


Job 26:8-10
Hij sluit het water op in de wolken zonder dat het wolkendek scheurt. Hij verduistert het gezicht van de volle maan door er wolken voor te schuiven.

“De tijd en seizoen in het uur van de scheiding”


“Een druïdetempel is een cirkel”


Op de noordelijke Manderheide, nabij het plaatsje Tubbergen, in Twente zijn in 1929 twee cirkels in het landschap geploegd met doorsneden van 343 en 378 meter.


Textielfabrikant Gerhard Jannink, een scheikundig ingenieur met grote belangstelling voor vooruitstrevende landbouwmethodes, legde deze ronde akkers aan naar voorbeelden uit Amerika en Canada. Daar experimenteerde men in die tijd met cirkelvormige akkers die spiraalsgewijs werden bewerkt, waardoor er geen tijd verloren ging met het keren van de landbouwmachines.


Eind jaren tachtig kwamen de cirkels in handen van de Stichting Overijssels Landschap.


Loodstaven of looddraad worden op papier of op de grond opgerold tot regelmatige cirkels die worden onderbroken door leemtes of knopen. De op het eerste gezicht willekeurige onderbrekingen zijn door de kunstenaar volgens een vooraf bepaalde structuur aangebracht en voegen geometrische patronen toe aan de cirkels.


De bedekking van het ground zero, het nulpunt van hekserij, dat hier op heeft gebouwd.

“Beginpunt “Ground Zero” van Druïdisme”
Druïdisme is een cultus dat geheim is, verborgen. Het zit in de fundamenten van vrijmetselarij, Rome, Indiase religies, Klu-Klux-Klan, Tempeliers. Het is heidendom, aanbidding van heidense goden. 


Het is gebaseerd op fundamenten van de nevelen van Avalon. Het geloof houdt in: Avalon is een perfecte plaats met een perfect leven. Zij hebben het verlangen om hun ontmoetingen tijdens een letterlijke mist te houden.  


Op deze manier worden ze in een “andere wereld” gebracht. De tempel van de natuur, groene tempels, de bossen van wierook.


1 Koningen 18:20-21,24
Toen stuurde Achab boodschappers door heel Israël en liet de profeten bijeenkomen op de berg Karmel.  Elia liep op het samengestroomde volk toe en zei: ‘Hoe lang blijven jullie nog op twee gedachten hinken? Als de Heer de ware God is, volg dan hem; is Baäl het, volg dan Baäl!’ Maar de mensen zwegen. Dan roepen zij hun god aan en ik roep de Heer aan; de god die antwoordt door het hout in brand te steken, is de ware God.’


Jesaja 9:2,5  
De bevolking dwaalde rond in het duister, nu ziet ze een groot licht; het land zat in diepe duisternis, nu staan de bewoners in stralend licht.
De dreunende soldatenlaarzen zullen worden verbrand; de met bloed bevlekte mantels worden de prooi van het vuur.


Klaagliederen 4:12,16
Geen koning, geen volk op aarde had willen geloven, dat de duivel en de vijand de poorten van Jeruzalem zou binnenkomen  En de Heer kende geen medelijden, Hijzelf verdreef ze. De priesters werden niet meer ontzien, de leiders verloren de gunst van het volk.

Druïdenleer, of druïdisme, is een terugkeer naar de opstand van de Hof van Eden.

“De Tempel is het Woud van Druïdenschap”


Zacharia 11:2-3
Klaag, cipressen, want de ceders zijn geveld, die geweldige bomen zijn gevallen. Huil, eiken van Basan, want het dichte woud is neergehaald. Hoor de herders jammeren, hun weidegrond is vernield. Hoor de leeuwen brullen, verwoest is hun schuilplaats aan de Jordaan.


Hosea 4:12-13
Een stuk hout vragen zij om raad, met stokken ontraadselen zij de toekomst. Ontrouw leidt hen op dwaalwegen, door ontucht rukken zij zich los van hun God. Op de bergtoppen houden zij hun offermaal, op de heuvels laten zij offers in rook opgaan  onder eiken, populieren en iepenbomen, want in hun schaduw is het aangenaam. En wat is het gevolg? Jullie dochters leiden een losbandig leven, je schoondochters plegen overspel.


De aanbidding van de eik, bos, woud, open plaats. Het is een namaak-hof van eden.
Er is een omkering door het Bloed van Jezus voor onze zondige natuur.


Wij bekeren ons van deze serieuze breuk, van het verbond met de ware God van Israël en het werk van het kruis, in Jezus naam.


2 Kronieken 7:14
Als Mijn volk, dat alleen Mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot Mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen.


“Angst verjagen of ….??”


Allemaal aspecten die gekleurd zijn door de tradities van druïden, omgang met de andere wereld die angstig maakt, bedreigend is en die bestreden moet worden.


Bestreden door afweerrituelen zoals klokluiden (Sint Thomasklokluiden), door midwinterhoornblazen, ommegangen en rondritten zoals de St. Stefanus gebruiken, door vuren en later vuurwerk.


Wij breken het druïden leerritueel van bloedschande.


“De druïden tempel is een cirkel”


Wij breken de geestelijke verkrachting, in de familie vanwege een vooroudergeest en de fundamenten van druïdenschap in de kerkgeschiedenis.


Wij kunnen in de val zitten in het woud van druïdenschap, Rome, vrijmetselarij.


Wij breken de vloek van deze vallei, van in de val van Rome zitten, in de val door de zonden van de vaderen. In de val van angst en schrikbewind, in de val van elektrische stromen* en het elektromagnetisme van druïdenleer hekserij van het getijde (kracht t.o.v. maan), oceanen, maanaanbidding van Isis. (hogepriesteres)


Altijd weer opgejaagd worden, door het alziend oog van de god Pan en de wachters van het Woud van Rome, Druïdenschap, ook in het huis van God, God heeft geen ruimte.


Dit is de vloek, geen ruimte. Dood heeft ruimte.


Op de zesde dag van de volle maan neemt een druïde priester een gouden sikkel (snoeimes) en snijdt de maretak** van de eikenboom*** af. Dit staat voor geestelijke onvruchtbaarheid.


De aanbidding van eik brengt dood, vloek van dood en dorheid.


De maretak, of in het Engels, mistletoe.


** De maretak is een half parasiet die groeit op bomen met een zachte bast, zoals populier, wilg, linde en fruitbomen. En heel zelden groeien ze ook op eiken. Met speciale zuigwortels boort de plant zich een weg.


Druïden geloven dat als je de maretak inneemt (tot je neemt), dat door vertering de onvruchtbaarheid zal breken. Maar het Woord zegt, door de eik te aanbidden:

Ezechiël 6:13
Overal zullen de doden rond de altaren liggen, midden tussen de afgoden, overal waar zij geurige offers hebben gebracht aan hun afgoden, op elke hoge heuvel, op de toppen van de bergen, onder elke bladerrijke boom en onder iedere dikke eik.


Wij breken de gouden sikkel van het oogsten van mensenlevens hier in Twente/Nederland. Het drukt al het leven uit ons.


De stad Rome werd uit het “geestelijke” woud geboren van de godin Rhea, die geboorte gaf aan de tweelingzonen, Remus en Romulus.


Wij breken de valse apostolische moeder van de druïdenleer van Rome, van geboorte geven aan geestelijke bannelingen, van moordenaars, van weglopers, van fundamenten van Rome.


Wij breken het werk van kabbala “religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur”, Rome, vrijmetselarij.


“Druïdenschap van Twente/Nederland

zal niet langer het leven, de erfenis van Jezus stelen”


Het valse druïden priesterschap van Vrijmetselarij, Rome moet nu vallen in Jezus’ naam.


Wij herroepen en breken de camouflage en bedekking van druïdenschap. De bedekking van het ground zero, nulpunt, hun toegewijde grond, van hekserij, dat hier op heeft gebouwd. 
Jesaja 52:11 
Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij, die de vaten des Heren draagt!


Eén van de goden, is de heidense god Jupiter. Hij is de koning van de druïden. Hij is de valse apostel van de hemelen, die zich bezig houdt met de zogenaamde “bovennatuurlijke kracht”, gebaseerd op de grote uitstorting van het valse zaad.


De Valse god Jupiter. Jupiter was de leider en de heerser van alle goden en mensen in het Oude Rome, deze komt op de tijdlijn na het Oude Griekenland. Hij was ook heer van de hemel en zijn symbool was ook een krachtige en machtige bliksemschicht.


Hij is bekend in deze druïde cirkels, als de namaakuitstorting van de late regen, valse oogst, valse vruchtbaarheid.


Hij is de heidense god, die in zijn handen de lichtende bliksemstraal van verkrachting en de bliksemstraal van woede heeft. Het is een opladen, een bezorgen in iemands lichaam van satanische, elektrische stroom door iemands lichaam, hetzij: fysiek, shock, infarct, hart.


De mist, de nevel en de onwerkelijkheid zullen breken.

De kerk en de mensen hier zijn onrechtmatig onthouden van de erfenis in Jezus Christus, door dikke misten, zodat mensen niet kunnen zien wat van hen is.


Wij breken de vloek van in de doodsval zitten, in een mist.


Wij breken de vloek van eeuwen van hekserij, van vroegere beschavingen om de kerk te verstarren.


Wij herroepen en breken de elektrische stromen van Isis en haar elektromagnetisme van hekserij van deze vallei van Twente.


Het breekt in Jezus naam en Zijn Bloed. Al het in de val laten lopen van Isis breekt.


Het in de val laten lopen van elektrische stromen van Jupiters verkrachting en bliksemflitsen door het hoofd zal breken in Jezus naam.


De wachters van het bos en de draken breken in Jezus’ naam. Het zal niet langer de mensen hinderen van uit-het-woud komen en niet de Boom des Levens kunnen vinden. Als ze de Boom des levens niet kunnen vinden, zullen ze doodgaan. Doodsgraven.


“Wij kunnen er alleen uitkomen door de legale rechten te breken”


“en door de kracht van Zijn Bloed”


Wij herroepen en breken de vloek van het in-dromenland-zijn, het geestelijk gedrogeerd zijn door druïdenschap van de kerk van Twente-Holland in Jezus’ naam.


Wij herroepen en breken de mist die mensen hier in hun geestelijke graven houdt. Mensen die doof en blind zijn.


Wij bekeren ons en breken de geestelijke doofheid van de mist van Babylon.


Wij herroepen en breken het klokgelui en verklaren dat de eeuwige rituelen van druïdenleer breken.


Wij breken de kracht van de klokkenspelen, klokken van druïdenschap, Rome, doofheid van de klokken en de associatie aan alles met oorsuizing.


Wij bekeren ons en herroepen in Jezus naam de specifieke aanbidding van de eikenboom van druïdenschap.


Wij bekeren ons van de geest van afgoderij van de boom der kennis van verborgen kwaad.


Van de aanbidding van het mannelijke geslachtsorgaan (fallus) van de eikenboom en de vrucht van de eikel.


Wij verpletteren het in Jezus’ naam.


Wij bekeren ons van voorouderaanbidding van stenen altaren en hoge plaatsen van Ashera, verdraaide wet van het oude testament, van druïdenleer, Romeinse wet, in Jezus’ naam!


Wij kiezen voor het bouwen van geestelijke altaren voor Jezus Christus in zuiver gebed in geest en waarheid.


We bekeren ons en herroepen de magie van druïdenleer van het altaar van satan van Stonehenge, in Jezus’ naam!


Het breekt hier! Jouw toverij breekt, in Jezus’ naam.


Wij herroepen en breken de maanaanbidding van rituelen, de geest van krankzinnigheid.


Jezus kwam om de gevangenen, de (geestelijk) gedoden van Rome, druïdenleer, vrijmetselarij te bevrijden. Om ons te bevrijden uit het-in-de-val zitten, van druïden, uit vuur, bloed, dood en hel. Jezus vergoot Zijn Bloed om de kettingen te breken van dood en hel van onze levens.


De eerste Adam werd gekopieerd door druïdenschap met het opnieuw vleeswording van Adam en Eva-aanbidding.


De toegangspoort naar het leven is open!


“Stonehenge”


Voetnoten:
*Energie: spirituele energie staat voor rijkdom van plaats, tijd, stam, voorouders bij druïden. Dit zijn allemaal spirituele krachten waaraan de druïden energie denken te ontlenen. Energiebron= geest van plaats, die overal in het heilige landschap woont. Bronnen en steenkringen bijv. bevatten knooppunten. Ley lines transporteren de energie van de aarde tussen deze centra of impulspunten.

**Mistletoe=maretak staat voor vruchtbaarheid in de leer van de druïden: maretakbessensap is symbolisch voor sperma.

***De heilige boom: bomen worden als voedsel, lucht en houtleverancier vereerd. Hedendaagse druïden hebben de eik als hun boom aangenomen, want zij zien hem als een symbool voor traditie, wijsheid en duurzaamheid.


Valse oogsttijd

Speelgoedbedrijf roept Chinese slabbetjes terug. Volgens het bedrijf kan het lood in de vinylslabbetjes gezondheidsrisico's voor kinderen opleveren.

Een woordvoerder van Wal-Mart zei in de krant dat er nauwelijks een product is dat dichter bij kinderen ligt dan een slabbetje.

 Gif in Chinese kleding

In kleding uit China zit onaanvaardbaar veel gif. Onderzoekers in Nieuw-Zeeland hebben gevaarlijk hoge concentraties vergif aangetroffen in kinderkleding die uit China werd ingevoerd. Er zijn concentraties formaldehyde gevonden die tot 500 keer hoger liggen dan de veiligheidsnormen van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO).

Volgens de WHO kan contact met formaldehyde in concentraties van twintig deeltjes per miljoen al oog, neus, en huidirritaties veroorzaken, maar ook ademhalingsproblemen, astma en kanker. De onderzoeksresultaten van onveilige kleding volgen de perikelen van de afgelopen maanden met Chinese producten op.

Speelgoed

Fabrikant Mattel haalde miljoenen stuks speelgoed, die in China waren geproduceerd, uit de markt vanwege gif in de producten. Ook dochterbedrijf Fisher-Price haalde miljoenen in China gemaakte speeltjes uit de handel vanwege overschreden veiligheidsnormen. Eveneens werd gewaarschuwd voor giftige tandpasta en vis uit China.

Bedden

Producent roept een partij van 1300 Chinese matrassen terug die mogelijk giftige stoffen bevat. Benzeen veroorzaakt leukemie (bloedkanker), dichloorethaan kan het hart- en vaatstelsel aantasten, is slecht voor de ademhaling en het centraal zenuwstelsel. Vooral kinderen, die gevoeliger zijn en minder wegen, zouden niet op zulke matrassen moeten slapen.


Genesis 11:5
Toen daalde de HERE neder om de stad, die de mensenkinderen bouwden, te bezien.


God heeft er wijze en heilige doeleinden mee op het oog, als Hij aan de vijanden van Zijn eer en heerlijkheid toelaat om gedurende lange tijd met hun goddeloze plannen voort te gaan, en voorspoed te hebben op hun ondernemingen.

 “Wedden dat of zeker weten …”

Jos Brink sprak zich openlijk uit over zijn geaardheid en heeft zich altijd sterk gemaakt voor de acceptatie van homoseksualiteit. Hij schreef regelmatig bijdragen voor de Gay Krant. Zelf trad hij in het (homo)huwelijk. Brink actief als pastorpredikant en verbonden als voorganger aan de oecumenische basisgemeente De Duif in Amsterdam, valse herder, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Een link naar vrijmetselarij.


1 Petrus 4:17 
Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Geestelijke herleving

23 aug. 2007 - In Deventer - op Grote Kerkhof, komen de doodsbeenderen compleet en gaaf aan de oppervlakten tijdens werkzaamheden.


Symbolisch voor Nederland, want de geestelijke “doden” komen ook aan de oppervlakten tijdens profetische werkzaamheden.


Hebreeën 13:20-21
De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestigt u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doet, wat in zijn ogen welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Gods zegen

José Hagen